22-06-2018

Ανακοινώσεις


Εφαρμογή ΦΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών κάνει γνωστό στα μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι το γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Η.Α.Ε., ενημερώνει την ενόψει εφαρμογή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στα ΗΑΕ από 1ης Ιανουαρίου 2018, ηλεκτρονική παραπομπή σε ιστοσελίδα Υπουργείου Οικονομίας στην οποία παρέχεται έγκυρη ενημέρωση σε ό,τι αφορά διατάξεις ρυθμίσεων που θα περιλαμβάνει το σχετικό νομοθέτημα, πλήρες κείμενο του οποίου δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί: https://www.mof.gov.ae/En/budget/Pages/VATQuestions.aspx

Το γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Η.Α.Ε. επισημαίνει τα εξής :

Α.        Η εφαρμογή του ΦΠΑ με ενιαίο συντελεστή 5% εκτείνεται σε άπαντα τα Πρόσωπα ημεδαπά ή

αλλοδαπά και πραγματοποιούν οικονομικές συναλλαγές στα ΗΑΕ, συμπεριλαμβανομένων και των τουριστών.

Β.        Υπόχρεοι εγγραφής στο μητρώο φορολογουμένων είναι Πρόσωπα των οποίων οι

φορολογητέες αγορές και οι εισαγωγές υπερβαίνουν το ποσόν των 355.000 Ντίρχαμ ή €78.000, ενώ υπάρχει δυνατότητα οικειοθελούς εγγραφής για επιχειρήσεις με φορολογητέα ύλη μεγαλύτερη των 177.500 Ντίρχαμ ή €43.600.

Παρέχεται η δυνατότητα σε ημεδαπά και αλλοδαπά Πρόσωπα να εγγραφούν στο μητρώο ως Ένωση Προσώπων. Οι μη κάτοικοι που πραγματοποιούν φορολογητέες συναλλαγές οφείλουν επίσης να εγγραφούν στο σύστημα, εκτός εάν ημεδαπό Πρόσωπο αναλάβει την υποχρέωση αυτή σε πλαίσιο μηχανισμού αντιστροφής της επιβαρρύνσεως.

Γ.       Όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, υποχρεούνται σε ορθή τήρηση των λογιστικών τους βιβλίων.

 

Η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο έχει ήδη εκκινήσει με προθεσμία για τους υπόχρεους έως το τέλος του έτους.

Οι εγγεγραμμένες στο μητρώο υποχρέων ΦΠΑ ειδικώτερα, θα πρέπει:

(α) να χρεώνουν το φόρο σε πωλούμενα αγαθά και παρεχόμενες υπηρεσίες,

(β) να εκδίδουν αποδείξεις συγκεκριμένου τύπου με ΦΠΑ

(γ) να υποβάλλουν περιοδικές τριμηνιαίες δηλώσεις για την απόδοση του φόρου εντός 28 ημερών από τη λήξη της φορολογικής περιόδου και

(δ) να τηρούν ενημερωμένα τα λογιστικά τους βιβλία και παραστατικά σε βάθος πενταετίας. Μπορούν (ε) να υποβάλλουν, αιτήσεις για την επιστροφή ΦΠΑ.

Δ.        Εις ό,τι αφορά τόπο συναλλαγής, (α) υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί στο έδαφος των ΗΑΕ

επιβαρύνονται με ΦΠΑ και (β) η πώληση αγαθών επιβαρύνεται με ΦΠΑ εφ’ όσον ο προμηθευτής εδρεύει στα ΗΑΕ, με ειδικές προβλέψεις για το διασυνοριακό εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων.

Ε.        Οι ασφαλιστικές υπηρεσίες υπάγονται στον ΦΠΑ. Εξαιρείται (α) ο κλάδος ασφαλειών ζωής.

ΣΤ.      Η κατασκευή, αγοραπωλησία και ενοικίαση εμπορικών ακινήτων θα επιβαρύνεται με ΦΠΑ.

Ζ.        Αντιθέτως, απαλλάσσονται (β) οι κτηματικές συναλλαγές που αφορούν κατοικίες.

Απαλλάσσονται επίσης (γ) οι κατασκευαστές κατοικιών και οι προμηθευτές τους κατά τα τρία πρώτα έτη από την έναρξη των εργασιών ανέγερσης του ακινήτου.

Η.        Απαλλάσσονται του ΦΠΑ (δ) ορισμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, με ειδικές προβλέψεις

για τα προϊόντα των ισλαμικών τραπεζών, (ε) οι αγοραπωλησίες ανεκμετάλλευτης γης και (στ) οι εσωτερικές μεταφορές.

Θ.         Μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ θα εφαρμόζεται (α) στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών προς χώρες εκτός Συμβουλίου του Κόλπου, (β) στις διεθνείς μεταφορές, (γ) στις αγορές μέσων θαλασσίων, εναερίων και χερσαίων μεταφορών (συμπεριλαμβανομένων πλοίων και αεροσκάφών), (δ) σε ορισμένες υπηρεσίες υγείας καθώς και εκπαίδευσης.

Εις ό,τι αφορά αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων αγαθών οι υπόχρεοι έχουν δυνατότητα να καταβάλλουν τον ΦΠΑ που αναλογεί επί του περιθωρίου κέρδους και όχι επί του συνόλου της αξίας.

Ι.         Υπό καθεστώς αμοιβαιότητος, επιτρέπεται η επιστροφή του φόρου σε ξένες επιχειρήσεις για συναλλαγές που πραγματοποιούν επισκεπτόμενες τα ΗΑΕ.

Δεν αναφέρεται, αντιστοίχως, πρόνοια απαλλαγής ή επιστροφής φόρου για τις Διπλωματικές Αρχές και Αποστολές.

Κ.       Ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και επιχειρήσεις, τυπικώς υπάγονται σε ΦΠΑ και δικαιούνται να υποβάλλουν αιτήσεις επιστροφής φόρου.

Ορισμένες παροχές από ΝΠΔΔ απαλλάσσονται κατά το μέτρο που η μη υπαγωγή στο φόρο των δραστηριοτήτων τους δεν οδηγεί σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού, ή αποτελούν τον μόνο προμηθευτή της αγοράς.

Αντιστρόφως, οι πάροχοι φορολογητέων αγαθών και υπηρεσιών προς το Δημόσιο δεν απαλλάσσονται από την καταβολή του ΦΠΑ.

Αρμόδιος εκτελεστικός φορέας για την εφαρμογή του συστήματος ΦΠΑ στα ΗΑΕ έχει ορισθεί με Ομοσπονδιακό Προεδρικό Διάταγμα (FederalDecree-LawNo. 13 of2016 ontheestablishmentoftheFederalTaxAuthority -FTA) η Ομοσπονδιακή φορολογική Αρχή, η στελέχωση της οποίας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Η.Α.Ε. 

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ντουμπάι

Τηλέφωνο: (009714) 2272106

ΦΑΞ: (009714) 2272253

Ηλ.Ταχυδρομείο: ecocom-dubai@mfa.gr

Website: http://www.agora.mfa.gr/ae53

 

25/08/2017 ΠΗΓΗ: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

  • 
ΓΕΜΗ