Επιλογές
Εκδόσεις ΕΒΕΑ
Ελαχιστοποίηση
Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)
Ελαχιστοποίηση

» Σχέδια Ανακοινώσεων για ΑΕ και ΕΠΕ

 

» Πληροφορίες για την ανακοίνωση ισολογισμών

 

Σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/17.6.2010) καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. το οποίο λειτουργεί από 4/4/2011 στο ΕΒΕΑ.

 

Η Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, για τις εταιρείες που έχουν συσταθεί μετά τις 4/4/2011:

  • Παραλαμβάνει ελέγχει και αρχειοθετεί τα δικαιολογητικά σύστασης των ΑΕ, ΕΠΕ και Ι.Κ.Ε., που έχουν συσταθεί μέσω των Συμβολαιογράφων (που λειτουργούν ως Υπηρεσίες Μιας Στάσης, για την Ίδρυση των ΑΕ & ΕΠΕ.), ως επίσης και τα δικαιολογητικά σύστασης των ΟΕ, ΕΕ και Ι.Κ.Ε., που έχουν συσταθεί μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης των Επιμελητηρίων.

  • Παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά σύστασης των επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής και νομιμοποιεί, με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ τη σύσταση, τόσο των εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ & ΕΕ και Ι.Κ.Ε. που η σύστασή τους εξαιρείται από την Υπηρεσία μιας Στάσης) όσο και όλων των άλλων εταιρειών/ επιχειρήσεων (φυσικών και νομικών προσώπων) που υποχρεούνται για εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών, Συν Π.Ε., Ε.Ο.Ο.Σ κτλ.

  • Παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά τροποποίησης / μεταβολών των επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής και αφ ενός νομιμοποιεί με την καταχώρισή στο ΓΕΜΗ τις μεταβολές και αφ ετέρου εκδίδει τις σχετικές ανακοινώσεις που δημοσιεύονται και στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ, αλλά και στο ΦΕΚ (τ. ΑΕ, ΕΠΕ & ΓΕΜΗ) για τις ΑΕ & ΕΠΕ.

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σε περιπτώσεις που απαιτείται η έκδοση από τις περιφέρειες διοικητικών πράξεων, άσκησης ελέγχου και εποπτείας (για τις ΑΕ και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών ΕΠΕ) τότε τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στις περιφέρειες και η καταχώριση στο ΓΕΜΗ, γίνεται μετά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων και εγγράφων.

  • Τηρεί το φυσικό αρχείο του Γ.Ε.ΜΗ.
  • Χορηγεί πιστοποιητικά εγγραφής και μεταβολών για ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ και Ι.Κ.Ε. και για όλους όσους είναι υποχρεωμένοι να καταχωρισθούν στο ΓΕΜΗ.

  • Για την χορήγηση του Πιστοποιητικού για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. θα πρέπει να προσκομισθεί Πιστοποιητικό Μεταβολών από το Πρωτοδικείο στο οποίο ανήκει (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/2013).

  • Χορηγεί πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης ή πτώχευσης και για άλλες σχετικές καταστάσεις (συνδιαλλαγής , ικανοποίησης πιστωτών κλπ), ως και πιστοποιητικά ότι δεν εκκρεμούν αντίστοιχες αιτήσεις (πτώχευσης κλπ).

  • Χορηγεί αντίγραφα των δημοσιευτέων εγγράφων που καταχωρίζονται στη μερίδα κάθε υπόχρεου εγγραφής στο ΓΕΜΗ, με εξαίρεση τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων των ΑΕ (τα οποία χορηγούνται μόνο σύμφωνα με την παρ.12 άρθρ7α ν2190/1920 όπως ισχύει).
» Υποδείγματα Ανακοινώσεων για ΑΕ και ΕΠΕ

Νομική μορφή

Ανακοίνωση

ΑΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης προσωρινών οικονομικών καταστάσεων και δημοσίευσης ισολογισμού με επισυναπτόμενο ισολογισμό.

ΑΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» (Χωρίς εκλογή ελεγκτών & χωρίς αλλαγή στοιχείων του ισολογισμού)

ΑΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» με εκλογή ελεγκτών

ΑΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ΓΣ και ΔΣ για την εκλογή ΔΣ και συγκρότηση αυτού σε σώμα

ΑΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την Tροποποίηση καταστατικού (Με κεφάλαιο ΚΑΤΩ από 3 εκ €)

ΑΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την Tροποποίηση καταστατικού (Με κεφάλαιο ΑΝΩ των 3 εκ €)

ΑΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης για αλλαγή διεύθυνσης γραφείων (χωρίς αλλαγή δήμου)

ΑΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (με απόφαση ΔΣ) χωρίς τροποποίηση καταστατικού και ΑΝΩ των 3εκ. ευρώ

ΑΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης Δ.Σ. για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (χωρίς τροποποίηση καταστατικού και ΚΑΤΩ των 3εκ. ευρώ)

ΑΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΕ

ΑΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ΔΣ για πιστοποίηση καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου

ΑΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ΔΣ για πιστοποίηση καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

ΑΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ίδρυσης υποκαταστήματος αλλοδαπή ΑΕ

ΑΕ

Ανακοίνωση σχεδίου συγχώνευσης ΑΕ

ΑΕ

Σχεδιο Ανακοίνωσης εναρμονισμένου καταστατικού

ΕΠΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ίδρυσης υποκαταστήματος αλλοδαπή ΕΠΕ

ΕΠΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης προσωρινών οικονομικών καταστάσεων και δημοσίευσης ισολογισμού με επισυναπτόμενο ισολογισμό

ΕΠΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την έγκριση οικονομικών καταστάσεων
ΕΠΕ
Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης λύσης - εκκαθάρισης
ΕΠΕ
Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης οικονομικών καταστάσεων
ΕΠΕ
Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης πρακτικού Γ.Σ.
ΕΠΕ
Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης σύστασης
ΕΠΕ
Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης τροποποίησης
ΕΠΕ
Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης πρακτικού έγκρισης οικονομικών καταστάσεων
AE & ΕΠΕ
Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης μεταβολών υποκαταστήματος αλλοδαπής
AE & ΕΠΕ

Ανακοίνωση Σύστασης ΑΕ από μετατροπή από ΕΠΕ ή ΟΕ ή ΕΕ κλπ

 

 

** Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την κατά περίπτωση αίτηση/ανακοίνωση με ευθύνη τους συνυποβάλλοντας την Υπέυθυνη Δήλωση **

 


» Πληροφορίες για την ανακοίνωση ισολογισμών

 

» Αίτηση / Δήλωση Καταχώρισης Ιστοσελίδας (ΕΠΕ, ΑΕ και Ι.Κ.Ε.)

» Αίτηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ιστοσελίδας της εταιρείας (ΕΠΕ & ΑΕ) στην οποία θα αναρτώνται οι δημοσιευτέες πράξεις και στοιχεία της


» Αίτηση / Δήλωση: α) Γνωστοποίησης Ανάρτησης σε Ιστοσελίδα & β) Καταχώρισης Οικονομικών Καταστάσεων (ΑΕ & ΕΠΕ)

» Αίτηση γνωστοποίησης ανάρτησης σε ιστοσελίδα & καταχώρισης οικονομικών καταστάσεων (ΑΕ, ΕΠΕ και Ι.Κ.Ε.)

 

» Αίτηση / Δήλωση: Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ Αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. 
» Αίτηση / Δήλωση: Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ Αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. 

 

   ΠΡΟΣΟΧΗ   

Οι ΑΕ καταθέτουν τις αιτήσεις και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα νομίμως υπογεγραμμένα) και σε ηλεκτρονική μορφή (CD με αρχεία pdf).

 Σας ενημερώνουμε ότι,
σύμφωνα με την Κ1-884/2012 Απόφαση του Αναπλ.Υπ. Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 1420/30-04-2012), στην Μερίδα Γ.Ε.ΜΗ. Ανωνύμων Εταιρειών καταχωρίζονται υποχρεωτικά εκτός από τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας, όπως αναφέρονται στην περίπτωση 1 του άρθρου 5 της ανωτέρω, και οι ΑΦΜ των μελών του Δ.Σ. και των εκπροσώπων της (περ. 3 του ανωτέρω άρθρου).

Σε περίπτωση που προσκομίζονται Πρακτικά Γ.Σ. και Δ.Σ. με ελλιπή στοιχεία δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί η παραλαβή λόγω υποχρεωτικής καταχώρησης των ανωτέρω στοιχείων στο σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ.

 

Οι ΕΠΕ και Ι.Κ.Ε. καταθέτουν τις αιτήσεις και τα υποβαλλόμενα διακιολογητικά σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα νομίμως υπογεγραμμένα) και σε ηλεκτρονική μορφή (CD με αρχεία pdf).

 

Τα υποκαταστήματα του ΕΒΕΑ  Κορωπί - Γλυφάδα - Περιστέρι - Αργυρούπολη παραλαμβάνουν τις παραπάνω αιτήσεις.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τμήμα Μητρώου - Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Fax: 210 36.17.217

Για ΟΕ-ΕΕ
Τηλ.: 210.33.82.122

Για ΑΕ
Τηλ.: 210.33.82.129, 210.33.82.465, 210.33.82.128
Email: gemi@acci.gr

Για ΕΠΕ
Τηλ.: 210.33.82.140, 210.33.82.137
Email: gemiepe@acci.gr

 Για ΙΚΕ
Τηλ.: 210.33.82.104,
Email: gemiike@acci.gr

Για πιστοποιητικά ΑΕ
Τηλ.: 210.33.82.116, 210.33.82.103

Για πιστοποιητικά ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ
Τηλ.: 210.33.82.151, 210.33.82.142

 

 

Σύνδεση Μελών


Εγγραφή
Υπενθύμιση Κωδικού;

Εάν ανήκετε σε επιχείρηση-μέλος του ΕΒΕΑ, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να εγγραφείτε στο Portal.

Εγγραφή Μέλους ΕΒΕΑ στο portal

Ημερολόγιο
<<<Απρ 14>>>
ΔΤΤΠΠΣΚ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930