Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.   /   Α.Ε.   /   Συχνές Ερωτήσεις για τη Λήψη Πιστοποιητικών- Αντιγράφων ΑΕ


Συχνές Ερωτήσεις για Σύσταση ΑΕ (ΥΜΣ)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΜΗ

 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΡΙΔΑ ΓΕΜΗ

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ

 

===== Απαντήσεις =====

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΜΗ
Πώς μπορεί να λάβει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος πιστοποιητικά για ΑΕ από το ΓΕΜΗ;

Οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ χορηγούν Πιστοποιητικά κατόπιν κατάθεσης ηλεκτρονικής αίτησης των ενδιαφερομένων στον ιστότοπο www.businessportal.gr.

Ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί στο "businessportal.gr" ως φυσικό πρόσωπο και κατόπιν να αιτηθεί την έκδοση πιστοποιητικού για ΑΕ.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

Τι είδους Πιστοποιητικά μπορώ να λάβω ηλεκτρονικά από το ΓΕΜΗ;

Ειδικότερα για Α.Ε. εκδίδονται ηλεκτρονικά με ψηφιακή υπογραφή μέσω του www.businessportal.gr. τα εξής πιστοποιητικά:

  • Γενικό πιστοποιητικό (μεταβολών): περιλαμβάνει όλες τις μεταβολές της ΑΕ (τροποποιήσεις καταστατικού) από τη σύστασή της (ακόμη και προ ΓΕΜΗ) μέχρι σήμερα, την κατάστασή της (αν είναι ενεργή, έχει λυθεί ή πτωχεύσει), καθώς και το πλήθος, το είδος και την αξία των μετοχών της. Περιλαμβάνει Πιστοποιητικό Μεταβολών από το ΓΕΜΗ, καθώς και αντίγραφο από τη Μερίδα της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ του Πιστοποιητικού Μεταβολών του αρμόδιου Τμήματος ΑΕ της Περιφερειακής Ενότητας για εταιρείες που έχουν συσταθεί προ ΓΕΜΗ.
  • Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικότητας: περιλαμβάνει όλες τις μεταβολές της ΑΕ (τροποποιήσεις καταστατικού) που είχαν καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών προ της εγγραφής της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. (εδαφ. 1 & 2 παρ. δ άρθρου 1 της Κοινής υπουργικής Απόφασης Κ2-4946/2014). Χορηγείται αντίγραφο από τη Μερίδα της Εταιρείας του Πιστοποιητικού Μεταβολών του αρμόδιου Τμήματος ΑΕ της Περιφερειακής Ενότητας, όπου ήταν καταχωρημένη η εταιρεία.
  • Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης): το πιστοποιητικό αυτό παρουσιάζει τις σχετικές με τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
  • Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης: το πιστοποιητικό αυτό παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους.
  • Πιστοποιητικό ελεύθερης μορφής: βεβαιώνει στοιχεία καταχωρημένα στο ΓΕΜΗ, όπως τα έχει εξειδικεύσει ο ενδιαφερόμενος στην αίτησή του και τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω επιλογές πιστοποιητικών (π.χ. εγγραφής στο ΓΕΜΗ, πιστοποιητικό μετοχικής σύνθεσης για μονομετοχικές εταιρείες)

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

Πώς μπορώ να εκδώσω πιστοποιητικό μετοχικής σύνθεσης;

Η έκδοση πιστοποιητικού μετοχικής σύνθεσης δεν είναι δυνατή, δεδομένου ότι οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ δεν τηρούν μετοχολόγιο, από το οποίο να προκύπτει η μετοχική σύνθεση ΑΕ.
Εξαιρείται η μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία μπορεί να εκδώσει πιστοποιητικό μετοχικής σύνθεσης ηλεκτρονικά επιλέγοντας "άλλο ελεύθερης μορφής" και περιγράφοντας στα σχόλια ότι επιθυμεί την έκδοση πιστοποιητικού μετοχικής σύνθεσης.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

Πώς μπορώ να εκδώσω πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, μη λύσης/ εκκαθάρισης/ εξυγίανσης/ αναγκαστικής διαχείρισης κ.λ.π.;

Θα αιτηθείτε μέσω του www.businessportal.gr. την ηλεκτρονική έκδοση “Γενικού Πιστοποιητικού Μεταβολών”, το οποίο περιλαμβάνει τις ανωτέρω πληροφορίες.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

Ποιο πιστοποιητικό βεβαιώνει την ισχύουσα εκπροσώπηση μιας ΑΕ;

Η ισχύουσα εκπροσώπηση μιας ΑΕ παρουσιάζεται στο “Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης”, την έκδοση του οποίο μπορεί να αιτηθεί οποιοσδήποτε ηλεκτρονικά μέσω του www.businessportal.gr.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

Πώς μπορώ να λάβω Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας (Good Standing)

Οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ δεν δύνανται μέχρι στιγμής να χορηγήσουν Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας (Good Standing), το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 111 του Ν. 4635/2019, καθώς εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης και η ενεργοποίηση της έκδοσης του ανωτέρω νέου Πιστοποιητικού.
Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε το “Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών”, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες για την κατάσταση (“status”) της επιχείρησης.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

Ποιο είναι το κόστος έκδοσης Πιστοποιητικού από το ΓΕΜΗ;

Το κόστος έκδοσης Πιστοποιητικού από το ΓΕΜΗ ανέρχεται στα 5 ευρώ για όλα τα ανωτέρω περιγραφόμενα (ερώτηση 2) διαθέσιμα ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά, εκτός από το “Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικότητας”, το κόστος έκδοσης του οποίου ανέρχεται στα 10 ευρώ.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

Πώς γίνεται η πληρωμή του Πιστοποιητικού;

Όλη η διαδικασία έκδοσης και πληρωμής ενός Πιστοποιητικού γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του www.businessportal.gr. Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι με κάρτα ή με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

Το Πιστοποιητικό που λαμβάνω ηλεκτρονικά είναι επίσημο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί έναντι οποιουδήποτε τρίτου;

Το Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό, το οποίο λαμβάνετε από το ΓΕΜΗ μέσω του www.businessportal.gr. είναι επίσημο έγγραφο υπογεγραμμένο με ψηφιακή υπογραφή.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

Πώς μπορώ να λάβω Πιστοποιητικό θεωρημένο με Apostille;

H Υπηρεσία ΓΕΜΗ δεν χορηγεί Πιστοποιητικά θεωρημένα με Apostille. Για να θεωρήσετε ΠΙστοποιητικό ΓΕΜΗ με Apostille θα πρέπει κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χορήγησης Πιστοποιητικού από το ΓΕΜΗ να επιλέξετε το πεδίο “Επισήμανση με τη Σφραγίδα της Χάγης”. Εν συνεχεία θα λάβετε ηλεκτρονικά το εν λόγω Πιστοποιητικό ψηφιακά υπογεγραμμένο, ώστε να μπορέσετε να το θεωρήσετε με Apostille αρμοδίως στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Κατεχάκη 56). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεώρηση δημοσίων εγγράφων με Apostille μπορείτε να δείτε στο www.apdattikis.gov.gr

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ χορηγεί ξενόγλωσσα πιστοποιητικά;

Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ δεν δύναται να εκδώσει ξενόγλωσσα πιστοποιητικά. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό στα ελληνικά και εν συνεχεία να απευθυνθεί για την επίσημη μετάφρασή του στη γλώσσα που επιθυμεί στην μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠΕΞ ή σε ανεξάρτητους μεταφραστές συμβεβλημένους στο ειδικό μητρώο μεταφραστών του ΥΠΕΞ (για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη σχετική ιστοσελίδα του ΥΠΕΞ https://www.mfa.gr/ypiresies-gia-ton-politi/metafrastiki-ypiresia/i-metaphrastiki-ypiresia.html)

Σημειώνουμε ότι αν επιθυμείτε το Μεταφρασμένο Πιστοποιητικό να έχει θεωρηθεί με Apostille, θα πρέπει πρώτα να ολοκληρώσετε τη διαδικασία θεώρησης με Apostille κατά τα αναφερόμενα στην ερώτηση (10) του ελληνόγλωσσου Πιστοποιητικού που θα έχετε λάβει από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ και εν συνεχεία να το καταθέσετε για μετάφραση

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

Ποιός είναι ο συνήθης χρόνος έκδοσης ενός Πιστοποιητικού;

Η πλειοψηφία των Πιστοποιητικών εκδίδεται εντός 2 ημερών, εκτός των Πιστοποιητικών που το σύστημα αναφέρει ότι είναι “άμεσα διαθέσιμα”, οπότε και εκδίδονται αυτόματα.
Τέλος εξαιρούνται τα Πιστοποιητικά Εταιρειών με σύσταση προ ΓΕΜΗ, για τα οποία θα πρέπει να αναζητηθούν στοιχεία από την αρμόδια Περιφέρεια, οπότε ο χρόνος έκδοσης μπορεί να ανέλθει στις 10 ημέρες.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

Πως γίνεται διόρθωση Πιστοποιητικού, σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιος λάθος;

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο λάθος σε ηλεκτρονικό ΠΙστοποιητικό που έχετε λάβει, θα πρέπει να αποστείλετε σχετικό e-mail στο gemicert-ae@acci.gr, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στη σχετική διόρθωση και επαναπροώθηση του Πιστοποιητικού σε ορθή επανάληψη σε εσάς.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

Πώς λαμβάνουν Πιστοποιητικά οι εταιρείες που βρίσκονται “υπό εκκαθάριση”;

Για τις εταιρείες που βρίσκονται “υπό εκκαθάριση”, εμφανίζεται στο businessportal διαθέσιμο μόνο το Πιστοποιητικό “Άλλο Ελεύθερης Μορφής". Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επιλέξετε το ανωτέρω Πιστοποιητικό και στα σχόλια να γράψετε ποιο πιστοποιητικό ή αντίγραφο επιθυμείτε να λάβετε.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΡΙΔΑ ΓΕΜΗ
Πώς μπορώ να λάβω επικυρωμένα αντίγραφα πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα ΑΕ στο ΓΕΜΗ;

Οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ χορηγούν αντίγραφα πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα ΑΕ στο ΓΕΜΗ κατόπιν κατάθεσης ηλεκτρονικής αίτησης των ενδιαφερομένων στον ιστότοπο www.businessportal.gr.

Ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί στο "businessportal.gr" ως φυσικό πρόσωπο και κατόπιν να αιτηθεί την έκδοση επικυρωμένου αντιγράφου.

Τα περισσότερα έγγραφα που είναι δημοσιευμένα στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, είναι απευθείας διαθέσιμα για λήψη αντιγράφου στην εφαρμογή του businessportal.gr.

Στην περίπτωση που κάποια πράξη από τη Μερίδα ΑΕ δεν εμφανίζεται στο businessportal.gr, τοτε ο ενδιαφερόμενος χρησιμοποιεί την αίτηση “Πιστοποιητικό Ελεύθερης Μορφής” όπου αναλύει τις πράξεις ή τα στοιχεία που θέλει να λάβει σε αντίγραφο εκτός των Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, αντίγραφα των οποίων δεν χορηγούνται ηλεκτρονικά

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

Πώς μπορώ να λάβω αντίγραφο πρακτικού ΓΣ επικυρωμένο; Μπορώ να το εκδώσω ηλεκτρονικά;

Αντίγραφο Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης δεν χορηγείται ηλεκτρονικά. Χορηγείται κατόπιν αίτησης στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ και μόνο σε μέτοχο που παραστάθηκε στην εν λόγω Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση παραλαβής από τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του μετόχου, θα πρέπει να προσκομιστεί σχετική εξουσιοδότηση από τον μέτοχο με γνήσιο υπογραφής.
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (αιτήματος λήψης αντιγράφου Πρακτικού Γ.Σ. από τρίτο μη μέτοχο) αντίγραφο Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης μπορεί να χορηγηθεί μόνο κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.
Προκειμένου να προσέλθετε στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ και να αιτηθείτε την χορήγηση αντιγράφου Πρακτικού Γ.Σ. παρακαλούμε αποστείλετε e-mail στο gemicert-ae@acci.gr επισυνάπτοντας συμπληρωμένη την ακόλουθη αίτηση

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

Πώς μπορώ να αναζητήσω αντίγραφο πράξης που έχει καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ αλλά δεν το βρίσκω στα διαθέσιμα στο businessportal.gr;

-Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επιλέξετε το Πιστοποιητικό "Άλλο ελεύθερης μορφής" και στα σχόλια να γράψετε αντίγραφο ποιάς πράξης ζητάτε ακριβώς.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

Ποιο είναι το κόστος έκδοσης Αντιγράφου από το ΓΕΜΗ;

Το κόστος έκδοσης Αντιγράφου από το ΓΕΜΗ ανέρχεται στα 5 ευρώ. Η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του www.businessportal.gr. Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι με κάρτα ή με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.

Εξαιρείται η λήψη αντιγράφου Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ερώτηση (2), για το οποίο το κόστος ανέρχεται στα 3 ευρώ + 0,50 ευρώ/σελίδα και η πληρωμή γίνεται στα Ταμεία του ΕΒΕΑ κατά τη λήψη του Αντιγράφου.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

Το Αντίγραφο που λαμβάνω ηλεκτρονικά είναι επίσημο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί έναντι οποιουδήποτε τρίτου;

Το Ηλεκτρονικό Αντίγραφο, το οποίο λαμβάνετε από το ΓΕΜΗ μέσω του www.businessportal.gr. είναι επίσημο έγγραφο υπογεγραμμένο με ψηφιακή υπογραφή.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

Πώς μπορώ να λάβω Αντίγραφο θεωρημένο με Apostille;

H Υπηρεσία ΓΕΜΗ δεν χορηγεί Αντίγραφα θεωρημένα με Apostille. Για να θεωρήσετε Αντίγραφο ΓΕΜΗ με Apostille θα πρέπει κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χορήγησης Αντιγράφου από το ΓΕΜΗ να επιλέξετε το πεδίο “Επισήμανση με τη Σφραγίδα της Χάγης”. Εν συνεχεία θα λάβετε ηλεκτρονικά το εν λόγω Αντίγραφο ψηφιακά υπογεγραμμένο, ώστε να μπορέσετε να το θεωρήσετε με Apostille αρμοδίως στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Κατεχάκη 56). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεώρηση δημοσίων εγγράφων με Apostille μπορείτε να δείτε στο www.apdattikis.gov.gr

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

Ποιός είναι ο συνήθης χρόνος έκδοσης ενός Αντιγράφου;

Η πλειοψηφία των Αντιγράφων εκδίδεται εντός 2 ημερών, εκτός αυτών που το σύστημα αναφέρει ότι είναι “άμεσα διαθέσιμα”, οπότε και εκδίδονται αυτόματα.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ
Από που μπορώ να αναζητήσω πιστοποιητικά ή αντίγραφα πράξεων που είχαν καταχωρηθεί στα ΜΑΕ για ΑΕ που δεν έχουν εγγραφεί στο ΓΕΜΗ;

Προκειμένου να λάβετε Πιστοποιητικό ή Αντίγραφο Πράξης ΑΕ που δεν έχει εγγραφεί στο ΓΕΜΗ, θα πρέπει να καταθέσετε αίτηση στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ (διά ζώσης).

Προκειμένου να προσέλθετε στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ και να αιτηθείτε την χορήγηση του ΠΙστοποιητικού ή Αντιγράφου, παρακαλούμε αποστείλετε e-mail στο gemicert-ae@acci.gr επισυνάπτοντας συμπληρωμένη την ακόλουθη αίτηση.

Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ θα διαβιβάσει στην αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας το αίτημά σας και μόλις λάβει το αιτούμενο Πιστοποιητικό ή Αντίγραφο, θα σας χορηγήσει Ακριβές Αντίγραφο αυτού. Η ανωτέρω διαδικασία διαρκεί περίπου 10 ημέρες.

επιστροφή στις ερωτήσεις

03/03/2021 ΠΗΓΗ: Υπηρεσία ΓΕΜΗ ΑΕ


DOWNLOADS
E_F1827886879.YGAE.2110-01AítisichorígisisPistopoiitikón-Antigráfon.docx

 

  • 
ΓΕΜΗ