Οργάνωση ΕΒΕΑ   /   Διοικητικό Συμβούλιο


Διοικητικό Συμβούλιο ΕΒΕΑ

Αποτελείται από:

 • 61 εκλεγμένα μέλη
 • 11 εκ του νόμου μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου
 • 4 εκ του νόμου μέλη (αριστίνδην), χωρίς διακαίωμα ψήφου (εκλέγονται από το Δ.Σ.)
 • 4 επίτιμα μέλη

 

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου ΕΒΕΑ

Όπως προκύπτουν από την Επιμελητηριακή Νομοθεσία N.2081/92, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3419/2005.

  • Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Επιμελητηρίου με εκλογές που διεξάγονται κάθε τέταρτο έτος, σε ημερομηνία που ορίζεται μεταξύ της 15ης Νοεμβρίου και της 15ης Δεκεμβρίου. Η διαδικασία διεξαγωγής της εκλογής για την ανάδειξη του διοικητικού συμβουλίου προβλέπεται στο άρθρο 3γ. 
  • Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου των Επιμελητηρίων καθορίζεται ως εξής:

   α. Για εγγεγραμμένα μέλη μέχρι 15.000, 21 μέλη.

   β. Για εγγεγραμμένα μέλη από 15.001, 31 μέλη.

   Ειδικά στα διοικητικά συμβούλια των Επιμελητηρίων Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, εκλέγονται 61 μέλη. Ο αριθμός των αντιπροσώπων του κάθε Τμήματος στο διοικητικό συμβούλιο καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου, με βάση αντικειμενικά κριτήρια, όπως ο αριθμός των μελών του κάθε Τμήματος, η συνεισφορά αυτών στην τοπική και εθνική οικονομία και οι θέσεις εργασίας που καλύπτονται από τη δραστηριότητά τους. 
  • Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει καθήκοντα εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της εφορευτικής επιτροπής, με την οποία ανακηρύσσονται οι εκλεγόμενοι. Η ανάληψη των καθηκόντων κατά το προηγούμενο εδάφιο δεν εμποδίζεται από την υποβολή ενστάσεων κατά του κύρους των αρχαιρεσιών ή της εκλογής συγκεκριμένου μέλους του διοικητικού συμβουλίου. 
  • Το διοικητικό συμβούλιο συζητεί τα σημαντικότερα θέματα του εμπορίου, της μεταποίησης και των υπηρεσιών, απονέμει τιμητικές διακρίσεις, που σχετίζονται με τα θέματα αυτά, εγκρίνει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό, καταργεί τη διοικητική επιτροπή ή μέλος της με απόφαση της πλειοψηφίας των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του και αποφασίζει για κάθε θέμα, που έχει σχέση με την επιμελητηριακή δραστηριότητα. 
  • Οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, στις οποίες προεδρεύει ο πρόεδρος της διοικητικής επιτροπής, διεξάγονται δημόσια και σε εξαιρετικές περιπτώσεις χωρίς δημοσιότητα, τακτικά μεν μία φορά το μήνα, εκτός από το μήνα Αύγουστο, έκτακτα δε εφόσον ζητηθεί από τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών του. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου, από την ανάληψη των καθηκόντων του, μεριμνά για την πρόοδο της εθνικής οικονομίας και όχι μόνο για τα συμφέροντα της τάξης ή της κατηγορίας, από την οποία προέρχεται. 
  • Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από πρόταση της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων, εγκρίνεται ο ενιαίος κανονισμός αρμοδιοτήτων και λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου των Επιμελητηρίων. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στη Διοικητική Επιτροπή.
   Η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο ισχύει μέχρι την ανάκλησή της. 
  • Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα αν είναι παρόντα το ήμισυ πλέον του ενός των αιρετών μελών του και αν διεξάγεται επαναληπτική συνεδρίαση, με την παρουσία του ενός τρίτου (1/3) των αιρετών μελών, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου συμμετέχουν, πέραν από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1, ο διοικητικός προϊστάμενος, οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων και εκπρόσωπος του συλλόγου των εργαζομένων στο Επιμελητήριο, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
   Τέλος το Δ.Σ. ορίζει τους στόχους και τους όρους λειτουργίας της ΕΤ.Α.Π. (Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου) από την οποία και επικουρείται στο έργο του.

 

22/06/2011 ΠΗΓΗ: E.B.E.A. 

 • 
ΓΕΜΗ