Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.   /   Α.Ε.   /   Συχνές Ερωτήσεις Γ.Ε.ΜΗ. Α.Ε.


Συχνές Ερωτήσεις για Α.Ε.

 
 
 
 
 
 

 

===== Απαντήσεις =====

 

1) Πώς γίνεται η καταχώριση στο ΓΕΜΗ αιτημάτων ΑΕ (όταν δεν υπάρχει ο τύπος αίτησης μέσα από τις επιλογές στο Businessportal.gr) ;

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ο ακριβής τύπος ηλεκτρονικής αίτησης μέσα από τις έτοιμες αιτήσεις στο businessportal, η κατάθεση της αίτησης γίνεται μέσω e-mail στο ae-support@acci.gr ή εναλλακτικά με φυσική παρουσία στο Helpdesk AE (1ος όροφος) με προσκόμιση των εγγράφων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Αναλυτικότερα ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία ΓΕΜΗ :

 • Αντίγραφο του Πρακτικού του αρμόδιου οργάνου (Δ.Σ. ή/και Γ.Σ.) της εταιρείας που (σύμφωνα με το Ν.4548/18) αποφάσισε τη μεταβολή, νομίμως υπογεγραμμένο σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο WORD, PDF μικρότερο από 5 MB) σε cd ή usb,
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σε περίπτωση που απαιτείται να συνυποβληθεί και το νέο κείμενο του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ της εταιρείας, θα πρέπει να είναι χωρίς υπογραφές ΜΟΝΟ στο cd ή στο usb, ενώ στην έντυπη μορφή του θα πρέπει να είναι νομίμως υπογεγραμμένο.
 • ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ στο ΓΕΜΗ, η οποία υπάρχει διαθέσιμη στην υπηρεσία ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΑ (www.acci.gr).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Εάν η υποβολή πραγματοποιηθεί με έντυπο ΑΙΤΗΣΗ στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ, όλες οι πράξεις και τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση μπορούν να υποβληθούν σε ψηφιακό μέσο και θα γίνονται αποδεκτά και ανυπόγραφα, (σύμφωνα με το Έγγραφο ΑΠ 69931/25-6-2015 της Δ/ΝΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ), εφόσον η έντυπη αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της ΑΕ, με το εξής περιεχόμενο: «Βεβαιώνεται υπεύθυνα και με γνώση των συνεπειών του νόμου 1599/1986 περί υπευθύνου δηλώσεως αλλά και των ειδικότερων διατάξεων τουΝ.4548/2018 ότι όλα τα έγγραφα τα οποία προσκομίστηκαν με την παρούσα αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή προκειμένου να καταχωριστούν στην βάση του ΓΕΜΗ αποτελούν ακριβή αντίγραφα των νομίμως υπογεγραμμένων εγγράφων τα οποία διατηρούνται στο αρχείο της εταιρείας και είναι στη διάθεση των αρχών ανά πάσα στιγμή για τη διενέργεια τακτικών ή δειγματοληπτικών ελέγχων ή για την κατά το νόμο άσκηση εποπτείας.»

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

2) Πως γίνεται η καταχώριση στο ΓΕΜΗ μονομελούς διοικητικού οργάνου;

Βάσει του άρθρου 115 παρ.1 του Ν.4548/18, αντί διοικητικού συμβουλίου το καταστατικό μπορεί να προβλέπει το διορισμό μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής), εκλεγόμενου από τη Γενική Συνέλευση. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Σύμφωνα με την παρ.6 του ανωτέρω άρθρου δεν εφαρμόζεται στις μεγάλες και μεσαίες εταιρείες, ούτε σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.
Η καταχώριση στην υπηρεσία ΓΕΜΗ γίνεται μέσω του businessportal.gr, με την ηλεκτρονική αίτηση : ‘’Αίτηση καταχώρισης πρακτικού ΓΣ για την εκλογή ΔΣ και πρακτικού ΔΣ για την συγκρότηση αυτού σε σώμα και παροχής εξουσιοδοτήσεων’’ στην οποία θα αναρτηθεί, :

 • To Αντίγραφο (όχι απόσπασμα) του Πρακτικού με την απόφαση της Γ.Σ. &
 • Το Πρακτικό του διαχειριστή - συμβούλου στο πεδίο ‘’Πρακτικό Δ.Σ.’’ στο οποίο θα αναφέρεται η αποδοχή διορισμού του καθώς και οι εξουσίες του ως προς την εκπροσώπηση της εταιρείας.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το καταστατικό η δυνατότητα ορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου, θα πρέπει προηγούμενα ή και ταυτόχρονα να υποβληθεί 
 • Το πρακτικό Γ.Σ., που θα έχει σαν θέμα την τροποποίηση του άρθρου του καταστατικού που αφορά τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την δυνατότητα για διορισμό μονομελούς διοικητικού οργάνου (συμβούλου - διαχειριστή), και
 • Το νέο κείμενο του καταστατικού το οποίο υποβάλλεται για καταχώριση με τον ηλεκτρονικό τύπο αίτησης ‘’Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την Τροποποίηση καταστατικού’’.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Υπάρχει δυνατότητα (στο ίδιο Πρακτικό) να υπάρχει ως δεύτερο θέμα και η Γ.Σ. να αποφασίσει και το διορισμό του μονομελούς διοικητικού οργάνου (συμβούλου - διαχειριστή).
Στην περίπτωση αυτή η καταχώριση της αίτησης έπεται της ολοκλήρωσης της καταχώρισης της απόφασης Γ.Σ. για την τροποποίηση του καταστατικού.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

3) Ποιά στοιχεία πρέπει να αναφέρονται στα έγγραφα της εταιρείας;

Βάσει του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.4548/18 κάθε έγγραφο της εταιρείας, έντυπο ή μη, περιλαμβανομένων των επιστολών, των διαφημίσεων και των εγγράφων παραγγελίας, πρέπει να περιέχει τις εξής, τουλάχιστον, ενδείξεις:α) Τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, β) Τη νομική μορφή της εταιρείας, την επωνυμία, την έδρα και, ενδεχομένως, το γεγονός ότι βρίσκεται σε εκκαθάριση ή έχει υποβληθεί σε συλλογική διαδικασία.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

4) Πως γίνεται η καταχώριση στην επωνυμία της εταιρείας ως μονοπρόσωπη;

Βάσει του άρθρου6 παρ.3 του Ν.4548/18 αν η ανώνυμη εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία πρέπει να περιέχεται η ένδειξη «Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές, οι παραπάνω λέξεις εκφράζονται ως «SingleMemberSocieteAnonyme» ή «SingleMember S.A.».
Η ένδειξη αυτή προστίθεται ή αφαιρείται με καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού. Η καταχώριση μπορεί να γίνει μόνο μέσω Γενικής Αίτησης στο helpdesk ανωνύμων εταιρειών, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή προσκομίζοντας

 • Το πρακτικό διοικητικού συμβουλίου και
 • Το νέο καταστατικό, που στο άρθρο περί επωνυμίας (σύμφωνα και με το άρθρο 5 παρ.1α, Ν. 4548/18) θα πρέπει να υπάρχει η σωστή επωνυμία, όπως θα διαμορφωθεί μετά την κατά τα ανωτέρω προσθήκη, προκειμένου να χορηγούνται σωστά αντίγραφα του καταστατικού.

Η προσθήκη του όρου Μονοπρόσωπη στην επωνυμία της εταιρείας, μπορεί να γίνει και με απόφαση ΓΣ, με τροποποίηση του σχετικού άρθρου. Σε αυτή την περίπτωση επιλέγεται η αίτηση "(ΑΕ) Αίτηση καταχώρισης απόφασης ΓΣ για την Tροποποίηση καταστατικού" και αναρτάται τόσο η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για την τροποποίηση του άρθρου 1, όσο και το τροποποιημένο καταστατικό. Σημειώνουμε ότι γι' αυτή την προσθήκη δεν απαιτείται προέγκριση επωνυμίας.

 

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

5) Πως γίνεται η καταχώριση Απόφασης ΔΣ, που μετά από παραίτηση μέλους διοικητικού συμβουλίου, συνεχίζεται η θητεία του, χωρίς αντικατάστασή του παραιτηθέντος;

Για καταχώριση τηςσυγκεκριμένης απόφασης στο ΓΕΜΗ υποβάλλεται  με Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου.
Η συνέχιση της θητείας και των εργασιών του ΔΣ, γίνεται μόνο στην περίπτωση που δεν παραμένουν λιγότερα μέλη από αυτά που ορίζονται στο καταστατικό της εταιρείας ή λιγότερα από 3 και εφόσον η μη αντικατάσταση μέλους επιτρέπεται από το καταστατικό,
Επίσης Πρακτικό ΔΣ απαιτείται και στην περίπτωση αντικατάστασης μέλους χωρίς ανασυγκρότηση.
Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις τα Πρακτικά αυτά καταθέτοντάς το στο helpdesk ΑΕ. της υπηρεσίας ΓΕΜΗ και αναρτώνται στο σύστημα με Γενική Αίτηση.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

6) Πώς γίνεται η διόρθωση αίτησης στο Businessportal;

Στο e-mail που έχει δηλωθεί στα στοιχεία επικοινωνίας του businessportal γνωστοποιείται η επιστροφή της ηλεκτρονικής αίτησης με παρατηρήσεις. Η διόρθωση της αίτησης γίνεται ως εξής:  Στις Αιτήσεις μεταβολής / Αιτήσεις υπό διεκπεραίωση, στη στήλη ‘’Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης’’ εμφανίζεται η αίτηση για την οποία ζητείται διόρθωση. Πατώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου, στην επόμενη οθόνη εμφανίζεται το Ιστορικό Διεκπεραίωσης όπου μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τις παρατηρήσεις. Μεταβαίνοντας στην προηγούμενη οθόνη, στη στήλη “Ενέργειες που απαιτούνται εκ μέρους σας”, εμφανίζεται με μπλε πλαίσιο το μήνυμα “Πρέπει να διορθώσετε την αίτηση σας”. Πατώντας πάνω στο συγκεκριμένο πλαίσιο ανεβάζετε τα διορθωμένα έγγραφα στο πεδίο “Ανεβάστε τώρα ένα ή  περισσότερα έγγραφα” για να μπορέσετε να προχωρήσετε στη διόρθωση της αίτησης. Παρότι μπορεί να μην χρειάζεται να αντικαταστήσετε τα έγγραφα, αλλά απλά να κάνετε διορθώσεις μέσα στην αίτηση, κάποιες φορές απαιτείται από το σύστημα η ανάρτηση των ίδιων εγγράφων που είχαν αρχικώς αναρτηθεί. Στην επόμενη οθόνη αφού γίνουν οι διορθώσεις καθώς και η Αποδοχή της δήλωσης στο πλαίσιο στο κάτω μέρος της οθόνης επιλέγετε το πεδίο “Τα στοιχεία είναι σωστά, να γίνει οριστική υποβολή” και επαναπροωθείται η αίτηση στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. για τη διεκπεραίωσή της.

 

 

7) Ποιες ενέργειες χρειάζεται να κάνει μια ανώνυμη εταιρεία όταν αντιμετωπίζει πρόβλημα σχετικά με την πληρωμή αίτησης ή ετήσιου τέλους στο Γ.Ε.ΜΗ.;

Σε περίπτωση θεμάτων πληρωμής όπως πληρωμές που δεν έχουν επιβεβαιωθεί από το σύστημα, πληρωμές που απορρίπτονται από την τράπεζα, διπλές πληρωμές κ.α. θα χρειαστεί να έρθετε σε επικοινωνία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων στο τηλέφωνο 210-3392440 (Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ).

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

19/08/2020 ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

 • 
ΓΕΜΗ