Μητρώο Επιχειρήσεων   /   Προέγκριση και Προέλεγχος Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων


Προέγκριση και Προέλεγχος Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων

Προέγκριση Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων

Το Τμήμα Μητρώου του ΕΒΕΑ είναι αρμόδιο (σύμφωνα με την παράγρ. 1 άρθρ. 7 Ν.2081/92) για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης Επωνυμιών και Διακριτικών τίτλων, για τις επιχειρήσεις- μέλη του.

Σημειώνεται ότι προς αποφυγή προβλημάτων κατά την καταχώρηση των υποκαταστημάτων ελληνικών και αλλοδαπών επιχειρήσεων στο μητρώο του ΕΒΕΑ καλό θα ήταν να έχει προηγηθεί προέλεγχος επωνυμίας και διακριτικού τίτλου και χορήγηση βεβαίωσης πληροφόρησης - προκατοχύρωσης.

 

Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., ΣΥΝ.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.


Για τις Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., ΣΥΝ.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε. θεωρεί εις διπλούν τα καταστατικά σύστασης (εκτός Υπηρεσίας Μίας Στάσης) ή τα τροποποιητικά αλλαγής επωνυμίας / διακριτικού τίτλου ή το σχέδιο καταστατικού ή τη δήλωση στοιχείων (έντυπο) για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης Επωνυμιών και Διακριτικών τίτλων, προκειμένου αυτά να υποβληθούν για καταχώριση στο Γ.Ε.Μ.Η., με ΑΙΤΗΣΗ σε έντυπο, που χορηγεί το Τμήμα Μητρώου, με την οποία δηλώνεται η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, η έδρα και το αντικείμενο δραστηριότητας.

 

Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΕΣ


Για τις Α.Ε. θεωρεί εις διπλούν τα καταστατικά σύστασης (εκτός Υπηρεσίας Μίας Στάσης) ή τα Πρακτικά ΓΣ αλλαγής επωνυμίας / διακριτικού τίτλου ή το σχέδιο καταστατικού ή τη δήλωση στοιχείων (έντυπο) για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης Επωνυμιών και Διακριτικών τίτλων, προκειμένου αυτά να υποβληθούν στο Γ.Ε.Μ.Η. για καταχώρηση, με ΑΙΤΗΣΗ σε έντυπο που χορηγεί το Τμήμα Μητρώου, με την οποία δηλώνεται η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, η έδρα και το αντικείμενο δραστηριότητας.

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ


Για τα υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων θεωρεί εις διπλούν την απόφαση εγκατάστασης υποκαταστήματος ή αλλαγής επωνυμίας, προκειμένου αυτά να υποβληθούν στο ΓΕΜΗ για καταχώρηση, με ΑΙΤΗΣΗ.

 

 

Προέλεγχος Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων

Για την προ-κατοχύρωση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου απαιτείται υποβολή ΑΙΤΗΣΗΣ σε έντυπο, που χορηγεί το Τμήμα Μητρώου, με την οποία δηλώνεται η επωνυμία ή/και ο διακριτικός τίτλος, η έδρα και το αντικείμενο δραστηριότητας και καταβολή παραβόλου.

Η προ-κατοχύρωση ισχύει για τρεις (3) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης (έως τρείς (3) ανανεώσεις), και μόνο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύνταξης καταστατικού / τροποποιητικού. Εάν δεν υποβληθεί αίτηση ανανέωσης εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος, τότε διαγράφεται η προσωρινή καταχώρηση από το ‘’Ευρετήριο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων του ΕΒΕΑ’’

 

06/03/2018 ΠΗΓΗ: E.B.E.A. 

  • 
ΓΕΜΗ