Μητρώο Επιχειρήσεων   /   Θεώρηση Ομοίου Υπογραφών


Θεώρηση Ομοίου Υπογραφών

Το Τμήμα Μητρώου του ΕΒΕΑ βεβαιώνει-θεωρεί το όμοιο ή το ιδιόχειρο της υπογραφής (των εκπροσώπων) των επιχειρήσεων-μελών του.

 

Για τη θεώρηση κάθε υπογραφής θα πρέπει:

  • Nα είναι ενημερωμένος ο φάκελος κάθε επιχείρησης με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, τα απαιτούμενα για την εγγραφή ή τη μεταβολή των επιχειρήσεων – μελών.

  • Να έχουν ήδη κατατεθεί ή να κατατεθούν Υποδείγματα Υπογραφών του ή των φορέων - εκπροσώπων της επιχείρησης (που δεσμεύουν την επιχείρηση με την υπογραφή τους) η γνησιότητα των οποίων, θα πρέπει, να έχει βεβαιωθεί, είτε από την Υπηρεσία του ΕΒΕΑ (Τμήμα Μητρώου), είτε από Τράπεζα, είτε από Αστυνομία, είτε από Συμβολαιογράφο, είτε από ΚΕΠ. Σε περίπτωση δε, που την επιχείρηση, δεσμεύει και τρίτος, με πληρεξουσιότητα, θα πρέπει να κατατεθεί αντίγραφο του πληρεξουσίου συμβολαίου και υπόδειγμα υπογραφής του πληρεξουσίου βεβαιωμένο κατά τα ανωτέρω.

  • Να έχουν εκπληρωθεί οι, προς το ΕΒΕΑ, οικονομικές υποχρεώσεις από συνδρομές της κάθε επιχείρησης.

 

Ακολούθως, πρέπει να υποβληθούν:

  • ΑΙΤΗΣΗ σε έντυπο, που χορηγεί το Τμήμα Μητρώου του ΕΒΕΑ.
  • Tα προς θεώρηση υπογραφής έγγραφα.

  • Καταβολή Παραβόλου.

10/10/2018 ΠΗΓΗ: E.B.E.A. 

  • 
ΓΕΜΗ