Επιλογές
Εκδόσεις ΕΒΕΑ
Ελαχιστοποίηση
Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)
Ελαχιστοποίηση

» Σχέδια Ανακοινώσεων για ΑΕ και ΕΠΕ

 

» Πληροφορίες για την ανακοίνωση ισολογισμών

 

  » Διαδικασία υποβολής αποφάσεων γενικών συνελεύσεων Α.Ε. στο ΕΒΕΑ

 

Σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/17.6.2010) καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. και από 4/4/2011 λειτουργεί στο ΕΒΕΑ Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, η οποία :

 

Α) Για τις εταιρείες που συστήνονται μετά τις 4/4/2011, μέσω των Υπηρεσιών Μιάς Στάσης (βλέπε Υ.Μ.Σ. Υπηρεσία Μιας Στάσης) :

 

 

Β) Για τις εταιρείες που συστήνονται μετά τις 4/4/2011 και που η σύστασή τους εξαιρείται και δεν γίνεται μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης :

 

 

Γ) Η Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, για τις εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν τις 4/4/2011 και που πρέπει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (βλέπε Απογραφή Επιχειρήσεων Γ.Ε.ΜΗ.) να απογραφούν στο Γ.Ε.ΜΗ.:

 

  • Παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά (φυσικό φάκελο απογραφής), από όσους έχουν αυτοαπογραφεί ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τη σχετική εφαρμογή στο σύνδεσμο https://www.businessregistry.gr και στη συνέχεια οφείλουν να αποστείλουν τα απαραίτητα για τον έλεγχο της αυτοαπογραφής έγγραφα (με συστημένη αποστολή), εντός τριμήνου από την αυτοαπογραφή, στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ.

 

  • Παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά απογραφής και απογράφει στο ΓΕΜΗ , όσους δεν αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά, και ζητήσουν την απογραφή τους μέσω της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ.

Η απογραφή στο ΓΕΜΗ γίνεται μετά από καταβολή στο Ταμείο του ΕΒΕΑ 10,00 € για κάθε αρχείο (καταστατικό, τροποιητικό, πρακτικό κλπ ), που θα υποβληθεί και θα αναρτηθεί στη βάση δεδομένων του ΓΕΜΗ.

 

Δ) Επίσης από 1/1/2013 και μετά [που έχουν καταργηθεί τα Μητρώα ΑΕ των Περιφερειών (πρώην Νομαρχιών) και τα Μητρώα και Βιβλία Εταιρειών των Πρωτοδικλείων], η Υπηρεσία ΓΕΜΗ είναι αρμόδια για την νομιμοποίηση με την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ και για την δημοσιότητα κάθε τροποποίησης και μεταβολής των στοιχείων όλων των εταιρειών και για το σκοπό αυτό :

 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σε περιπτώσεις που απαιτείται η έκδοση από τις περιφέρειες διοικητικών πράξεων, άσκησης ελέγχου και εποπτείας (για τις ΑΕ και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών ΕΠΕ) τότε τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στις περιφέρειες και η καταχώριση στο ΓΕΜΗ, γίνεται μετά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων και εγγράφων.

 

Βλέπε κατωτέρω Παράγραφο ΣΤ - Ειδικά για Μεταβολές ΑΕ  ΕΠΕ & ΙΚΕ (Αιτήσεις – Δικαιολογητικά και Σχέδια Ανακοινώσεων).

 

Ε) Ωσαύτως η Υπηρεσία ΓΕΜΗ είναι αρμόδια για να :

 

  • Τηρεί το φυσικό αρχείο του Γ.Ε.ΜΗ.
  • Χορηγεί πιστοποιητικά εγγραφής και μεταβολών για ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ και Ι.Κ.Ε. και για όλους όσους είναι υποχρεωμένοι να καταχωρισθούν στο ΓΕΜΗ.

Σημείωση 1 : Για την χορήγηση του Πιστοποιητικού για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. θα πρέπει να προσκομισθεί Πιστοποιητικό Μεταβολών από το Πρωτοδικείο στο οποίο ανήκει (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/2013).

Σημείωση 2 : Για την χορήγηση Πιστοποιητικού σε AE, που έχουν συσταθεί πριν την 4-4-2011 και που έχουν απογραφεί στο ΓΕΜΗ, η αίτηση διαβιβάζεται στην αρμόδια Περιφέρεια, για να βεβαιωθούν και να πιστοποιηθούν και οι μέχρι την απογραφή μεταβολές και αφού ληφθεί το σχετικό έγγραφο της Περιφέρειας, γίνεται έκδοση Πιστοποιητικού με ενσωματωμένες όλες τις μεταβολές.

  • Χορηγεί πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης ή πτώχευσης και για άλλες σχετικές καταστάσεις (συνδιαλλαγής , ικανοποίησης πιστωτών κλπ), ως και πιστοποιητικά ότι δεν εκκρεμούν αντίστοιχες αιτήσεις (πτώχευσης κλπ).
  • Χορηγεί αντίγραφα των δημοσιευτέων εγγράφων που καταχωρίζονται στη μερίδα κάθε υπόχρεου εγγραφής στο ΓΕΜΗ, με εξαίρεση τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων των ΑΕ (τα οποία χορηγούνται μόνο σύμφωνα με την παρ.12 άρθρ7α ν2190/1920 όπως ισχύει).

 

  

 

ΣΤ) Μεταβολές ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ (Αιτήσεις - Δικαιολογητικά και Σχέδια Ανακοινώσεων)

» Πληροφορίες για την ανακοίνωση ισολογισμών

 

» Αίτηση / Δήλωση Καταχώρισης Ιστοσελίδας (ΑΕ, ΕΠΕ και Ι.Κ.Ε.)

» Αίτηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ιστοσελίδας της εταιρείας (ΕΠΕ & ΑΕ) στην οποία θα αναρτώνται οι δημοσιευτέες πράξεις και στοιχεία της(μέχρι 18-7-2014)

 

   ΠΡΟΣΟΧΗ  Για καταχώριση από 21-7-2014 και μετά
» Αίτηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ιστοσελίδας της εταιρείας (ΑΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ) στην οποία θα αναρτώνται οι δημοσιευτέες πράξεις και στοιχεία της


_____________________________________________________________________________________


» Αίτηση / Δήλωση: α) Γνωστοποίησης Ανάρτησης σε Ιστοσελίδα & β) Καταχώρισης Οικονομικών Καταστάσεων (ΑΕ & ΕΠΕ)
» Αίτηση γνωστοποίησης ανάρτησης σε ιστοσελίδα & καταχώρισης οικονομικών καταστάσεων (ΑΕ, ΕΠΕ και Ι.Κ.Ε.)
(μέχρι 18-7-2014)

 

   ΠΡΟΣΟΧΗ  Για καταχώριση από 21-7-2014 και μετά
» Αίτηση γνωστοποίησης ανάρτησης σε ιστοσελίδα & καταχώρισης οικονομικών καταστάσεων (ΑΕ, ΕΠΕ και Ι.Κ.Ε.)

_____________________________________________________________________________________

» Αίτηση / Δήλωση: Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ Αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. 
» Αίτηση / Δήλωση: Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ Αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. (μέχρι 18-7-2014)

 

   ΠΡΟΣΟΧΗ  Για καταχώριση από 21-7-2014 και μετά
» Αίτηση / Δήλωση: Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ Αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε.

_____________________________________________________________________________________

 

   ΠΡΟΣΟΧΗ   

 

Όσες ΑΕ και ΕΠΕ και ΙΚΕ δεν υποβάλλουν, για καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, τις μεταβολές τους ηλεκτρονικά (μέσω του www.businessportal.gr) και επιλέξουν να τις καταθέσουν με φυσική παρουσία στο ΕΒΕΑ, θα πρέπει, να καταθέτουν τις αιτήσεις και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά (Πρακτικά αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων ή/και Διοικητικού Συμβουλίου, οικονομικές καταστάσεις κλπ), σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα έγγραφα νομίμως υπογεγραμμένα ή αντίγραφα αυτών επικυρωμένα από δικηγόρο),

 

Επίσης θα πρέπει, για την ταχύτερη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας, επεξεργασίας, ελέγχου και καταχώρησης των στοιχείων (των Αποφάσεων των Γ.Σ. ή των ΔΣ κλπ), ως και έκδοσης των Ανακοινώσεων, οι αιτούντες, 

(α). Να καταθέτουν τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή USB με σκαναρισμένα τα πρωτότυπα υπογεγραμμένα αρχεία σε pdf) και

(β). Να συμπεριλάβουν (στο CD ή στο USB και σε ξεχωριστό αρχείο WORD), δεόντως συμπληρωμένο (με copy & paste, από τα πρακτικά των ΓΣ ή των ΔΣ) το σχέδιο Ανακοίνωσης, κατά απόφαση ΓΣ ή ΔΣ, που θα βρουν κατωτέρω στα Σχέδια ανακοινώσεων για ΑΕ και ΕΠΕ”,.

 


   ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:   

Αν δεν κατατεθούν, τα ως άνω (β) & (γ), η όλη διαδικασία καταχώρησης των αποφάσεων και έκδοσης των Ανακοινώσεων, λόγω του μεγάλου αριθμού αιτημάτων, που υποβάλλονται ταυτόχρονα, θα καθυστερήσει πολύ.

Σας ενημερώνουμε ότι,
σύμφωνα με την Κ1-884/2012 Απόφαση του Αναπλ.Υπ. Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 1420/30-04-2012), στην Μερίδα Γ.Ε.ΜΗ. Ανωνύμων Εταιρειών καταχωρίζονται υποχρεωτικά εκτός από τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας, όπως αναφέρονται στην περίπτωση 1 του άρθρου 5 της ανωτέρω, και οι ΑΦΜ των μελών του Δ.Σ. και των εκπροσώπων της (περ. 3 του ανωτέρω άρθρου).

Σε περίπτωση που προσκομίζονται Πρακτικά Γ.Σ. και Δ.Σ. με ελλιπή στοιχεία δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί η παραλαβή λόγω υποχρεωτικής καταχώρησης των ανωτέρω στοιχείων στο σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ.

Επίσης τα ίδια ως άνω στοιχεία καταχωρίζονται για τους διαχειριστές των ΕΠΕ και για τους Πληρεξουσίους και αντικλήτους των Υποκαταστημάτων των Αλλοδαπών ΑΕ & ΕΠΕ.

» Υποδείγματα Ανακοινώσεων για ΑΕ και ΕΠΕ

Νομική μορφή

Ανακοίνωση

ΑΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης προσωρινών οικονομικών καταστάσεων και δημοσίευσης ισολογισμού με επισυναπτόμενο ισολογισμό.

ΑΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» (Χωρίς εκλογή ελεγκτών & χωρίς αλλαγή στοιχείων του ισολογισμού)

ΑΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» με εκλογή ελεγκτών

ΑΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ΓΣ και ΔΣ για την εκλογή ΔΣ και συγκρότηση αυτού σε σώμα

ΑΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την Tροποποίηση καταστατικού (Με κεφάλαιο ΚΑΤΩ από 3 εκ €)

ΑΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την Tροποποίηση καταστατικού (Με κεφάλαιο ΑΝΩ των 3 εκ €)

ΑΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης για αλλαγή διεύθυνσης γραφείων (χωρίς αλλαγή δήμου)

ΑΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (με απόφαση ΔΣ) χωρίς τροποποίηση καταστατικού και ΑΝΩ των 3εκ. ευρώ

ΑΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης Δ.Σ. για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (χωρίς τροποποίηση καταστατικού και ΚΑΤΩ των 3εκ. ευρώ)

ΑΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΕ

ΑΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ΔΣ για πιστοποίηση καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου

ΑΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ΔΣ για πιστοποίηση καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

ΑΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ίδρυσης υποκαταστήματος αλλοδαπή ΑΕ

ΑΕ

Ανακοίνωση σχεδίου συγχώνευσης ΑΕ

ΑΕ

Σχεδιο Ανακοίνωσης εναρμονισμένου καταστατικού

AE & ΕΠΕ

Ανακοίνωση Σύστασης ΑΕ από μετατροπή από ΕΠΕ ή ΟΕ ή ΕΕ κλπ

 

ΕΠΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης προσωρινών οικονομικών καταστάσεων και δημοσίευσης ισολογισμού με επισυναπτόμενο ισολογισμό

ΕΠΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την έγκριση οικονομικών καταστάσεων
ΕΠΕ
Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης λύσης - εκκαθάρισης
ΕΠΕ
Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης οικονομικών καταστάσεων
ΕΠΕ
Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης πρακτικού Γ.Σ.
ΕΠΕ
Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης σύστασης
ΕΠΕ
Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης τροποποίησης
ΕΠΕ
Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης πρακτικού έγκρισης οικονομικών καταστάσεων

Υποδείγματα Ανακοινώσεων Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών

ΑE

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ίδρυσης υποκαταστήματος αλλοδαπή ΑΕ

ΕΠE

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ίδρυσης υποκαταστήματος αλλοδαπή ΕΠΕ

AE & ΕΠΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης μεταβολών υποκαταστήματος αλλοδαπής

 

ΣΤ2) Ενημερωση Ενδιαφερομένων σχετικά με ΙΚΕ

 

Πέραν της πληροφόρησης των ενδιαφερομένων που παρέχεται για την ίδρυση των ΙΚΕ στο παρόν Site του EBEA. >Εικονίδιο ΥΜΣ > Επιλογή Υ.Μ.Σ. (Ίδρυση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας), παραθέτουμε  κατωτέρω πληροφόρηση σχετικά με :

 

» ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ερμηνευτική Εγκύκλιος Υπ. Ανάπτυξης ./ΓΓΕ/ Αρ.Πρωτ.  Κ-2-5371/31-07-2013)

 

 

» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΟΕ ΣΕ ΙΚΕ

» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΠΕ ΣΕ ΙΚΕ


» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΙΚΕ ΣΕ ΟΕ

» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΙΚΕ ΣΕ ΕΠΕ

 

   ΠΡΟΣΟΧΗ   

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. Κ2-1357/29-4-2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, στις περιπτώσεις που μαζί με την μετατροπή αποφασίζεται και τροποποίηση του καταστατικού της μετατρεπόμενης εταιρείας (πχ αποχώρηση εταίρου, μείωση κεφαλαίου κλπ ) θα πρέπει να  καταχωρισθεί πρώτα η εν λόγω απόφαση, να επέλθει τροποποίηση του καταστατικού και μετά –με διαφορετικό συμφωνητικό- να γίνει η  μετατροπή στην άλλη νομική μορφή. Εάν όμως η σχετική τροποποίηση αφορά στο καταστατικό της εταιρείας με το νέο νομικό τύπο, πρόκειται ουσιαστικά για διαμόρφωση νέου καταστατικού, το οποίο, εφόσον είναι σε συμφωνία με όσα προβλέπονται για τον διάδοχο νομικό τύπο και δεν παραβιάζονται κανόνες αναγκαστικού δικαίου (πχ μείωση του κεφαλαίου κάτω από το ελάχιστο εκ του νόμου καθοριζόμενο όριο κλπ) επιτρέπεται να τροποποιείται σε σχέση με όσα ίσχυαν για τα αντίστοιχα θέματα (επωνυμία, έδρα κλπ) στο ίδιο συμφωνητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας.Πρέπει  να τονιστεί ότι τα ανωτέρω πρέπει να τηρούνται oπωσδήποτε στις περιπτώσεις μετατροπής άλλης εταιρικής μορφής σε ΙΚΕ, δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 3  η μετατροπή επέρχεται σε δεύτερο στάδιο, δηλαδή με την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της υπεύθυνης δήλωσης της εταιρείας για την μη προβολή αντιρρήσεων από τους τυχόν δανειστές της εταιρείας, ενώ η τροποποίηση του καταστατικού της μετατρεπόμενης εταιρείας επέρχεται με την πρώτη καταχώρηση στο ΓΕΜΗ.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τμήμα Μητρώου - Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Fax: 210 36.17.217

Για ΟΕ-ΕΕ
Τηλ.: 210.33.82.122

Για ΑΕ
Τηλ.: 210.33.82.129, 210.33.82.465, 210.33.82.128
Email: gemi@acci.gr

Για ΕΠΕ
Τηλ.: 210.33.82.140, 210.33.82.137
Email: gemiepe@acci.gr

 Για ΙΚΕ
Τηλ.: 210.33.82.104,
Email: gemiike@acci.gr

Για πιστοποιητικά ΑΕ
Τηλ.: 210.33.82.116, 210.33.82.103

Για πιστοποιητικά ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ
Τηλ.: 210.33.82.151, 210.33.82.142

 

 

Σύνδεση Μελών


Εγγραφή
Υπενθύμιση Κωδικού;

Εάν ανήκετε σε επιχείρηση-μέλος του ΕΒΕΑ, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να εγγραφείτε στο Portal.

Εγγραφή Μέλους ΕΒΕΑ στο portal

Ημερολόγιο
<<<Μαρ 15>>>
ΔΤΤΠΠΣΚ
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031