24-04-2017

Μητρώο Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.)   / Εταιρείες με σύσταση ΜΕΤΑ τις 4/4/11 ή που έχουν αυτοαπογραφεί   / Υπηρεσία Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)   / Υ.Μ.Σ. (Ο.Ε. - Ε.Ε.)  RSS 2.0


Υπηρεσία Μιας Στάσης (Ίδρυση Ομόρρυθμων & Ετερόρρυθμων Εταιρειών)
Σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005) καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. Επίσης, με το Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/17.6.2010) απλοποιήθηκε η διαδικασία Σύστασης Προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ).... (17/02/2016)
περισσότερα »

Έγγραφα και Δικαιολογητικά Υπηρεσίας Μιας Στάσης
Υπεύθυνη Δήλωση – εξουσιοδότηση για τον ορισμό εκπροσώπου για εξουσιοδότηση τρίτου... (13/01/2015)
περισσότερα »

  • 
ΓΕΜΗ