19-01-2018

Μητρώο Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.)   /   Εταιρείες με σύσταση ΜΕΤΑ τις 4/4/11 ή που έχουν αυτοαπογραφεί   /   Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.   /   Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΗ.)

» Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις Γ.Ε.Μ.Η.

» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΒΕΑ ΓΙΑ Ε.Π.Ε | ΛΥΣΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Γ.Ε.Μ.Η.

» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | Οδηγός για τις Ατομικές Επιχειρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.

» Ανακοίνωση για Προσωπικές Εταιρείες
Ατομικές Επιχειρήσεις και Λοιπούς Υπόχρεους μέλη ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ

» Αιτήσεις Καταχώρισης Πράξεων & Στοιχείων
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών στο ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ

 

» Τηλεφωνικές πληροφορίες για θέματα του ΓΕΜΗ

 

» Ενημέρωση μελών για τα τέλη ΓΕΜΗ και τις συνδρομές μελών ΕΒΕΑ

» Ανακοίνωση ΓΕΜΗ από 1 Μαρτίου 2015

» Ψηφιακά Πιστοποιητικά (Απαντήσεις σε Τεχνικά προβλήματα)

» Πληροφορίες για την ανακοίνωση ισολογισμών

 

Σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/17.6.2010) καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. και από 4/4/2011 λειτουργεί στο ΕΒΕΑ Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, η οποία:

Α) Για τις εταιρείες που συστήνονται μετά τις 4/4/2011, μέσω των Υπηρεσιών Μιάς Στάσης (βλέπε Υ.Μ.Σ. Υπηρεσία Μιας Στάσης) :

Β) Για τις εταιρείες που συστήνονται μετά τις 4/4/2011 και που η σύστασή τους εξαιρείται και δεν γίνεται μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης :

Γ) Η Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, για τις εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν τις 4/4/2011 και που πρέπει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (βλέπε Απογραφή Επιχειρήσεων Γ.Ε.ΜΗ.)να απογραφούν στο Γ.Ε.ΜΗ.:

  • Παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά (φυσικό φάκελο απογραφής), από όσους έχουν αυτοαπογραφεί ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τη σχετική εφαρμογή στο σύνδεσμο https://www.businessregistry.gr και στη συνέχεια οφείλουν να αποστείλουν τα απαραίτητα για τον έλεγχο της αυτοαπογραφήςέγγραφα (με συστημένη αποστολή), εντός τριμήνου από την αυτοαπογραφή, στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ.
  • Παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά απογραφής και απογράφει στο ΓΕΜΗ , όσους δεν αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά, και ζητήσουν την απογραφή τους μέσω της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ.

Η απογραφή στο ΓΕΜΗ γίνεται μετά από καταβολή στο Ταμείο του ΕΒΕΑ 10,00 € για κάθε αρχείο (καταστατικό, τροποιητικό, πρακτικό κλπ ), που θα υποβληθεί και θα αναρτηθεί στη βάση δεδομένων του ΓΕΜΗ.

Δ) Επίσης από 1/1/2013 και μετά [που έχουν καταργηθεί τα Μητρώα ΑΕ των Περιφερειών (πρώην Νομαρχιών) και τα Μητρώα και Βιβλία Εταιρειών των Πρωτοδικλείων], η Υπηρεσία ΓΕΜΗ είναι αρμόδια για την νομιμοποίηση με την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ και για την δημοσιότητα κάθε τροποποίησης και μεταβολής των στοιχείων όλων των εταιρειών και για το σκοπό αυτό :

  • Παραλαμβάνει (ηλεκτρονικά μέσω businessportal.gr) και ελέγχει τα δικαιολογητικά τροποποίησης / μεταβολών των επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής και αφ ενός νομιμοποιεί με την καταχώρισή στο ΓΕΜΗ τις μεταβολές και αφ ετέρου εκδίδει τις σχετικές ανακοινώσεις που δημοσιεύονται στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σε περιπτώσεις που απαιτείται η έκδοση από τις περιφέρειες διοικητικών πράξεων, άσκησης ελέγχου και εποπτείας (για τις ΑΕ και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών ΕΠΕ) τότε τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στις περιφέρειες και η καταχώριση στο ΓΕΜΗ, γίνεται μετά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων και εγγράφων.

Βλέπε κατωτέρω Παράγραφο ΣΤ - Ειδικά για Μεταβολές ΑΕ ΕΠΕ & ΙΚΕ (Αιτήσεις – Δικαιολογητικά και Σχέδια Ανακοινώσεων).

Ε) Ωσαύτως η Υπηρεσία ΓΕΜΗ είναι αρμόδια για να :

  • Τηρεί το αρχείο του Γ.Ε.ΜΗ.
  • Χορηγεί πιστοποιητικά ηλεκτρονικά μέσω businessportal.gr (Γενικά Πιστοποιητικά / Μεταβολών, Αμιγώς πιστοποιητικά ιστορικότητας, ισχύουσας εκπροσώπησης) για ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ και Ι.Κ.Ε. και για όλους όσους είναι υποχρεωμένοι να καταχωρισθούν στο ΓΕΜΗ.

Σημείωση 1 :Για την χορήγηση του 1ου Πιστοποιητικού για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. θα πρέπει να προσκομισθεί Πιστοποιητικό Μεταβολών από το Πρωτοδικείο στο οποίο ανήκει (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/2013).

Σημείωση 2 :Για την χορήγηση Πιστοποιητικού σε AE, που έχουν συσταθεί πριν την 4-4-2011 και που έχουν απογραφεί στο ΓΕΜΗ, η αίτηση διαβιβάζεται στην αρμόδια Περιφέρεια, για να βεβαιωθούν και να πιστοποιηθούν και οι μέχρι την απογραφή μεταβολές και αφού ληφθεί το σχετικό έγγραφο της Περιφέρειας, γίνεται έκδοση Πιστοποιητικού με ενσωματωμένες όλες τις μεταβολές.

Σημείωση 3 : Για τη χορήγηση αντιγράφων (Καταστατικών, Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου), πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για τη μετοχική σύνθεση της εταιρείας προγενέστερων του έτους 2012, χορηγεί αίτηση για αναζήτηση στοιχείων από τη Περιφέρεια, η οποία πρέπει να κατατεθεί στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ.

  • Χορηγεί, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, αντίγραφα των δημοσιευτέων εγγράφων που καταχωρίζονται στη μερίδα κάθε υπόχρεου εγγραφής στο ΓΕΜΗ, με εξαίρεση τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων των ΑΕ (τα οποία χορηγούνται μόνο σύμφωνα με την παρ.12 άρθρ7α ν2190/1920 όπως ισχύει), με εξουσιοδότηση μη έχοντος στην Γ.Σ. ή και του νόμιμου εκπροσώπου (υπογραφή και σφραγίδα εταιρίας).

ΣΤ) Μεταβολές ΑΕ και ΙΚΕ (Αιτήσεις - Δικαιολογητικά και Σχέδια Ανακοινώσεων)

» Πληροφορίες για την ανακοίνωση ισολογισμών

Η ιστοσελίδα καταχωρείται στο ΓΕΜΗ με έντυπη αίτηση.

» Αίτηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ιστοσελίδας της εταιρείας (ΑΕ, ΙΚΕ) στην οποία θα αναρτώνται οι δημοσιευτέες πράξεις και στοιχεία της


» Αίτηση / Δήλωση: α) Γνωστοποίησης Ανάρτησης σε Ιστοσελίδα & β) Καταχώρισης Οικονομικών Καταστάσεων (ΑΕ & ΕΠΕ)

Γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσο του businessportal.gr.

 

» Αίτηση / Δήλωση: Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ Αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε.

Γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του businessportal.gr.

 

ΣΤ2) Ενημερωση Ενδιαφερομένων σχετικά με ΙΚΕ

Πέραν της πληροφόρησης των ενδιαφερομένων που παρέχεται για την ίδρυση των ΙΚΕ στο παρόν Site του EBEA. >Εικονίδιο ΥΜΣ > Επιλογή Υ.Μ.Σ. (Ίδρυση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας), παραθέτουμε κατωτέρω πληροφόρηση σχετικά με :

» ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
(Ερμηνευτική Εγκύκλιος Υπ. Ανάπτυξης ./ΓΓΕ/ Αρ.Πρωτ. Κ-2-5371/31-07-2013)

» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΟΕ ΣΕ ΙΚΕ
(Επιμέλεια: Κων/νος Σιάκουλης Νομ. Συνεργάτης)

» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΠΕ ΣΕ ΙΚΕ
(Επιμέλεια: Κων/νος Σιάκουλης Νομ. Συνεργάτης)

» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΙΚΕ ΣΕ ΟΕ
(Επιμέλεια: Κων/νος Σιάκουλης Νομ. Συνεργάτης)

» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΙΚΕ ΣΕ ΕΠΕ
(Επιμέλεια: Κων/νος Σιάκουλης Νομ. Συνεργάτης)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. Κ2-1357/29-4-2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, στις περιπτώσεις που μαζί με την μετατροπή αποφασίζεται και τροποποίηση του καταστατικού της μετατρεπόμενης εταιρείας (πχ αποχώρηση εταίρου, μείωση κεφαλαίου κλπ ) θα πρέπει να καταχωρισθεί πρώτα η εν λόγω απόφαση, να επέλθει τροποποίηση του καταστατικού και μετά –με διαφορετικό συμφωνητικό- να γίνει η μετατροπή στην άλλη νομική μορφή. Εάν όμως η σχετική τροποποίηση αφορά στο καταστατικό της εταιρείας με το νέο νομικό τύπο, πρόκειται ουσιαστικά για διαμόρφωση νέου καταστατικού, το οποίο, εφόσον είναι σε συμφωνία με όσα προβλέπονται για τον διάδοχο νομικό τύπο και δεν παραβιάζονται κανόνες αναγκαστικού δικαίου (πχ μείωση του κεφαλαίου κάτω από το ελάχιστο εκ του νόμου καθοριζόμενο όριο κλπ) επιτρέπεται να τροποποιείται σε σχέση με όσα ίσχυαν για τα αντίστοιχα θέματα (επωνυμία, έδρα κλπ) στο ίδιο συμφωνητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας.Πρέπει να τονιστεί ότι τα ανωτέρω πρέπει να τηρούνται oπωσδήποτε στις περιπτώσεις μετατροπής άλλης εταιρικής μορφής σε ΙΚΕ, δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 3 η μετατροπή επέρχεται σε δεύτερο στάδιο, δηλαδή με την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της υπεύθυνης δήλωσης της εταιρείας για την μη προβολή αντιρρήσεων από τους τυχόν δανειστές της εταιρείας, ενώ η τροποποίηση του καταστατικού της μετατρεπόμενης εταιρείας επέρχεται με την πρώτη καταχώρηση στο ΓΕΜΗ.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τμήμα Μητρώου - Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.


Για ΟΕ-ΕΕ

Email: gemioe@acci.gr
Τηλ.: 210.33.82.122

Για HelpDesk ΑΕ
Τηλ.: 210.33.82.302 -244 -129
Email: ae-support@acci.gr

Για ΕΠΕ
Τηλ.: 210.33.82.140, -137, -405
Email: gemiepe@acci.gr

Για ΙΚΕ
Τηλ.: 210.33.82.413, -475, -104
Email: gemiike@acci.gr

Για πιστοποιητικά ΑΕ
Τηλ.: 210.33.82.116, -103, -130

Για πιστοποιητικά ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ
Τηλ.: 210.33.82.115, -142, -430, -243

 

Fax: 210 36.17.217

19/07/2016 ΠΗΓΗ: E.B.E.A.


DOWNLOADS
convertEPE2IKE_F1659717554.doc convertIKE2EPE_F1318977046.doc convertIKE2OE_F-1627577987.doc convertOE2IKE_F-1232203345.doc

 

  • 
ΓΕΜΗ