19-01-2018

Μητρώο Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.)   /   Εταιρείες με σύσταση ΜΕΤΑ τις 4/4/11 ή που έχουν αυτοαπογραφεί   /   Διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων   /   ΣΥΝ. Π.Ε.


Συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης (ΣΥΝ. Π.Ε.)

Για τους Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης  (Συν. Π.Ε.) υπεύθυνη είναι η Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου του ΕΒΕΑ.

05/03/2012 ΠΗΓΗ: E.B.E.A. 

  • 
ΓΕΜΗ