25-02-2018

Μητρώο Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.)   /   Εταιρείες με σύσταση ΜΕΤΑ τις 4/4/11 ή που έχουν αυτοαπογραφεί   /   Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.   /   Απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις Γ.Ε.ΜΗ.


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΚΕ

 

 

 

 

===== Απαντήσεις =====

 

Ερώτηση ΙΚΕ 1) Ποια είναι τα καταχωριστέα Στοιχεία για τις ΙΚΕ και ποιές πράξεις τους υποβάλλονται σε δημοσιότητα;

Με βάση το Ν.4072/2012 τα καταχωριστέα στοιχεία και οι πράξεις των ΙΚΕ, που υποβάλλονται σε δημοσιότητα είναι :

 • Το όνομα του μοναδικού εταίρου (άρθρο 43 παρ. 4), εάν είναι μονοπρόσωπη
 • Η συμπερίληψη ή απαλοιφή από την επωνυμία της, της λέξης «μονοπρόσωπη» (άρθρο 44 παρ. 3)
 • Τα της μεταφοράς της καταστατικής έδρας (έκθεση διαχειριστή, απόφαση μεταφοράς) – (άρθρο 45 παρ. 2)
 • Η ιστοσελίδα της εταιρίας (άρθρο 47 παρ. 2)
 • Το καταστατικό και οι τροποποιήσεις αυτού (άρθρο 52) (βλέπε οδηγίες υποβολής τροποποιήσεων – Ερώτημα ΙΚΕ 2).
 • Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της εταιρίας (άρθρο 53 παρ. 5)
 • Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή (άρθρο 63)
 • Οι δικαστικές αποφάσεις του άρθρου 74 (για ακύρωση ελαττωματικών αποφάσεων των εταίρων, που έχουν καταχωρισθεί στο ΓΕΜΗ).
 • Η δήλωση του διαχειριστή για καταβολή του αρχικού κεφαλαίου ή της αύξησης αυτού (υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από τη σύσταση ή την αύξηση) - (άρθρο 77 παρ. 4)
 • Η αποτίμηση η μη των κεφαλαιακών εισφορών σε είδος καθότι εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 77 αναλογικά τα άρθρα 9 και 9α του κν 2190/20 <<περί ΑΕ >>.
 • Οι μεταβολές στις εγγυητικές εισφορές (επικαιροποιημένη κατάσταση με την μεταβολή που έχει επέλθει και τις εγγυητικές εισφορές των κατ’ ιδίαν εταίρων που υφίστανται με το πόσο της ευθύνης που δεν έχει καταβληθεί για κάθε εισφορά – άρθρο 79 παρ. 7)
 • Η διαπίστωση μείωσης των εταιρικών μεριδίων και ενδεχομένως αντίστοιχης μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου στις περιπτώσεις ακύρωσης ιδίων μεριδίων (που αναφέρονται στο άρθρο 87).
 • Η δήλωση του διαχειριστή για αναπροσαρμογή του κεφαλαίου, στις περιπτώσεις του εγκεκριμένου κεφαλαίου (άρθρο 90 παρ. 3)
 • Η δήλωση του διαχειριστή για ακύρωση εταιρικών μεριδίων, μείωση του κεφαλαίου αν συντρέχει περίπτωση  και αναπροσαρμογή του αριθμού των εταιρικών μεριδίων στην περίπτωση εξόδου εταίρου (άρθρο 92 παρ. 4)
 • Η προηγούμενη περίπτωση έχει αναλογική εφαρμογή και στην περίπτωση του άρθρου 93 (αποκλεισμός εταίρου)
 • Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μέσα σε τρεις μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 98 παρ. 2) (βλέπε οδηγίες υποβολής οικονομικών καταστάσεων – Ερώτημα ΙΚΕ 3.).
 • Ο διορισμός ελεγκτών (άρθρο 99 παρ. 1)
 • Η λύση της εταιρίας (άρθρο 103 παρ. 2)
 • Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του εκκαθαριστή (άρθρο 104 παρ. 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 63)
 • Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης (άρθρο 105 παρ. 6)(βλέπε οδηγίες υποβολής δικ/κων Λύσης & Εκκαθάρισης – Ερώτημα ΙΚΕ 4).
 • Απόφαση μετατροπής σε εταιρία άλλης μορφής καθώς και το νέο καταστατικό (άρθρο 106 παρ. 2)
 • Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των ΙΚΕ για κάθε μια από τις συγχωνευόμενες εταιρίες (άρθρο 109 παρ. 3)
 • Οι αποφάσεις των εταίρων που εγκρίνουν τη συγχώνευση μαζί με υπεύθυνη δήλωση των διαχειριστών των συγχωνευόμενων εταιριών ότι τηρήθηκε η διαδικασία προστασίας των δανειστών του άρθρου 110 (άρθρο 112 παρ. 3)
 • Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει άκυρη ή αναγνωρίζει την ακυρότητα της συγχώνευσης (άρθρο 114 παρ. 4)

επιστροφή στις ερωτήσεις

  

Ερώτημα ΙΚΕ 2: Πως γίνεται η καταχώριση στο ΓΕΜΗ, των τροποιητικών πράξεων των ΙΚΕ ;

Για την καταχώριση στο ΓΕΜΗ, των τροποιητικών πράξεων των ΙΚΕ, θα πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του site, https://services.businessportal.gr του ΓΕΜΗ και σε μορφή pdf:

 • α) το πρακτικό απόφασης των εταίρων με ενσωματωμένο το νέο καταστατικό (με όλα τα άρθρα του όπως ισχύουν) νομίμως υπογεγραμμένο και θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και
 • β) το νέο τροποποιημένο καταστατικό (με όλα τα άρθρα του όπως ισχύουν) ανυπόγραφο σε μορφή pdf.,

επιστροφή στις ερωτήσεις

  

Ερώτημα ΙΚΕ 3:: Τι περιλαμβάνουν και πως γίνεται η υποβολή και η καταχώρηση - δημοσίευση στο ΓΕΜΗ, των ετήσιων χρηματο-οικονομικών καταστάσεων των ΙΚΕ;

Σχετικά με την υποβολή και την καταχώρηση - δημοσίευση στο ΓΕΜΗ, των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ΙΚΕ (σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4072/2012 & σε συνδυασμό με τα άρθρα 16 επόμ. Ν.4308/2014) διευκρινίζονται τα εξής :


α) Τι περιλαμβάνουν οι οικονομικές καταστάσεις ;
Οι οικονομικές Καταστάσεων περιλαμβάνουν:

 1. Ισολογισμό
 2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
 3. Προσάρτημα (1) &
 4. Έκθεση Διαχείρισης και
 5. Έκθεση Ελέγχου (2) (Όπου απαιτείται σύμφωνα με το Ν 4336/15)
Σημειώνεται ότι: Με βάση το άρθρο 16 Ν.4308/2014, το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ποικίλει ανάλογα με την οντότητα (Μεγάλη, Μεσαία, Μικρή & Πολύ Μικρή), που κατατάσσεται η κάθε επιχείρηση, (βλέπε αναλυτικά και κατωτέρω στην ερώτηση  10.6.):

(1) Το Προσάρτημα είναι ο πίνακας στον οποίο αναγράφονται διάφορες πληροφορίες διευκρινιστικές των υπολοίπων οικον. καταστάσεων για την πληρέστερη κατανόηση τους, όπως πχ οι μέθοδοι για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, υπολογισμού των αποσβέσεων κλπ.. Επίσης σε αυτό περιλαμβάνεται και η ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα, η οποία περιλαμβάνει την εξέλιξη των εργασιών και την πραγματική οικονομική θέση της εταιρείας. πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της, τα κατεχόμενα από την εταιρεία τυχόν χρεόγραφα, ακίνητα κλπ (βλ σχετικά άρθρα του Ν 4308 /2014 περί Ελληνικών Λογιστικών• Προτύπων

(2) Για την έκθεση ελέγχου εφαρμόζεται από 1 -1-2016 η υποπαράγραφος ΑΙ της παραγράφου α του Ν.4336/2015, δηλαδή ο υποχρεωτικός έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές μόνο για τις «μεσαίες και μεγάλες οντότητες» όπως ορίζονται αυτές στο άρθρο 2 του Ν4308/2014. Οι ελεγκτές ορίζονται από τους εταίρους (Γ.Σ) και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ.

 

β) Πότε και πως υποβάλλονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των ΙΚΕ ;
Με τις διατάξεις που ίσχυαν, πριν το Νόμο 4403/2016 η προθεσμία υποβολής στο ΓΕΜΗ είναι 3 μήνες από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου (άρθρο 98, Ν.4072/2012).

Μετά την ισχύ του Νόμου 4403/2016 και για χρήσεις που λήγουν από 7-7-2016 και μετά και για τις ΙΚΕ ισχύουν τα ιδία όπως και για τις ΑΕ (σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγρ. 4  και άρθρο 4 παράγρ.7 του Νόμου 4403/2016 –ΦΕΚ 125/Α/7-7-2016), ήτοι :  υποβάλλονται οι εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση των διαχειριστών και των ελεγκτών, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση. Η δε τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται το αργότερο έως την δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Συνεπώς για τη χρήση που λήγει στις 31/12, η Γενική Συνέλευση πρέπει να συνέλθει το αργότερο μέχρι την 10 /09 και οι εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να υποβληθούν για να δημοσιευθούν στο ΓΕΜΗ έως την 30/09.

Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά με τα πρότυπα των ηλεκτρονικών αιτήσεων, που έχουν αναπτυχθεί ανά περίπτωση, και που θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://services.businessportal.gr/ και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πρότυπα τότε η Υποβολή γίνεται στη Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ σε έντυπη μορφή και σε cd αρχεία pdf.

 

γ) Πότε εγκρίνονται και πότε υποβάλλεται το πρακτικό της ΓΣ για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων;
Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την τακτική Γ.Σ. της εταιρείας η οποία πρέπει να συγκληθεί μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, (άρθρο 69 Ν4072/12).
Σημειώνεται ότι, από το άρθρο 100 του Ν.4072/2012 δεν προκύπτει ότι υποβάλλεται για δημοσίευση στο ΓΕΜΗ το πρακτικό της Γ.Σ. περί έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συνεπώς αυτό είναι προαιρετικό.
Επίσης σημειώνεται ότι, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση καθυστέρησης σύγκλησης της τακτικής Γ.Σ. της εταιρίας. Όμως επειδή ενδέχεται να υπάρξει ευθύνη του διαχειριστή, καλό θα είναι στο πρακτικό της Γ.Σ. να αναφερθεί ο λόγος της καθυστέρησης σύγκλησης της Γ.Σ. (πχ φορολογικό κλείσιμο του ισολογισμού λόγω υποβολής δήλωσης εισοδήματος της εταιρείας κλπ).

επιστροφή στις ερωτήσεις

  

Ερώτηση ΙΚΕ 4: Ποια διαδικασία ακολουθείται και τι δικαιολογητικά υποβάλλονται για τη λύση, την εκκαθάριση και τη διαγραφή από το ΓΕΜΗ των ΙΚΕ;

α) Για τη λύση και τη θέση σε εκκαθάριση μιας ΙΚΕ, στο ΓΕΜΗ θα πρέπει να υποβάλλετε, το συμφωνητικό των εταίρων ή το πρακτικό της Γ.Σ. των εταίρων, για τη λύση και σε θέση εκκαθάρισης της εταιρείας και για το ορισμό εκκαθαριστών (θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ).

β). Για τη διαγραφή από το ΓΕΜΗ των ΙΚΕ, μετά το πέρας της εκκαθάρισης θα πρέπει να υποβάλλετε, τον τελικό ισολογισμό πέρατος της εκκαθάρισης μαζί με το πρακτικό έγκρισής του από τη ΓΣ των εταίρων.

Ο ισολογισμός λήξης εκκαθάρισης δεν θα πρέπει να φέρει ημερομηνία προγενέστερη της καταχώρησης λύσης και θέσης σε εκκαθάριση στο ΓΕΜΗ. (Σχετικά έγγραφα ΓΓΕ & ΠΚ / Δνση ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ, Αρ. Πρωτ. Κ2-1493/11-04-2014 - Αρ. Πρωτ. 68293/24-06-2015).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: H διαδικασία αυτή διεκπεραιώνεται, με την υποβολή των δικ/κών (σε έντυπη & ψηφιακή μορφή) στην Υπηρεσία του ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, προσωρινά και μέχρι την προσθήκη της σχετικής αίτησης στο site του https://services.businessportal.gr).

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

10/08/2016 ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

 • 
ΓΕΜΗ