Επιλογές
Εκδόσεις ΕΒΕΑ
Ελαχιστοποίηση
Ανακοινώσεις
Ελαχιστοποίηση
Απογραφή των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ

Μετά την παρέλευση των προθεσμιών “αυτοαπογραφής” την 31/12/2012 και του τριμήνου για την προσκόμιση εγγράφων (31/03/2013), παρακαλούνται οι υπόχρεοι που δεν έχουν ακόμη απογραφεί,
να αυτοαπογραφούν  το ταχύτερο δυνατό,  χρησιμοποιώντας τη σχετική εφαρμογή στο σύνδεσμο https://www.businessregistry.gr και στη συνέχεια να αποστείλουν με συστημένη αποστολή τα απαραίτητα έγγραφα στη διεύθυνση:

Υπηρεσία ΓΕΜΗ ΕΒΕΑ (φυσικός φάκελος απογραφής)
Ακαδημίας 7
10671, ΑΘΗΝΑ

------------------------------------------------------------------------------------------  

» Ανακοίνωση για απογραφή στο ΓΕΜΗ «

 

Για την ηλεκτρονική αυτοαπογραφή των Ατομικών Επιχειρήσεων και των λοιπών των δυνητικά υπόχρεων αυτοαπογραφής θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση.

Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για άμεση απογραφή (καταχώριση στο ΓΕΜΗ) των ατομικών επιχειρήσεων και των λοιπών των δυνητικά υπόχρεων απογραφής, αυτή μπορεί να γίνεται μέσω της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (των Επιμελητηρίων), όπου πρέπει να υποβάλλουν δικαιολογητικά (όπως ταυτότητα και την έναρξη επιτηδεύματος μαζί με τις τυχόν μεταβολές της) προκειμένου να δημιουργηθεί η Μερίδα τους στο ΓΕΜΗ.

 

Τέλος διευκρινίζεται πως η υποχρέωση ανάρτησης των στοιχείων των ισολογισμών του τελευταίου οικονομικού έτους δεν επιβάλλεται σαν επιπλέον υποχρέωση στο πλαίσιο της απογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. αλλά αντίθετα προκύπτει παγίως από την ειδικότερη νομοθεσία περί Α.Ε και Ε.Π.Ε

 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Κ1-941/2012 (ΦΕΚ 1468 Β’/3-5-12) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ1-1798/2012 (ΦΕΚ 2660 Β΄/1- 10-12) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΡΟΠΟΥ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
 

Υπουργική Απόφαση Κ1-1978
 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 Για τις εταιρείες αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Α.Ε. & Πίστεως και Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων & Αναλογιστικής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. είναι το Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. όπως ορίζεται από την παρ. 3 του άρθρου2 του ν. 3419/2005.
Οι εταιρείες αυτές συγκεκριμένα είναι:
 
 • Τράπεζες (τραπεζικές ΑΕ Ν.3601/2007 ΦΕΚ 178Α’),
 • Ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες (περιλαμβάνονται, αν και δεν αναφέρονται ρητά στο νόμο και οι αμιγούς σκοπού α.ε. ασφαλιστικής πρακτόρευσης, μεσιτείας ασφαλειών και ασφαλιστικών συμβουλών του ν. 1569/1985 ΦΕΚ 183Α΄),
 • Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ άρθ. 27 και επ. ν. 3371/2005 ΦΕΚ 178Α’) και Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ άρθρα 4 και επ. ν. 3283/2004, ΦΕΚ 210Α’),
 • Ανώνυμες εταιρείες που έχουν τις μετοχές τους εισαγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών,
 • Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ 195Α΄),
 • Αθλητικές (ποδοσφαιρικές και καλαθοσφαιρικές) ανώνυμες εταιρείες του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄),
 • Ευρωπαϊκές εταιρείες,
 • Ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες
 • Τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών με τις ανωτέρω μορφές στην ημεδαπή.

  

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ
 
Δυνατότητα προαιρετικής απογραφής έχουν:
 • Τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή.
 • Οι ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, που προβλέπονται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247), που έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.
 • Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) που έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.
 • Οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.
 • Οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις και έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην ημεδαπή έχουν αυτοτελή υποχρέωση εγγραφής, ως προς τα υποκαταστήματα που διατηρούν στην ημεδαπή.
 • Άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ζ’ και η’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία μέσω των οποίων ασκούν εμπορία στην ημεδαπή (εφεξής και όλοι μαζί δυνητικά υπόχρεοι αυτοαπογραφής).

 

Αιτήσεις Απογραφών

 

 


Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210.33.82.115 - 104

 

 

ΦΕΚ 1468/3

  Εγκύκλιος Αυτοαπογραφής

Πλήθος Θεάσεων: 49340