Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.   /   Ατομικές Επιχειρήσεις   /   Συχνές Ερωτήσεις Γ.Ε.ΜΗ. Ατομικών Επιχειρήσεων


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ Ατομικές Επιχειρήσεις (ΑΤ.)

 

 

 

 

 

 

 

===== Απαντήσεις =====

 

Ερώτηση για ΑΤ1). : Ποια είναι τα καταχωριστέα Στοιχεία για τις Ατομικές Επιχειρήσεις και ποια δικαιολογητικά υποβάλλονται ;

Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα των φυσικών προσώπων υπόχρεων εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., είναι τα εξής:

 1. Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο γονέων, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, η ιθαγένεια, πλήρης διεύθυνση κατοικίας) του φυσικού προσώπου φορέα της επιχείρησης.
 2. Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος, η έδρα και η πλήρης διεύθυνση της επιχείρησης.
 3. Το αντικείμενο της εμπορίας, επιχείρησης ή οικονομικής δραστηριότητας όπως προσδιορίζεται από τον κύριο και τυχόν δευτερεύοντες κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) και κάθε μεταβολή ή διακοπή αυτών.
 4. Κάθε μεταβολή όλων των παραπάνω.
 5. Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.).

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

 • Για κάθε μεταβολή, έναρξή και διακοπή πρέπει να υποβληθεί προς καταχώρηση το σχετικό έγγραφο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Αν πρόκειται να υποβάλει την αίτηση τρίτος, θα χρειαστεί εξουσιοδότηση.
 • Η άδεια διαμονής και, όπου απαιτείται, άδεια εργασίας προκειμένου για υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε., είναι απαραίτητη.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

Ερώτηση ΑΤ.2.) Ποιες Ατομικές Επιχειρήσεις εγγράφονται υποχρεωτικά στο ΓΕΜΗ και ιδιαίτερα ποιοι από τα ελεύθερα επαγγέλματα απαλλάσσονται της υποχρεωτικής εγγραφής στο ΓΕΜΗ και της υποβολής του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αυτών;

Στο ΓΕΜΗ εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι στην ημεδαπή, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/20051.
Για την ορθή εφαρμογή της διάταξης αυτής θα πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη μας, τον ορισμό του εμπόρου όπως έχει προκύψει από τη νομοθεσία, τη νομολογία και τις γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ, σύμφωνα με τον οποίο:

 1. «Έμποροι είναι όσοι μετέρχονται πράξεις εμπορικάς και κύριον επάγγελμα έχουν την εμπορία» (Εμπορικός Νόμος, άρθρο 1ο )
 2. Ο νόμος ορίζει κατ’ αρχήν μια σειρά από πράξεις οι οποίες είναι «εξ ορισμού» εμπορικές (Βασ. Διάταγμα περί της αρμοδιότητος των Εμποροδικείων2)
 3. Ακόμα και αν δεν περιλαμβάνεται στο κατάλογο των απαριθμούμενων στο νόμο εμπορικών πράξεων, εμπορική πράξη είναι γενικά κάθε πράξη (συμπεριλαμβανομένης και της παροχής υπηρεσιών) που περιέχει διαμεσολάβηση στην κυκλοφορία των οικονομικών αγαθών, φέρει τα στοιχεία της αβεβαιότητας και του κινδύνου, αλλά και την ελπίδα του κέρδους, στην οποία ο ενεργών την πράξη αμέσως ή εμμέσως προσβλέπει, και ασκείται στα πλαίσια οργανωμένης επιχείρησης.
 4. Πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις ειδικών νόμων οι οποίοι εξαιρούν ρητά συγκεκριμένες δραστηριότητες φυσικών προσώπων από την ιδιότητα του εμπόρου (π.χ. δικηγόροι)
 5. Στις Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 774/1999 Γ’ Τμήματος, 368/2005 (Ατομική), 90/2008 Ολομέλειας, 200/2010 Στ’ Τμήματος και 391/2010 Δ’ Τμήματος, αναφέρονται χαρακτηριστικά παραδείγματα παρόχων υπηρεσιών που είναι εκ του νόμου υπόχρεοι εγγραφής στο ΓΕΜΗ (όπως είναι οι μεσίτες και οι πράκτορες ασφαλίσεων, οι μεσίτες αστικών συμβάσεων κλπ), όπως και παραδείγματα μη υπόχρεων εγγραφής στο ΓΕΜΗ (όπως οι λογοθεραπευτές, οι καθηγητές που παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα από το σπίτι τους ή επισκεπτόμενοι τα σπίτια των μαθητών τους, ο ηθοποιός κ.ο.κ.) Αντίθετα, περιπτώσεις οι οποίες πρέπει να κρίνονται κατά περίπτωση, είναι π.χ. αυτή του ηλεκτρολόγου ή του λογιστή (εξαρτάται από το αν παρέχει ο ίδιος τις υπηρεσίες του ή τις προσφέρει στο ευρύ κοινό μέσω οργανωμένης επιχείρησης που απασχολεί προσωπικό)

Σημείωση τα παραπάνω προκύπτουν και από το σχετικό έγγραφο ΓΓΕ & ΠΚ/ Δνση ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ, Αρ. Πρωτ. : 97333 / 23-09-2015

Συνεπώς οι ατομικές επιχειρήσεις ελευθέρων επαγγελματιών που η άσκηση της δραστηριότητας τους φέρει τα στοιχεία της αβεβαιότητας και του κινδύνου, αλλά και την ελπίδα του κέρδους, στην οποία ο ενεργών την πράξη αμέσως ή εμμέσως προσβλέπει, και ασκείται στα πλαίσια οργανωμένης επιχείρησης που απασχολεί προσωπικό, εγγράφονται υποχρεωτικά στο ΓΕΜΗ και υποχρεούνται στην υποβολή του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αυτών.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

 

Ερώτηση ΑΤ.3.) Για πόσο διάστημα διαρκεί η προεγγραφή της ατομικής επιχείρησης; Μέσα σε πόσο διάστημα πρέπει να γίνει η οριστική εγγραφή στο Ε.Β.Ε.Α. από την ημέρα έναρξης επιτηδεύματος από τη Δ.Ο.Υ.;

Η βεβαίωση ισχύει ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) μήνες, έτσι ώστε μέσα σε δύο μήνες να γίνει η έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. και μέσα σε άλλους δύο μήνες (από την έναρξη) να γίνει η εγγραφή στο Ε.Β.Ε.Α. (σύμφωνα με το νόμο και την αρίθ.36/28-9-1992 απόφ. ΔΕ του Ε.Β.Ε.Α.). Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και αν δεν ζητηθεί ανανέωση από το Ε.Β.Ε.Α., η καταχώριση (κατοχύρωση του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας) θα διαγράφεται αυτεπάγγελτα και θα είναι δυνατή η παραχώρησή των σε άλλον ενδιαφερόμενο.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

 

Ερώτηση ΑΤ.4.) Εάν χαθεί το έγγραφο της προεγγραφής ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουμε;

Σε αυτή την περίπτωση συμπληρώνετε μια απλή Υπεύθυνης Δήλωσης νόμου 105 (ν. 1599/86), όπου αναφέρετε το γεγονός της απώλειας και την υποβάλετε μαζί με νέα αίτηση προεγγραφής συμπληρωμένη, για έκδοση εκ νέου προεγγραφής.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

 

Ερώτηση ΑΤ.5.) Πως μπορώ να προσθέσω διακριτικό τίτλο στην ατομική μου επιχείρηση;

Συμπληρώνετε τη σχετική αίτηση Μεταβολών στο Γ.Ε.ΜΗ. και περιγράφετε τον διακριτικό τίτλο προς έλεγχο. Αφού γίνει ο έλεγχος και εγκριθεί ο τελικός διακριτικός τίτλος, προχωράτε με τη συμπλήρωση μιας Υπεύθυνης Δήλωσης νόμου 105 (ν. 1599/86) η οποία και θα καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ.
Για τον έλεγχο και την κατοχύρωση διακριτικού τίτλου απαιτείται το ανταποδοτικό τέλος (10 €) για το Ε.Β.Ε.Α., το τέλος καταχώρησης στο ΓΕΜΗ (10€) καθώς και η εξόφληση του ετήσιου τέλους Γ.Ε.ΜΗ.. Το αρμόδιο τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. Ατομικών, Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών και Λοιπών Υπόχρεων, σας αποστέλλει τα σχετικά έντυπα πληρωμής.
Σε περίπτωση απόρριψης του διακριτικού τίτλου, μπορούμε με το ίδιο παράβολο που έχει πληρωθεί, να ελέγξουμε μέχρι 5 διαφορετικές επιλογές.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

 

Ερώτηση ΑΤ.6.) Είναι υποχρεωτική η ετήσια συνδρομή στο Ε.Β.Ε.Α.;

Με την Υπ. Απόφαση (αρ. πρωτ. 78030/30.12.2014, ΦΕΚ 3586/β/ 31.12.2014), από το 2015 η συνδρομή των Επιμελητηρίων κατέστη ανταποδοτική και μόνο για το τρέχον έτος που θα αιτηθείτε κάποια από τις Υπηρεσίες που παρέχει το Επιμελητήριο (π.χ πιστοποιητικά, προέλεγχος επωνυμίας και διακριτικού τίτλου, θεώρηση όμοιου υπογραφών, κλπ). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

 

Ερώτηση ΑΤ.7.) Εάν έχω χάσει την έναρξη/διακοπή ή μεταβολή στοιχείων της Δ.Ο.Υ., μπορώ με στοιχεία από το TAXISNET να ολοκληρώσω την ανάλογη διαδικασία;

Στο Γ.Ε.ΜΗ. δεν αναρτώνται στοιχεία προσωποποιημένης πληροφόρησης για πράξεις που έχουν συμβεί μετά το 2015. Σε περίπτωση απώλειας του σχετικού εντύπου, πρέπει να αιτηθείτε την επανέκδοσή του από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλ.: 2103382241-319,107 ή στο email: atomikes@acci.gr

10/09/2018 ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ


DOWNLOADS
AITISIKATACHORISISMETAVOLONSTOGEMI_F966331753.docx ypefthyni-dilosi-nomou-105-n-1599-86-word_F-820547248.doc

 

 • 
ΓΕΜΗ