ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ


Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης

Για εταιρείες Ε.Π.Ε. με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ανήκουν στην Υπηρεσία Μιας Στάσης

Σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005) καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. Επίσης, με το Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/17.6.2010) απλοποιήθηκε η διαδικασία Σύστασης Προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ), οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. ββ, για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρείες, καθώς και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, που για τη σύσταση συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, ορίζεται ο συμβολαιογράφος που συντάσσει το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης (Λίστα των Πιστοποιημένων Συμβολαιογράφων - αρχείο Excel).

 

Για εταιρείες Ε.Π.Ε. με  με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που δεν ανήκουν στην Υπηρεσία Μιας Στάσης

Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι ΚΑΔ εξαιρούνται από την Υ.Μ.Σ. υπεύθυνη είναι η Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου του ΕΒΕΑ.

 

Η λίστα με τους ΚΑΔ που εξαιρούνται από την Υ.Μ.Σ. αναμένεται από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

28/02/2012 ΠΗΓΗ: E.B.E.A. 

  • 
ΓΕΜΗ