Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.   /   Α.Ε.   /   Συχνές Ερωτήσεις για Σύσταση ΑΕ (ΥΜΣ)


Συχνές Ερωτήσεις για Σύσταση ΑΕ (ΥΜΣ)

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΕ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΕ

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

 

ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ e-ΥΜΣ

 

ΜΕΤΟΧΟΙ (Απόδοση ΑΦΜ & άλλα στοιχεία)

 

ΜΕΛΗ ΔΣ

 

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

 

ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

 

===== Απαντήσεις =====

 

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΕ
ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΙΑ ΑΕ;

Υπάρχουν τρεις τρόποι για τη σύσταση μιας ΑΕ:

1. Μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης του Επιμελητηρίου

 • Είναι υποχρεωτική η χρήση του πρότυπου Καταστατικού, το οποίο πρέπει να γίνει πιστή αντιγραφή, χωρίς καμία προσθήκη.
 • Το κόστος είναι 70€.
 • Αν επιλέξετε την ΥΜΣ του Επιμελητηρίου, μπορείτε να στείλετε όλα τα δικαιολογητικά με email στο yms-ae@acci.gr. Εάν κατά τον έλεγχο δεν προκύψουν διορθώσεις, τότε καταβάλετε το ποσό των 70€ που αφορά το κόστος σύστασης στον τραπεζικό λογαριασμό που θα σας αποσταλεί. Αφού λάβουμε το αποδεικτικό πληρωμής, μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες ολοκληρώνεται η σύσταση.

2. Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μιας στάσης (e-ΥΜΣ)

 • Είναι υποχρεωτική η χρήση πρότυπου Καταστατικού, το οποίο παράγεται αυτόματα από την εφαρμογή με βάση τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει ο χρήστης.

H σύσταση γίνεται απευθείας από τον ενδιαφερόμενο μέσω της σχετικής εφαρμογής: https://eyms.businessportal.gr/auth

 • Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το site του ΕΒΕΑ https://www.acci.gr/acci/articles/category.jsp?context=102&categoryid=8363
 • Δεν μπορείτε να επιλέξετε την ηλεκτρονική υπηρεσία σε περίπτωση που μέτοχος της υπό σύσταση ΑΕ είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο χωρίς ελληνικό ΑΦΜ. Σε αυτή την περίπτωση παρακαλώ όπως απευθυνθείτε στην ΥΜΣ του Επιμελητηρίου ή σε πιστοποιημένο συμβολαιογράφο YMΣ.
 • Δεν καταθέτετε φυσικό φάκελο στο ΓΕΜΗ.

3. Μέσω συμβολαιογράφου, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί ως ΥΜΣ

Δεν απαιτείται η χρήση του πρότυπου Καταστατικού.

 • Μετά την ολοκλήρωση της σύστασης, ο συμβολαιογράφος καταθέτει το φυσικό φάκελο της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, όχι στη ΔΟΥ.
 • Για περισσότερες πληροφορίες, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε πιστοποιημένο ως ΥΜΣ συμβολαιογράφο.
 • Λίστα με πιστοποιημένους ως ΥΜΣ Συμβολαιογράφους υπάρχει διαθέσιμη στο παρακάτω link: http://www.businessportal.gr/Page/display_page/43
 • Αν βάσει ειδικής νομοθεσίας απαιτείται το καταστατικό να λάβει συμβολαιογραφικό τύπο π.χ στην περίπτωση εισφοράς ακινήτου, τότε η σύσταση μπορεί να γίνει μόνο μέσω Πιστοποιημένου Συμβολαιογράφου

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΕ
ΣΤΗΝ e-ΥΜΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ;

Στην ηλεκτρονική υπηρεσία μιας στάσης δεν απαιτείται κανένα δικαιολογητικό. Για τη διαδικασία σύστασης στην e- ΥΜΣ δείτε στο παρακάτω link: https://www.acci.gr/acci/articles/category.jsp?context=102&categoryid=8363

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΑΕ ΣΤΗΝ ΥΜΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ;

Τα δικαιολογητικά για τη σύσταση ΑΕ στην ΥΜΣ του Επιμελητηρίου μας θα τα βρείτε αναλυτικά στο κάτωθι link: https://www.acci.gr/acci/articles/article.jsp?categoryid=22329&context=103&globalid=36883&articleid=22328.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ;

Η υπεύθυνη δήλωση-εξουσιοδότηση και το καταστατικό υπογράφονται από τους μετόχους ή από τρίτο πρόσωπο βάσει πληρεξουσίου. Αν μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του και προσκομίζονται τα απαραίτητα έγγραφα νομιμοποίησης.

 

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ;

Στο πρότυπο καταστατικό μπορούν να αναγράφονται μόνο οι κωδικοί και οι περιγραφές των ΚΑΔ που έχουν επιλεγεί και αναγραφεί στα έντυπα Μ3 & Μ6. Συνεπώς αν μία εταιρεία επιθυμεί να έχει στο σκοπό της περιγραφή της δραστηριότητάς της, τότε η σύσταση θα πρέπει να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο σε Πιστοποιημένο ως ΥΜΣ Συμβολαιογράφο.

 

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΑΕ ΣΤΗΝ ΥΜΣ;
 • Το κόστος σύστασης στην e-ΥΜΣ μέχρι στιγμής είναι δωρεάν
 • Το κόστος σύστασης στην ΥΜΣ του Επιμελητηρίου ή σε Πιστοποιημένο ως ΥΜΣ Συμβολαιογράφο ανέρχεται στο ποσό των 70€, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4441/2016 περί Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης και αναλύεται ως εξής:

Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης της περ. α της παρ. 4 περιλαμβάνει:

 • Το ύψος του ορίζεται στο ποσό των εξήντα (60)ευρώ για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες. Αν οι ιδρυτές είναι πλέον των δέκα (10), το ύψος του Γραμματίου Κόστους Σύστασης εταιρείας προσαυξάνεται κατά τρία (3) ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή.
 • Το τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ. της περ. Β΄ της παρ. 4του άρθρου 8 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το οποίο ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ και το οποίο καταβάλλεται από τον αιτούντα για κάθε καταχώριση (αρχική ή μεταβολής) στο Γ.Ε.ΜΗ.
 • Ο προέλεγχος επωνυμίας για υπό σύσταση εταιρεία είναι δωρεάν.
 • Το τέλος 1 τοις χιλίοις υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι ανεξάρτητο από τα ανωτέρω και καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο απευθείας σε Τραπεζικό Λογαριασμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Το σχετικό αποδεικτικό κατατίθεται στην ΥΜΣ.

 

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ;

Δεν απαιτείται η καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά τη σύσταση.

 

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ;

Η καταβολή του κεφαλαίου γίνεται μετά τη σύσταση της εταιρείας σε εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό.

 

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
ΣΕ ΠΟΣΕΣ ΜΕΡΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΑΕ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ;

Αν επιλέξετε την ΥΜΣ του Επιμελητηρίου, μπορείτε να στείλετε όλα τα δικαιολογητικά με email στο yms-ae@acci.gr. Εάν κατά τον έλεγχο δεν προκύψουν διορθώσεις, τότε η σύσταση ολοκληρώνεται μέσα σε δύο εργάσιμες από την πληρωμή του κόστους σύστασης.

 

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ e- ΥΜΣ
ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ TAXIS ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ Ε-ΥΜΣ;

Η είσοδος στην εφαρμογή της Ε-ΥΜΣ (https://eyms.businessportal.gr/auth) γίνεται με τους κωδικούς TAXIS του φυσικού προσώπου που θα κάνει τη σύσταση.

 

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΑΧΙΣ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ;

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την αρμόδια ΔOY.

 

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

ΜΕΤΟΧΟΙ (Απόδοση ΑΦΜ & άλλα στοιχεία)
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΑΕ, ΕΑΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΦΜ;

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 63577/13-06-18, άρθρο 4, παρ. 2, απαραίτητη προϋπόθεση για να συστήσει κάποιος εταιρεία αποτελεί η κατοχή ελληνικού ενεργού ΑΦΜ δυνάμενου να διενεργεί συναλλαγές με την έννοια που προσδιορίζονται από τις εκάστοτε Φορολογικές Διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κατά τη στιγμή της σύστασης της εταιρείας.

 

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΑΕ, ΕΑΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΦΜ;

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 63577/13-06-18, άρθρο 4, παρ. 2, απαραίτητη προϋπόθεση για να συστήσει κάποιος εταιρεία αποτελεί η κατοχή ελληνικού ενεργού ΑΦΜ δυνάμενου να διενεργεί συναλλαγές με την έννοια που προσδιορίζονται από τις εκάστοτε Φορολογικές Διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κατά τη στιγμή της σύστασης της εταιρείας.

 

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

ΠΟΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΙΔΕΙ ΑΦΜ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ;

Σε περίπτωση που αλλοδαπό νομικό πρόσωπο είναι μέτοχος σε μία υπό σύσταση ΑΕ, το ΑΦΜ του αλλοδαπού νομικού προσώπου εκδίδεται από την ΥΜΣ του Επιμελητηρίου ή από τον Πιστοποιημένο ως ΥΜΣ Συμβολαιογράφο. Ο ενδιαφερόμενος στέλνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αλλοδαπή εταιρεία μαζί με τα δικαιολογητικά για την υπό σύσταση ΑΕ στο yms-ae@acci.gr. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναφέρονται στο εξής link https://www.acci.gr/acci/articles/article.jsp?categoryid=22329&context=103&globalid=36883&articleid=22328. Επιπλέον πρέπει να κατατίθενται συμπληρωμένα και τα έντυπα Μ3 και Μ7. Συνεπώς όταν μέτοχος της υπό σύστασης ΑΕ είναι Αλλοδαπό Νομικό Πρόσωπο χωρίς ελληνικό ΑΦΜ, η σύσταση της εταιρείας μπορεί να γίνει μόνο μέσω της ΥΜΣ του Επιμελητηρίου ή Πιστοποιημένου Συμβολαιογράφου.

 

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

ΠΟΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΙΔΕΙ ΑΦΜ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ;

Σε περίπτωση που αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο είναι μέτοχος σε μία υπό σύσταση ΑΕ, το ΑΦΜ του αλλοδαπού φυσικού προσώπου εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση ΔΟΥ. Η έκδοση του ΑΦΜ από τη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει προηγηθεί της σύστασης της ΑΕ.

 

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕΤΟΧΟΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ;

Εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού ή πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ που κατοίκουν στην Ελλάδα δεν απαιτείται. Αν προέρχονται από Τρίτη χώρα και διαμένουν στην χώρα μας ή προτίθενται να διαμείνουν απαιτείται κατάλληλη άδεια διαμονής ή αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής πρός τον αρμόδιο φορέα (σχετική νομοθεσία: Ν.4251/2014).

 

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

ΜΕΛΗ ΔΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΔΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΦΜ;

Πρέπει να διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ όλα τα μέλη του ΔΣ. Η λήψη ΑΦΜ από την αρμόδια ΔΟΥ πρέπει να έχει προηγηθει της σύστασης της ΑΕ και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διαδικασία σύστασης.

 

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ
ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΜΙΑΣ ΑΕ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ;

Ο προέλεγχος επωνυμίας για υπό σύσταση εταιρεία είναι δωρεάν.
Σε περίπτωση που επιλέξετε την ηλεκτρονική υπηρεσίας μιας στάσης e-ΥΜΣ για τη σύσταση, ο προέλεγχος και η δέσμευση της επωνυμίας γίνεται από τον ενδιαφερόμενο σε αρχικό στάδιο της εφαρμογής.
Σε περίπτωση που επιλέξετε την ΥΜΣ του Επιμελητηρίου μας, μπορείτε να στείλετε στο yms-ae@acci.gr την πατακάτω αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη σε pdf, προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο. Η αίτηση βρίσκεται διαθέσιμη στο παρακάτω link: https://www.acci.gr/acci/articles/article.jsp?categoryid=311&context=103&globalid=18475&articleid=70
Εάν ο προέλεγχος επωνυμίας αφορά τροποποίηση επωνυμίας ενεργής εταιρείας, τότε παρακαλώ όπως απευθυνθείτε στο αρμόδιο τμήμα registry@acci.gr

 

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

ΤΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ;

Σε περίπτωση που κατά τον προέλεγχο σας ζητηθεί συναίνεση για τη χρήση της επωνυμίας από ήδη καταχωρημένη εταιρεία. Η συναίνεση ενδείκνυται να δίδεται με Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου παραχώρησης επωνυμίας ή με Υπεύθυνη Δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο θεωρημένη με το γνήσιο υπογραφής του.

 

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ;

Προκατοχύρωση επωνυμίας μπορεί να γίνει μόνο με αίτημα ως ανωτέρω στην ΥΜΣ του Επιμελητηρίου . Η προκατοχύρωση ισχύει για 3 μήνες.

 

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΛΑΘΟΣ ΔOY. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;
 1. Στην περίπτωση που η σύσταση έγινε μέσω της Ε-ΥΜΣ (ηλεκτρονική υπηρεσία μιας στάσης) θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη ΔΟΥ που έχει καταχωρηθεί λανθασμένα για να προβεί στη διόρθωση και μετά με το ΓΕΜΗ για να γίνει και εκεί η σχετική διόρθωση.
 2. Στην περίπτωση που η σύσταση έγινε μέσω συμβολαιογράφου θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον ίδιο για να προβείσε όλες τις απαραίτητες ενέργειες

 

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

ΚΑΠΟΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ;
 1. Στην περίπτωση που η σύσταση έγινε μέσω της Ε-ΥΜΣ (ηλεκτρονική υπηρεσία μιας στάσης) θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ για να σας καθοδηγήσουν.
 2. Στην περίπτωση που η σύσταση έγινε μέσω συμβολαιογράφου θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον ίδιο για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

 

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΤΟ ΔΣ ;

Δεν έχουν εισαχθεί στην αντίστοιχη οθόνη της εφαρμογής με τον τίτλο (Στοιχεία για υπουργείο Οικονομικών) τα μέλη του ΔΣ με τις ιδιότητές τους. Για διόρθωση θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια ΔΟΥ.

 

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

13/02/2021 ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

 • 
ΓΕΜΗ