22-07-2018

Σημαντικές Ανακοινώσεις


Δικαιολογητικά ένταξης της δράσης «Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ

Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

 

Ενημερωτικό Σημείωμα Οδηγιών

 

1 Ενημερωτικό Σημείωμα Οδηγιών

Οι δυνητικοί δικαιούχοι που περιλαμβάνονται στον Πίνακα ΙΙ 3371/161/Α3/07-07-2017 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020» (ΑΔΑ: ΩΡΛΘ465ΧΙ8-ΓΦΚ) πρέπει να αποστείλουν στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙΙ της 8ης Τροποποίησηςτης Αναλυτικής Πρόσκλησης το αργότερο έως την 15/09/2017.

 

Αναρτημένα στις ιστοσελίδες του ΕΦΕΠΑΕ και των εταίρων του είναι διαθέσιμα τα παρακάτω αρχεία:

 

1. Απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης Παραρτήματος ΧΙΙ της 8ης Τροποποίησης της Αναλυτικής Πρόσκλησης

2. ΥΔ_Α_ΠαράρτημαVΙI_ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ (πατήστε εδώ)

3. ΥΔ_B_Παράρτημα VΙI _ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ (πατήστε εδώ)

4. ΥΔ _Δήλωση ΜΜΕ_ΠαράρτημαVΙI _ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ (πατήστε εδώ)

 

Ανάλογα με το είδος του δικαιούχου (Υφιστάμενη ή Νέα Επιχείρηση) και τη νομική μορφή, προσκομίζονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά του Αρχείου 1.

 

Η Υπεύθυνη δήλωση Α (Αρχείο 2) υπογράφεται από τον ατομικό επιχειρηματία ή από τον Νόμιμο εκπρόσωπο σε περίπτωση σύστασης εταιρείας/νομικής μορφής, και προσκομίζεται επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής.

 

Η Υπεύθυνη Δήλωση Β (Αρχείο 3)των επιχορηγήσεων που έχουν λάβει κατά το παρελθόν οι συνδεδεμένες με την επιχείρηση υπογράφεται από τον ατομικό επιχειρηματία ή από τον Νόμιμο εκπρόσωπο σε περίπτωση σύστασης εταιρείας/νομικής μορφής. Η περίοδος αναφοράς είναι από 1/1/2015 και μετά.

 

Η Υπεύθυνη δήλωση ΜΜΕ (Αρχείο 4)αφορά στην ιδιότητα της ΜΜΕ του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της Ε.Ε της αιτηθείσας προς χρηματοδότηση επιχείρηση και υπογράφεται από τον ατομικό επιχειρηματία ή από τον Νόμιμο εκπρόσωπο σε περίπτωση σύστασης εταιρείας/νομικής μορφής. Η περίοδος αναφοράς είναι το έτος 2016.

 

28/07/2017 ΠΗΓΗ: Τμήμα Προγραμμάτων και Κατάρτισης


DOWNLOADS
Y_F-1654488137.D.MME_PARARTIMAVII.pdf Y_F-181017489.D.A_PARARTIMAVII.pdf Y_F1625786674.D.V_PARARTIMAVII.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ