Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.   /   Ι.Κ.Ε.   /   Συχνές Ερωτήσεις Γ.Ε.ΜΗ. Ι.Κ.Ε.


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ Ι.Κ.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

===== Απαντήσεις =====

 

Ερώτηση ΙΚΕ 1) Πως συστήνονται οι ΙΚΕ;

Σύμφωνα το άρθρο 24 του Ν. 4712/2020 (ΦΕΚ 146/29-07-2020) και την Υπουργική Απόφαση με αριθ. Πρωτ. 109491/16-10-2020 (ΦΕΚ τεύχος Β 4619/20-10-2020) από 01/11/2020 η σύσταση ΙΚΕ πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (με την χρήση πρότυπου καταστατικού ή πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο e -ΥΜΣ) . (Στις περιπτώσεις που ως ιδρυτής είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο η έκδοση ΑΦΜ θα γίνεται στην αρμόδια ΔΟΥ πριν την διαδικασία ιδρύσεως {e -ΥΜΣ}). Ως εκ τούτου μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας δεν θα είναι δυνατό να γίνονται δεκτές συστάσεις ΙΚΕ μέσω της «Υπηρεσίας Μιας Στάσης» του Επιμελητηρίου.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

Ερώτημα ΙΚΕ 2: Ποια είναι τα καταχωριστέα Στοιχεία για τις ΙΚΕ και ποιες πράξεις τους υποβάλλονται σε δημοσιότητα;

Α) Με βάση το Ν.4635/2019 τα καταχωριστέα στοιχεία και οι πράξεις των ΙΚΕ, που υποβάλλονται σε δημοσιότητα είναι :
Άρθρο 95
Στοιχεία προς καταχώριση των υπόχρεων εγγραφής


1. Στη Μερίδα καταχωρίζονται, σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το πρόσωπο του υπόχρεου, τα ακόλουθα στοιχεία:

 • ο αριθμός του Γ.Ε.ΜΗ. του υπόχρεου, του υποκαταστήματος ή του πρακτορείου.
  Ο Α.Φ.Μ., ο κύριος, καθώς και τυχόν δευτερεύοντες κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) της εταιρείας, κάθε μεταβολή ή διακοπή αυτών, καθώς και ο αριθμός EORI, εφόσον υπάρχει, του υπόχρεου, του υποκαταστήματος ή του πρακτορείου,
 • η Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που διενήργησε την εγγραφή ή τη μεταγενέστερη καταχώριση και το ονοματεπώνυμο του αρμόδιου υπαλλήλου,
 • ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης εγγραφής και ο Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης,
 • τα στοιχεία της απόφασης των αρμόδιων αρχών ή υπηρεσιών, οι οποίες χορηγούν άδεια άσκησης επιτηδεύματος ή επαγγέλματος ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης ή υποκαταστήματος, όπου απαιτείται,
 • οι αιτήσεις και οι δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες ο υπόχρεος κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης, η καταχώριση του άρθρου 3 παράγραφος 4 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007), οι αιτήσεις και οι δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες ο υπόχρεος υπάγεται σε
  διαδικασία εξυγίανσης ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών του και τα ατομικά στοιχεία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, των εκκαθαριστών, των αναγκαστικών διαχειριστών, των επιτρόπων και των συνδίκων του υπόχρεου,
 • οι δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες περατώνονται, επικυρώνονται, αναστέλλονται ή ανατρέπονται οι έννομες καταστάσεις, που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση,
 • ο αριθμός, η διεύθυνση και τα στοιχεία των υποκαταστημάτων ή πρακτορείων του υπόχρεου στην αλλοδαπή,
 • οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ηλεκτρονικών καταστημάτων μέσω των οποίων παρέχουν υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας οι υπόχρεοι του άρθρου 18α του π.δ. 131/2003 (Α΄ 161). Η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 103 του παρόντος, εκκινεί από την καταχώριση του ονόματος χώρου (domain name) στον αρμόδιο εθνικό ή διεθνή φορέα και σε κάθε περίπτωση πριν την πλήρη ενεργοποίηση αυτού,
 • κάθε πράξη ή στοιχείο που υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τυχόν ειδικότερες διατάξεις.

2. Όπου στον παρόντα νόμο γίνεται λόγος για απαίτηση καταχώρισης των ατομικών στοιχείων, νοούνται τα εξής: το ονοματεπώνυμο, το ονοματεπώνυμο γονέων, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ο τόπος και ο χρόνος γέννησης, η ιθαγένεια, η διεύθυνση κατοικίας και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.). Όπου στον παρόντα νόμο γίνεται λόγος για απαίτηση δημοσίευσης των ατομικών στοιχείων, νοούνται το ονοματεπώνυμο, το ονοματεπώνυμο γονέων, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, η διεύθυνση κατοικίας και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.).

Άρθρο 97
Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν οι κεφαλαιουχικές εταιρείες

Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δημοσιεύονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 92 του παρόντος, προκειμένου για κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα στην ημεδαπή, και τα ακόλουθα στοιχεία:

 • η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, και όπου απαιτείται, η εγκριτική απόφαση της Διοίκησης,
 • οι τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η παράταση της διάρκειας ζωής της εταιρείας, καθώς και το νέο πλήρες και κωδικοποιημένο κείμενο αυτών,
 • ο διορισμός, η αποχώρηση, καθώς και τα ατομικά στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του παρόντος, των προσώπων τα οποία, είτε ως όργανο προβλεπόμενο από το νόμο, είτε ως μέλη τέτοιου οργάνου:
 • έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά είναι περισσότερα του ενός, με τη σχετική καταχώριση διευκρινίζεται αν τα πρόσωπα αυτά δύνανται να ενεργούν μόνα τους ή υποχρεούνται να ενεργούν από κοινού,
 • εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον δικαστηρίου,
 • συμμετέχουν στη διοίκηση, στην εποπτεία ή στον έλεγχο της εταιρείας,
 • τουλάχιστον κατ’ έτος, το ύψος του καλυφθέντος κεφαλαίου, εφόσον η ιδρυτική πράξη ή το καταστατικό αναφέρονται σε εγκεκριμένο κεφάλαιο, εκτός αν κάθε αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου συνεπάγεται τροποποίηση του καταστατικού,
 • τα λογιστικά έγγραφα κάθε χρήσεως των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική βάσει των οδηγιών του Συμβουλίου 86/635/ΕΟΚ (EE L 372 31.12.1986), 91/674/ ΕΟΚ (EE L 374 31.12.1991) και 2013/34/ΕΕ (EE L 182 29.6.2013),
 • οποιαδήποτε μεταβολή της έδρας,
 • η λύση και η αναβίωση της εταιρείας,
 • η δικαστική απόφαση με την οποία κηρύσσεται η ακυρότητα της εταιρείας,
 • ο διορισμός των εκκαθαριστών, καθώς και τα ατομικά στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του παρόντος,
 • η περάτωση της εκκαθαρίσεως (διαγραφή).

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

Ερώτημα ΙΚΕ 3:Πως γίνεται η καταχώριση στο ΓΕΜΗ, των τροποιητικών πράξεων των ΙΚΕ;

Για την καταχώριση στο ΓΕΜΗ, των τροποιητικών πράξεων των ΙΚΕ, θα πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του site, https://services.businessportal.gr του ΓΕΜΗ και σε μορφή pdf:

 1. το πρακτικό απόφασης των εταίρων
 2. το νέο τροποποιημένο καταστατικό (με όλα τα άρθρα του όπως ισχύουν) ανυπόγραφο σε μορφή pdf., εναρμονισμένο βάσει του πρακτικού απόφασης.

Σημείωση: Στις περιπτώσεις που έχουμε αύξηση κεφαλαίου θα πρέπει πριν την δημοσίευση της τροποποίησης να έχει καταβληθεί ο φόρος στην αρμόδια ΔΟΥ.

 

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

Ερώτηση ΙΚΕ 4: Πότε και πως υποβάλλονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των ΙΚΕ;

Με τις διατάξεις που ίσχυαν, πριν το Νόμο 4403/2016 η προθεσμία υποβολής στο ΓΕΜΗ είναι 3 μήνες από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου (άρθρο 98, Ν.4072/2012).
Μετά την ισχύ του Νόμου 4403/2016 και για χρήσεις που λήγουν από 7-7-2016 και μετά και για τις ΙΚΕ ισχύουν τα ιδία όπως και για τις ΑΕ (σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγρ. 4 και άρθρο 4 παράγρ.7 του Νόμου 4403/2016 –ΦΕΚ 125/Α/7-7-2016), ήτοι : υποβάλλονται οι εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση των διαχειριστών και των ελεγκτών, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση. Η δε τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται το αργότερο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Συνεπώς για τη χρήση που λήγει στις 31/12, η Γενική Συνέλευση πρέπει να συνέλθει το αργότερο μέχρι την 10/09 και οι εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να υποβληθούν για να δημοσιευθούν στο ΓΕΜΗ έως την 30/09.

Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά με τα πρότυπα των ηλεκτρονικών αιτήσεων, που έχουν αναπτυχθεί ανά περίπτωση, και που θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://services.businessportal.gr/ επιλέγοντας την αυτοματοποιημένη αίτηση για τις χρήσεις που λήγουν το 2019 και έπειτα.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

Ερώτηση ΙΚΕ 5: Ποια διαδικασία ακολουθείται και τι δικαιολογητικά υποβάλλονται για τη λύση, την εκκαθάριση και τη διαγραφή από το ΓΕΜΗ των ΙΚΕ;

Με τις διατάξεις που ίσχυαν, πριν το Νόμο 4403/2016 η προθεσμία υποβολής στο ΓΕΜΗ είναι 3 μήνες από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου (άρθρο 98, Ν.4072/2012).
Μετά την ισχύ του Νόμου 4403/2016 και για χρήσεις που λήγουν από 7-7-2016 και μετά και για τις ΙΚΕ ισχύουν τα ιδία όπως και για τις ΑΕ (σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγρ. 4 και άρθρο 4 παράγρ.7 του Νόμου 4403/2016 –ΦΕΚ 125/Α/7-7-2016), ήτοι : υποβάλλονται οι εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση των διαχειριστών και των ελεγκτών, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση. Η δε τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται το αργότερο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Συνεπώς για τη χρήση που λήγει στις 31/12, η Γενική Συνέλευση πρέπει να συνέλθει το αργότερο μέχρι την 10/09 και οι εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να υποβληθούν για να δημοσιευθούν στο ΓΕΜΗ έως την 30/09.

Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά με τα πρότυπα των ηλεκτρονικών αιτήσεων, που έχουν αναπτυχθεί ανά περίπτωση, και που θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://services.businessportal.gr/ επιλέγοντας την αυτοματοποιημένη αίτηση για τις χρήσεις που λήγουν το 2019 και έπειτα.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

Ερώτηση ΙΚΕ 6: Ποιες είναι οι υποχρεωτικές δημοσιεύσεις για τις ΙΚΕ;
 • η καταχώρηση πιστοποίησης καταβολής αρχικού κεφαλαίου καθώς και η πιστοποίηση της αύξησης, ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής, (άρθρο 77 παρ. 4, N. 4072/12) σε ένα μήνα από την σύσταση της εταιρείας.
 • η δήλωση της ιστοσελίδας, ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής, (άρθρο 47 παρ. 2, N. 4072/12) σε ένα μήνα από την σύσταση της εταιρείας.
 • οι οικονομικές καταστάσεις. (βλέπε ερώτημα 4).

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

 

Ερώτηση ΙΚΕ 7: Ποιο το νομικό πλαίσιο ισχύει για τους μετασχηματισμούς ΙΚΕ.

Για κάθε είδους εταιρικούς μετασχηματισμούς ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4601/2019 οι οποίοι κατισχύουν των κάθε είδους φορολογικών προβλέψεων στο εν λόγω πεδίο.
Επισημαίνεται ειδικότερα ότι (σύμφωνα με την περίπτωση γ), του άρθρου 147, του Ν. 4601/2019) καταργούνται "το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 87 και τα άρθρα 106 έως 115 του ν. 4072/2012" , που αναφέρονταν σε μετασχηματισμούς των ΙΚΕ ".

Σημείωση : Οι καταχωρήσεις των εγγράφων που αφορούν τους μετασχηματισμούς κατά το αρχικό στάδιο (όπως της έκθεσης εκτίμησης, του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης κλτ) γίνονται ηλεκτρονικά, εκτός από το τελευταίο στάδιο που αφορά την καταχώριση και δημοσίευσης της απόφασης των εταίρων και της σύμβασης συγχώνευσης, για τα οποία δεν είναι διαθέσιμη ακόμα η σχετική ηλεκτρονική αίτηση. Για την ολοκλήρωση του σταδίου αυτού τα σχετικά έγγραφα υποβάλλονται είτε δια ζώσης στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ, είτε αποστέλλοντας τα (σε αρχεια pdf) στο email gemiike@acci.gr

επιστροφή στις ερωτήσεις

10/09/2018 ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

 • 
ΓΕΜΗ