Οργάνωση ΕΒΕΑ   /   Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο


Ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, που αποτελείται από τους Νόμους 2081/92, 3419/05, 4314/14 και 4497/2017 περί εκσυγχρονισμού της Επιμελητηριακής νομοθεσίας, έδωσε μια νέα και σύγχρονη πνοή στο Επιμελητηριακό θεσμό και παρέσχε σ' αυτόν Διοικητική και Διαχειριστική αυτοτέλεια.

1. Τι Είναι το ΕΒΕΑ - Σκοπός

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ): Σύμφωνα με την παράγρ. α του άρθρου 61 (Ν. 4497/2017), «Ως Επιμελητήρια νοούνται οι αυτοτελείς, υποχρεωτικές ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Τα Επιμελητήρια είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία ασκούν τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητές τους επί ορισμένης χωρικής ενότητας.»

Σύμφωνα με το άρθρο 62 (Ν. 4497/2017), «Σκοπός των Επιμελητηρίων, μέσα στα όρια της χωρικής ενότητας όπου ασκούν τις αρμοδιότητές τους, είναι: α. η προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του τομέα παροχής υπηρεσιών, των εξαγωγών και κάθε κλάδου της οικονομίας, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους στόχους της εθνικής οικονομίας για την ανάπτυξη και την πρόοδο αυτής, β. η παροχή προς την Πολιτεία τεκμηριωμένων εισηγήσεων για κάθε οικονομικό θέμα, με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της χωρικής ενότητας όπου ασκούν τις αρμοδιότητές τους και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας, γ. η παροχή στα μέλη τους και σε κάθε ενδιαφερόμενο γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε οικονομικό θέμα, δ. η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της δραστηριότητας των μελών τους, καθώς και η κατ’ εξουσιοδότηση άσκηση αρμοδιοτήτων δημοσίου δικαίου που αφορούν θέματα σύστασης, αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων»

2. Μέλη του ΕΒΕΑ

Σύμφωνα με την παράγρ. 1 του άρθρου 64 (Ν. 4497/2017), με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, μέλη του Επιμελητηρίου είναι αυτοδίκαια τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που υποχρεούνται να εγγράφονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με το ν. 3419/2005 (Α΄ 297) από τη στιγμή εγγραφής τους σε αυτό και μέχρι τη διαγραφή τους από αυτό. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που δεν εγγράφονται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ. αλλά ασκούν οικονομική ή επαγγελματική δραστηριότητα δικαιούνται να εγγράφονται στα Επιμελητήρια.

(Περισσότερες πληροφορίες για Εγγραφές Μελών, βλέπε στην Πληροφόρηση Επιχειρήσεων)

Σήμερα, ο αριθμός των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ξεπερνά τις 106.000, γεγονός το οποίο προσδιορίζει, μεταξύ των άλλων, το ειδικό βάρος των παρεμβάσεών του και γενικότερα της δράσης του στους κόλπους του ελληνικού επιμελητηριακού θεσμού.

3. Έλεγχος Επωνυμιών και Τίτλων των Μελών του

Για πληροφορίες για θεωρήσεις Επωνυμιών & Τίτλων, βλέπε αντίστοιχη επιλογή στην Πληροφόρηση Επιχειρήσεων.

03/10/2018 ΠΗΓΗ: E.B.E.A.


DOWNLOADS
N2081-1992_F2036886079.pdf N3419-2005_F-605133665.pdf N4314-2014_F412704084.pdf N4497-2017_F898501226.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ