Μητρώο Επιχειρήσεων   /   Εταιρείες με σύσταση ΜΕΤΑ τις 4/4/11 ή που έχουν αυτοαπογραφεί   /   Διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων


Διαδικασίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων

Για να ιδρυθεί μία Επιχείρηση πρέπει να ακολουθηθούν όλες οι σχετικές διαδικασίες, που προβλέπονται από τους σχετικούς Νόμους (Εμπορικό νόμο, Νόμο περί Α.Ε., Νόμο περί Ε.Π.Ε., Νόμο περί Συνεταιρισμών, Νόμο περί Επιμελητηρίων (Ν. 2081/1992), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3419/2005, Νόμοι περί ΓΕΜΗ 3419/2005, Ν. 3853/2010 για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης (Μέσω των ΥΜΣ), Νόμο περί φορολογίας Εισοδήματος και Κ.Β.Σ., Ασφαλιστικούς Νόμους κ.λπ.).

 Για την ίδρυση των εταιρειών απαιτούνται κατά νομική μορφή: 


Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 

28/02/2012 ΠΗΓΗ: E.B.E.A. 

  • 
ΓΕΜΗ