30-05-2017

Μητρώο Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.)   /   Εταιρείες με σύσταση ΜΕΤΑ τις 4/4/11 ή που έχουν αυτοαπογραφεί   /   Υπηρεσία Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)


Υπηρεσία Μιας Στάσης

Παρακαλούμε επιλέξτε τη νομική μορφή της εταιρείας που θέλετε να ιδρύσετε.


 Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Πως γίνεται η σύσταση εταιρειών ;
 • Η Σύσταση των ΑΕ & ΕΠΕ (που συστήνονται αυτοτελώς και δεν προέρχονται από μετατροπή ή μετασχηματισμό) γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής των ΥΜΣ στην οποία έχουν πρόσβαση μόνο πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι που λειτουργούν ως ΥΜΣ.
 • Οι ΟΕ, ΕΕ & ΙΚΕ συστήνονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής των ΥΜΣ, στην οποία έχουν πρόσβαση μόνο οι ΥΜΣ των αρμόδιων Επιμελητηρίων.
 • Των συστάσεων μέσω των ΥΜΣ εξαιρούνται α) οι εταιρείες (ΑΕ,ΕΠΕ,ΟΕ & ΕΕ) που για να λάβουν έναρξη επιτηδεύματος πρέπει να έχουν λάβει προηγούμενα σχετική άδεια (όπως π.χ. οι εταιρείες υγειονομικού ενδιαφέροντος), καθώς και β) τα Υποκαταστήματα Αλλοδαπής, που συστήνονται μόνο μέσω των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων.
 • Όλες οι ΙΚΕ συστήνονται μέσω των ΥΜΣ (ανεξαρτήτως αντικειμένου και ανεξαρτήτως αν έχουν λάβει προηγούμενα σχετική άδεια).
 • Οι Ατομικές εγγράφονται στο ΓΕΜΗ και στα Επιμελητήρια με την βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της Δ.Ο.Υ

 επιστροφή στις ερωτήσεις

  

2) Που μπορούμε να βρούμε τί δικαιολογητικά απαιτούνται για τη σύσταση μιας εταιρείας;
 • Τα δικαιολογητικά Σύστασης όπως ορίζονται στην ΚΥΑ Κ1-802/23-3-2011 – ΦΕΚ 470/Β/2011), θα τα βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή στο site του ΕΒΕΑ (www.acci.gr και στην επιλογή «Υπηρεσία μιας Στάσης») ή σε έντυπη μορφή στην ΥΜΣ του ΕΒΕΑ στον 4ο όροφο.

 επιστροφή στις ερωτήσεις

  

3) Ποιος είναι ο χρόνος και το κόστος σύστασης μιας εταιρείας μέσω της ΥΜΣ του ΕΒΕΑ;
  1. Ο Χρόνος που απαιτείται είναι περίπου από μία ημέρα έως και 10 ημέρες. Αυτό ποικίλει ανάλογα τον όγκο των αιτήσεων.
  2. Το κόστος για σύσταση ΙΚΕ είναι 80 ευρώ και αναλύεται ως έξης:
   • Κόστος σύστασης 70 ευρώ
   • Τέλος καταχώρησης ΓΕΜΗ 10 ευρώ.
  3. Το κόστος για σύσταση ΟΕ & ΕΕ αναλύεται ως έξης:
   • Κόστος σύστασης 50 ευρώ
   • Τέλος καταχώρησης ΓΕΜΗ 10 ευρώ

 επιστροφή στις ερωτήσεις

  

4) Μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά η υποβολή των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη σύσταση μιας εταιρείας;
 • Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται μόνο σε έντυπη μορφή στην ΥΜΣ του ΕΒΕΑ

 επιστροφή στις ερωτήσεις

  

5) Μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά η προκατοχύρωση επωνυμίας & διακριτικού τίτλου;
 • Η προκατοχύρωση επωνυμίας & διακριτικού τίτλου γίνεται μόνο στην ΥΜΣ του ΕΒΕΑ, το κόστος είναι 10 ευρώ και αντιστοιχεί σε έλεγχο μέχρι 5 εναλλακτικών περιπτώσεων επωνυμιών & διακριτικών τίτλων.

 επιστροφή στις ερωτήσεις

  

6) Μετά τη σύσταση της εταιρείας τι πρέπει να κάνω;
 • Εγγραφή (όταν απαιτείται) στον ΟΑΕΕ
 • Έκδοση κωδικών στο TAXISNET για την εταιρεία
 • Έκδοση κωδικών ΓΕΜΗ για την εταιρεία, για να υποβάλλετε ηλεκτρονικά τις αιτήσεις για τις μεταβολές της εταιρείας ή τις αιτήσεις για να λαμβάνετε πιστοποιητικά & αντίγραφα των εγγράφων του φακέλου (π.χ. καταστατικά κλπ), ψηφιακά υπογεγραμμένα (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 Ν 3419/2005 και στη ΚΥΑ Κ2-4946/2014 ΦΕΚ 2919/Β/2014).

 επιστροφή στις ερωτήσεις

09/08/2016 ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε.Α. 

 • 
ΓΕΜΗ