21-11-2017

Σημαντικές Ανακοινώσεις


Πρόσκληση ανανέωσης Εξαγωγικής Επωνυμίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης νομοθεσίας (Ν.Δ. 3999/59, Ν. 936/79 και τις τροποποιήσεις αυτών), καλούνται οι επιχειρήσεις που καταχωρήθηκαν στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του Ε.Β.Ε.Α. το έτος 2014 ή που ανανέωσαν την εξαγωγική τους επωνυμία κατά το έτος αυτό και οι οποίες έχουν αριθμό Ειδικού Μητρώου Εξαγωγέων (ΕΜΕ):

  13070 έως 13563

19921

   26255 έως 27127

35213 έως 35767

15128 έως 15806

  20179 έως 20390

29243 έως 30170

36202 έως 36312

17550

21895 έως 22260

31800 έως 32309

 

18073 έως 18168

23574 έως 24565

33515 έως 34066

 

να προσέλθουν, για ανανέωση της εγγραφής τους στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του Ε.Β.Ε.Α., από 2/1/2017 έως και  31/5/2017.

Σας γνωρίζουμε όμως ότι η ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα ο Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/11-04-2012 - Κεφάλαιο ΣΤ’, Άρθρα 35 §3) κατήργησε την υποχρέωση εγγραφής των επιχειρήσεων στα Ειδικά Μητρώα Εξαγωγέων. Η Υπηρεσία μας κατόπιν των ανωτέρω, προχώρησε στη δημιουργία της Προαιρετικής Βάσης του Μητρώου Εξαγωγέων (Δ.Ε. 1/9-1-2013), προκειμένου να συνεχιστεί η τήρησή του. Κύριος στόχος της δημιουργίας της, είναι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις με απλουστευμένη διαδικασία, και κυρίως χωρίς κόστος να έχουν οφέλη όπως την καταχώρηση τους στον Οδηγό Ελλήνων Εξαγωγέων και την διευκόλυνση εύρεσης συνεργασιών με επιχειρήσεις του εξωτερικού.

Κατόπιν των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, καλείστε να επιλέξετε αν επιθυμείτε να ανανεώσετε την εξαγωγική σας επωνυμία βάση της προηγούμενης νομοθεσίας ή να καταχωρηθείτε στην Προαιρετική Βάση με την επικαιροποίηση των στοιχείων σας. Σημειώνεται ότι η υπηρεσία μας την τρέχουσα χρονιά δέχτηκε πάρα πολλές  περιπτώσεις εταιρειών κατά τις οποίες απαιτήθηκε η ειδική άδεια του εξαγωγέα.  

Οι περιπτώσεις αυτές ήταν: οι μεταφορικές εταιρείες ή οι εκτελωνιστές κατά την πραγματοποίηση της εξαγωγής  κυρίως σε Τρίτες Χώρες με υψηλή αξία φόρτωσης, οι ΔΟΥ για την επιστροφή ΦΠΑ, η συμμετοχή των εταιρειών σε προγράμματα εξωστρέφειας και κυρίως οι συνεργάτες των εταιρειών στο εξωτερικό οι οποίοι ζητούσαν έκδοση πιστοποιητικού στο οποίο να εμφανίζεται η ειδική άδεια εξαγωγέα. Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω, θα έχετε τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξετε σύμφωνα με την εμπειρία σας, τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε ν΄ ανανεώσετε.

Α) Για όσες εξαγωγικές επιχειρήσεις επιθυμούν να ανανεώσουν βάση της προηγούμενης νομοθεσίας:

Για την ανανέωση της εγγραφής της εξαγωγικής επωνυμίας, πρέπει να συμπληρωθεί το συνημμένο έντυπο αίτησης ανανέωσης και να υποβληθεί μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά στο Τμήμα Ειδικών Μητρώων Εξαγωγέων του ΕΒΕΑ :

 1. Γραμμάτιο εισπράξεως ή παράβολο Δημοσίου Ταμείου αξίας 9 ευρώ.
 2. Έγγραφο εκπροσώπησης κατά νομική μορφή:
  α) Καταστατικό για Ο.Ε. και Ε.Ε., με την τελευταία τροποποίηση από την οποία να προκύπτουν οι ομόρρυθμοι εταίροι.

  β) Καταστατικό ή ΦΕΚ για Ε.Π.Ε. από το οποίο να προκύπτει η διαχείριση.

  γ) ΦΕΚ ή ανακοίνωση ή πρακτικό με πρωτοκ. κατάθεσης για Α.Ε. με το τελευταίο ισχύον Δ.Σ. από το οποίο να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι.

  δ) Καταστατικό για Ι.Κ.Ε. από το οποίο να προκύπτει η διαχείρηση.

 3. Υπεύθυνη  δήλωση    σχετικά   με τις εξαγωγές που πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία  τριετία  2014 - 2016, (συνημμένο έντυπο).

 4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της  επιχείρησης και στην οποία θα αναγράφονται τα εξής:

  «Ως εκπρόσωπος της επιχείρησης……………………………….δηλώνω, ότι αυτή εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο ΕΜΕ, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθ. 9 του Ν. 936/79 και στην αριθ. 205759/Ε3/25759/23-6-2004 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών σχετικά με την μη μεταβολή της πτωχευτικής και ποινικής κατάστασης της επιχείρησης και των εκπροσώπων αυτής.»

 5. Προκειμένου περί επιχειρήσεων, που είναι μέλη άλλων επιμελητηρίων (Β.Ε.Α., Ε.Ε.Α.), Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου αυτού, με την ταμειακή τους ενημερότητα.


Προσοχή

 • Οι επιχειρήσεις που θα ανανεώσουν θα μπορούν να εκδώσουν πιστοποιητικό για κάθε νόμιμη χρήση στο οποίο θα αναγράφεται η ειδική άδεια εξαγωγέα καθώς και πιστοποιητικό εξαγωγέα με τα προϊόντα εξαγωγής.
 • Όσες επιχειρήσεις δεν προβούν εμπροθέσμως στην ανανέωση της εξαγωγικής τους επωνυμίας μέχρι 31-5-2017, θα διαγραφούν από το Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων.
 • Επίσης, θα διαγραφούν από το Μητρώο αυτό και οι επιχειρήσεις εκείνες που δεν πραγματοποίησαν εξαγωγές κατά την τελευταία τριετία (2014– 2016).
 • Τέλος, επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να προβούν στην ανανέωση της εξαγωγικής τους επωνυμίας θα πρέπει να είναι ταμειακά ενήμερες.

Β) Για όσες εξαγωγικές επιχειρήσεις επιθυμούν να καταχωρηθούν στην Προαιρετική  Βάση του Ειδικού Μητρώου του Ε.Β.Ε.Α. :

Για την καταχώρηση  της εξαγωγικής επιχείρησης στην Προαιρετική Βάση του ΕΜΕ, πρέπει να συμπληρωθεί το συνημμένο έντυπο αίτησης επικαιροποίησης και να υποβληθεί στο Τμήμα Ειδικών Μητρώων Εξαγωγέων του Ε.Β.Ε.Α. .

Προσοχή

 • Όσες επιχειρήσεις δεν προβούν εμπροθέσμως στην επικαιροποίηση των στοιχείων τους μέχρι 31-5-2017, θα διαγραφούν από το Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων.
 • Επίσης, θα διαγραφούν από το Μητρώο αυτό και οι επιχειρήσεις εκείνες που δεν πραγματοποίησαν εξαγωγές κατά την τελευταία τριετία (2014 – 2016).
 • Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να καταχωρηθούν στην Προαιρετική Βάση του ΕΜΕ, θα πρέπει να είναι ταμειακά ενήμερες. Προκειμένου περί επιχειρήσεων, που είναι μέλη άλλων επιμελητηρίων (Β.Ε.Α., Ε.Ε.Α.), θα πρέπει να προσκομίζουν Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου αυτού, με την ταμειακή τους ενημερότητα.
 • Τέλος σημειώνεται ότι η καταχώρηση στην Προαιρετική Βάση του Ειδικού Μητρώου Εξαγωγέων του Ε.Β.Ε.Α. δεν αποτελεί άδεια εξαγωγέα και αφορά μόνο στις υπηρεσίες που προσφέρει το Ε.Β.Ε.Α. στην ανωτέρω επιχείρηση όπως αυτές αναφέρθηκαν παραπάνω.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Ειδικών Μητρώων του Ε.Β.Ε.Α., Ακαδημίας 7, τηλ. 210-3382149,147, 210-3645000 και φαξ 210-3609675.

20/12/2016 ΠΗΓΗ: Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων


DOWNLOADS
1270-01-EntypoAnaneosis_F398718844.doc 1270-02-YpefthiniDilosi_F-157516144.doc 1270-04-Epikairopoiisi_F751943948.doc

 

 • 
ΓΕΜΗ