Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.   /   Α.Ε.   /   Συχνές Ερωτήσεις Γ.Ε.ΜΗ. Α.Ε.


Συχνές Ερωτήσεις για Α.Ε.

===== Απαντήσεις =====

1) Πώς γίνεται η καταχώριση στο ΓΕΜΗ αιτημάτων ΑΕ (όταν δεν υπάρχει ο τύπος αίτησης μέσα από τις επιλογές στο Businessportal.gr);
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ο ακριβής τύπος ηλεκτρονικής αίτησης μέσα από τις διαθέσιμες αιτήσεις στο businessportal, η κατάθεση της αίτησης γίνεται μέσω e-mail στο Helpdesk AE (ae-support@acci.gr) με αποστολή των εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή.
Αναλυτικότερα ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αποστείλει :
 
 • Αντίγραφο του Πρακτικού του αρμόδιου οργάνου [Δ.Σ. ή/και Γ.Σ. ή/ Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Συμβούλου – Διαχειριστή)] της εταιρείας που (σύμφωνα με το Ν.4548/18) αποφάσισε τη μεταβολή, νομίμως υπογεγραμμένο σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο WORD, PDF μικρότερο από 5 MB)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σε περίπτωση που απαιτείται να συνυποβληθεί και το νέο κείμενο του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ της εταιρείας, θα πρέπει να είναι χωρίς υπογραφές, (αρχείο WORD, PDF μικρότερο από 5 MB),

 • Συμβολαιογραφικό Έγγραφο, σε περιπτώσεις που απαιτείται βάσει του ν.4601/19,νομίμως υπογεγραμμένο σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο WORD, PDF μικρότερο από 5 MB),
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Εάν η υποβολή πραγματοποιηθεί μέσω Γενικής Αίτησης στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ, όλες οι πράξεις και τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση μπορούν να υποβληθούν σε ψηφιακό μέσο και θα γίνονται αποδεκτά και ανυπόγραφα, (σύμφωνα με το Έγγραφο ΑΠ 69931/25-6-2015 της Δ/ΝΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ), εφόσον αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της ΑΕ, με το εξής περιεχόμενο:
«Βεβαιώνεται υπεύθυνα και με γνώση των συνεπειών του νόμου 1599/1986 περί υπευθύνου δηλώσεως αλλά και των ειδικότερων διατάξεων τουΝ.4548/2018 ότι όλα τα έγγραφα τα οποία προσκομίστηκαν με την παρούσα αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή προκειμένου να καταχωριστούν στην βάση του ΓΕΜΗ αποτελούν ακριβή αντίγραφα των νομίμως υπογεγραμμένων εγγράφων τα οποία διατηρούνται στο αρχείο της εταιρείας και είναι στη διάθεση των αρχών ανά πάσα στιγμή για τη διενέργεια τακτικών ή δειγματοληπτικών ελέγχων ή για την κατά το νόμο άσκηση εποπτείας.»

Επιπλέον δεν είναι δυνατή η ανάρτηση εγγράφων στη μερίδα της εταιρείας στο www.businessportal.gr με χρήση ψηφιακής υπογραφής.
Εξαιρέσεις καταχωρίσεων Γενικών Αιτήσεων μέσω e-mail στο helpdesk ΑΕ,
· Σύσταση Ανώνυμης εταιρείας από μετασχηματισμό
· Δικαστικές Αποφάσεις
 

Οι καταχωρίσεις αυτών των πράξεων θα γίνονται και με φυσική κατάθεση στο helpdesk ΑΕ, προσκομίζοντας τα νομίμως υπογεγραμμένα έγγραφα σε φυσική μορφή και σε ηλεκτρονική (usd ή cd), σύμφωνα με τα παραπάνω

επιστροφή στις ερωτήσεις

2) Πως γίνεται η καταχώριση στο ΓΕΜΗ μονομελούς διοικητικού οργάνου;

Βάσει του άρθρου 115 παρ.1 του Ν.4548/18, αντί Διοικητικού συμβουλίου το καταστατικό μπορεί να προβλέπει το διορισμό μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής), εκλεγόμενου από τη Γενική Συνέλευση. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Σύμφωνα με την παρ.6 του ανωτέρω άρθρου δεν εφαρμόζεται στις μεγάλες και μεσαίες εταιρείες, ούτε σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Η καταχώριση στην υπηρεσία ΓΕΜΗ γίνεται μέσω του www.businessportal.gr, με την ηλεκτρονική αίτηση :
Αίτηση καταχώρισης πρακτικού ΓΣ για την εκλογή ΔΣ και πρακτικού ΔΣ για την συγκρότηση αυτού σε σώμα και παροχής εξουσιοδοτήσεων’ στην οποία θα αναρτηθεί :

 • To Αντίγραφο του Πρακτικού με την απόφαση της Γ.Σ.
 • Το Πρακτικό Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Συμβούλου - Διαχειριστή) στο πεδίο ‘’Πρακτικό Δ.Σ.’’ στο οποίο θα αναφέρεται η αποδοχή διορισμού του καθώς και οι εξουσίες του ως προς την εκπροσώπηση της εταιρείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το καταστατικό η δυνατότητα ορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου, θα πρέπει προηγούμενα ή και ταυτόχρονα να υποβληθεί

 • Το πρακτικό Γ.Σ., που θα έχει σαν θέμα την τροποποίηση του άρθρου του καταστατικού που αφορά τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την δυνατότητα για διορισμό μονομελούς διοικητικού οργάνου (συμβούλου - διαχειριστή), και
 • Το νέο κείμενο του καταστατικού το οποίο υποβάλλεται για καταχώριση με τον ηλεκτρονικό τύπο αίτησης ‘’Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την Τροποποίηση καταστατικού’’.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Υπάρχει δυνατότητα (στο ίδιο Πρακτικό) να υπάρχει ως δεύτερο θέμα και η Γ.Σ. να αποφασίσει και το διορισμό του μονομελούς διοικητικού οργάνου (συμβούλου - διαχειριστή).
Στην περίπτωση αυτή η καταχώριση της αίτησης έπεται της ολοκλήρωσης της καταχώρισης της απόφασης Γ.Σ. για την τροποποίηση του καταστατικού.

επιστροφή στις ερωτήσεις

3) Ποιά στοιχεία πρέπει να αναφέρονται στα έγγραφα της εταιρείας;

Βάσει του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.4548/18 κάθε έγγραφο της εταιρείας, έντυπο ή μη, περιλαμβανομένων των επιστολών, των διαφημίσεων και των εγγράφων παραγγελίας, πρέπει να περιέχει τις εξής, τουλάχιστον, ενδείξεις:

 1. Τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας,
 2. Τη νομική μορφή της εταιρείας, την επωνυμία, την έδρα και, ενδεχομένως, το γεγονός ότι βρίσκεται σε εκκαθάριση ή έχει υποβληθεί σε συλλογική διαδικασία.

επιστροφή στις ερωτήσεις

4) Πως γίνεται η καταχώριση στην επωνυμία της εταιρείας ως μονοπρόσωπη;

Βάσει του άρθρου6 παρ.3 του Ν.4548/18 αν η ανώνυμη εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία πρέπει να περιέχεται η ένδειξη «Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές, οι παραπάνω λέξεις εκφράζονται ως «Single Member Societe Anonyme» ή «Single Member S.A.».

Η ένδειξη αυτή προστίθεται ή αφαιρείται με καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού. Η καταχώριση μπορεί να γίνει μόνο μέσω Γενικής Αίτησης στο Ηelpdesk ανωνύμων εταιρειών, σε ηλεκτρονική μορφή προσκομίζοντας

 • Το Πρακτικό Διοικητικού συμβουλίου και
 • Το νέο καταστατικό, που στο άρθρο περί επωνυμίας (σύμφωνα και με το άρθρο 5 παρ.1α, Ν. 4548/18) θα πρέπει να υπάρχει η σωστή επωνυμία, όπως θα διαμορφωθεί μετά την κατά τα ανωτέρω προσθήκη, προκειμένου να χορηγούνται σωστά αντίγραφα του καταστατικού.

Η προσθήκη του όρου Μονοπρόσωπη στην επωνυμία της εταιρείας, μπορεί να γίνει και με απόφαση ΓΣ, με τροποποίηση του σχετικού άρθρου. Σε αυτή την περίπτωση επιλέγεται η αίτηση "(ΑΕ) Αίτηση καταχώρισης απόφασης ΓΣ για την Tροποποίηση καταστατικού" και αναρτάται τόσο η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για την τροποποίηση του άρθρου 1, όσο και το τροποποιημένο καταστατικό.

επιστροφή στις ερωτήσεις

5) Πως γίνεται η καταχώριση Απόφασης ΔΣ, που μετά από παραίτηση μέλους διοικητικού συμβουλίου, συνεχίζεται η θητεία του, χωρίς αντικατάστασή του παραιτηθέντος;

Για καταχώριση της συγκεκριμένης απόφασης στο ΓΕΜΗ υποβάλλεται με Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου.
Η συνέχιση της θητείας και των εργασιών του ΔΣ, γίνεται με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των υπόλοιπων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την παραίτηση. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).Η μη αντικατάσταση μέλους επιτρέπεται, μόνο αν προβλέπεται από το καταστατικό της εταιρείας.
Επίσης Πρακτικό ΔΣ απαιτείται και στην περίπτωση αντικατάστασης μέλους χωρίς ανασυγκρότηση.
Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις τα Πρακτικά θα καταχωρίζονται από την εταιρεία μέσα από τον διαθέσιμο τύπο αίτησης του www.businessportal.gr με θέμα ΄΄(ΑΕ) Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΔΣ για την μεταβολή ΔΣ, Ανασυγκρότηση ΔΣ ή/και αλλαγή Εκπροσώπησης΄΄.

επιστροφή στις ερωτήσεις

6) Πώς γίνεται η διόρθωση αίτησης στο Businessportal;

Στο e-mail που έχει δηλωθεί στα στοιχεία επικοινωνίας του businessportal γνωστοποιείται η επιστροφή της ηλεκτρονικής αίτησης με παρατηρήσεις. Η διόρθωση της αίτησης γίνεται ως εξής:
Στις Αιτήσεις μεταβολής / Αιτήσεις υπό διεκπεραίωση, στη στήλη ‘’Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης’’ εμφανίζεται η αίτηση για την οποία ζητείται διόρθωση. Πατώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου, στην επόμενη οθόνη εμφανίζεται το Ιστορικό Διεκπεραίωσης όπου μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τις παρατηρήσεις. Μεταβαίνοντας στην προηγούμενη οθόνη, στη στήλη “Ενέργειες που απαιτούνται εκ μέρους σας”, εμφανίζεται με μπλε πλαίσιο το μήνυμα “Πρέπει να διορθώσετε την αίτηση σας”. Πατώντας πάνω στο συγκεκριμένο πλαίσιο ανεβάζετε τα διορθωμένα έγγραφα στο πεδίο “Ανεβάστε τώρα ένα ή περισσότερα έγγραφα” για να μπορέσετε να προχωρήσετε στη διόρθωση της αίτησης.
Παρότι μπορεί να μην χρειάζεται να αντικαταστήσετε τα έγγραφα, αλλά απλά να κάνετε διορθώσεις μέσα στην αίτηση, κάποιες φορές απαιτείται από το σύστημα η ανάρτηση των ίδιων εγγράφων που είχαν αρχικώς αναρτηθεί.
Στην επόμενη οθόνη αφού γίνουν οι διορθώσεις καθώς και η Αποδοχή της δήλωσης στο πλαίσιο στο κάτω μέρος της οθόνης επιλέγετε το πεδίο “Τα στοιχεία είναι σωστά, να γίνει οριστική υποβολή” και επαναπροωθείται η αίτηση στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. για τη διεκπεραίωσή της.

επιστροφή στις ερωτήσεις

7) Πώς γίνεται επιστροφή τελών ΓΕΜΗ;

Σε περίπτωση που θέλετε να υποβάλλετε αίτημα επιστροφής χρημάτων μετά από λανθασμένη πληρωμή ή σε περίπτωση που αίτησή σας στο businessportal έχει κλείσει ανεπιτυχώς με επιστροφή χρημάτων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το http://gemipaymentreturn.uhc.gr/

Σε περίπτωση που συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα που σχετίζεται με τέλη ΓΕΜΗ (όπως πληρωμές που δεν έχουν επιβεβαιωθεί από το σύστημα, πληρωμές που απορρίπτονται από την τράπεζα, διπλές πληρωμές κ.α.), μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ (email: gemi@uhc.gr , τηλ: 210 3392440)

επιστροφή στις ερωτήσεις

8) Πώς γίνεται η καταχώριση πρακτικών συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, βάσει των άρθρων 99,100 και 101 του ν.4548/18;

Η καταχώριση πρακτικού ΔΣ το οποίο ανακοινώνει την συναλλαγή με συνδεδεμένα μέρη της εταιρείας,είτε από το ίδιο είτε από τη γενική συνέλευση,γίνεται μέσω Γενικής Αίτησης στο helpdesk ΑΕ. Η ανακοίνωση, που κατ’ ελάχιστο περιλαμβάνει τα αναγραφόμενα στο άρθρο 101 παρ. 3 του Ν.4548/2018, υποβάλλεται σε δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, βάσει του αρθ. 101, παρ.2, του Ν.4548/18.
Επιπλέον θα χρειαστεί να επισυναφθούν αρχεία pdf και word, ανακοίνωσης ΔΣ, η οποία θα χρησιμοποιηθεί στην δημοσιότητα της ανακοίνωση για την πλήρη ορθότητα.
Εναλλακτικά μπορεί να γίνει η καταχώριση μόνο με την κατάθεση εγγράφου ανακοίνωσης της συναλλαγής, επικυρωμένης από το ΔΣ
Το διοικητικό συμβούλιο, δέκα ημέρες μετά την ανακοίνωση της συναλλαγής στη δημοσιότητα του ΓΕΜΗ, ανακοινώνει και την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 100. Αυτή δεν απαιτείται, όταν σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 3 του Ν.4548/2018, η λήψη της άδειας γίνεται από τη γενική συνέλευση ή υπάρχει έγγραφη δήλωση του συνόλου των μετόχων προς την εταιρεία ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης.

Η καταχώριση του πρακτικού ΓΣ, όταν υπάρχει, γίνεται μέσω του διαθέσιμου τύπου αίτησης, που υπάρχει στο www.businessportal.gr με θέμα ΄΄(ΑΕ) Αίτηση καταχώρισης Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία ΔΕΝ λήφθηκαν αποφάσεις δημοσιευτέες στο ΓΕΜΗ (παρ. 1 του άρθρου 134 του Ν. 4548/2018)΄΄.

επιστροφή στις ερωτήσεις

9) Πώς γίνεται η καταχώριση διανομής κερδών;

Βάσει του αρθ.162, παρ.3, του Ν.4548/18, η διανομή κερδών, που αποφασίζεται είτε με απόφαση ΓΣ είτε με πρακτικό ΔΣ, δημοσιεύεται και καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ μέσω Γενικής Αίτησης στο helpdesk ΑΕ.

επιστροφή στις ερωτήσεις

10) Πώς γίνεται η καταχώριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεων που λήγουν 31/12/2019 και μετά;

Η καταχώριση χρήσεων που λήγουν από 31/12/2019 και μετά γίνεται με την χρήση των κάτωθι αυτοματοποιημένων αιτήσεων

AE - (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Ισολογισμός Χρήσης 2019 και μετά Με εκλογή ελεγκτών

AE - (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Ισολογισμός Χρήσης 2019 και μετά χωρίς εκλογή ελεγκτών

επιστροφή στις ερωτήσεις

11) Πως γίνεται η διόρθωση αυτοματοποιημένης αίτησης;

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα αυτόματης διόρθωσης από τον υπόχρεο της αυτοματοποιημένης καταχώρισης (άρθρο 102 Ν.4635/2019), μπορεί να καταθέσει αίτηση νέας καταχώρισης-διόρθωσης στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ.

Ο Υπόχρεος (η εταιρεία) επανυποβάλει τα διορθωμένα αρχεία (ως ορθή επανάληψη ή σε αντικατάσταση των καταχωρισθέντων αυτοματοποιημένα), σε νέα αίτηση και αναφέρει ρητά ότι επιθυμεί την εκ νέου καταχώριση και διόρθωση της αριθ…...αυτοματοποιημένης καταχώρισης. Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ τα καταχωρεί εκ νέου με νέο ΚΑΚ και ημερομηνία καταχώρισης και εκδίδει νέα σχετική ανακοίνωση.

επιστροφή στις ερωτήσεις

12) Πώς γίνεται η καταχώριση ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκκαθάρισης;

Βάσει του αρθ.168, παρ.7, του Ν.4548/18, οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης υποβάλλονται σε δημοσιότητα, χωρίς να απαιτείται η έγκρισή τους από ΓΣ, μέσω Αυτοματοποιημένης Αίτησης καταχώρισης ενδιάμεσων ισολογισμών εκκαθάρισης .Η έγκρισή τους γίνεται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία εγκρίνει τον ισολογισμό πέρατος εκκαθάριση, με την οποία αποφασίζεται η έγκριση του συνολικού έργου των εκκαθαριστών, η απαλλαγής τους και η οριστική διαγραφή της εταιρείας από το ΓΕΜΗ.

επιστροφή στις ερωτήσεις

19/08/2020 ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ


DOWNLOADS
E_F-71640752.YGAE.2100-01AitisiKatachorisisMetavolon-ok.docx

 

 • 
ΓΕΜΗ