13-07-2020

Μητρώο Επιχειρήσεων   /   Εταιρείες με σύσταση ΜΕΤΑ τις 4/4/11 ή που έχουν αυτοαπογραφεί   /   Διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων   /   Ατομικές


Ατομικές Επιχειρήσεις

Για να ιδρυθεί μία «Εμπορικής Δραστηριότητας» Ατομική Επιχείρηση (με την ίδια διαδικασία εγγράφεται και η Κοινωνία εκ Κληρονομιάς) θα πρέπει:

 1. Να ΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙΤΕ στο Υποχρεωτικό Ασφαλιστικό Ταμείο (Ε.Φ.Κ.Α.).

 2. Να πάρετε από το οικείο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: «Βεβαίωση Ελέγχου Επωνυμίας»* για το δικαίωμα χρήσης της Επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε στην επιχείρησή σας.

 3. Να πάρετε «ΒΕΒΑΙΩΣΗ Έναρξης Δραστηριότητας» από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η επιχείρησή σας.

 4. Να γίνει εγγραφή στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του οικείου ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ** (από το οποίο έχει εκδοθεί η κατά την ανωτέρω παράγραφο 2 βεβαίωση).

 5. Να εγγραφείτε στο οικείο Επιμελητήριο, δεδομένου ότι η εγγραφή είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 64, παρ. 1 του Ν. 4497/2017.

 6. Να πάρετε «Πιστοποιητικό Εγγραφής και καταβολής των ετήσιων εισφορών» από το οικείο Επιμελητήριο το οποίο, σύμφωνα με την παρ. 1 εδάφιο α άρθρου 4 του Ν.2081/92, θα χρησιμοποιήσετε στη Δ.Ο.Υ. για τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησής σας.

 7. Να θεωρήσετε ΒΙΒΛΙΑ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ του ΚΒΣ, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η επιχείρησή σας.

 8. Να εκδοθεί «ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» όπου απαιτείται, για τις περιπτώσεις άσκησης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.

 

* ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ


Η βεβαίωση εκδίδεται από το οικείο (ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης) Επιμελητήριο (Εμπορικό & Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό ή Επαγγελματικό) για την Δ.Ο.Υ. (σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 εδάφιο β Ν 2081/92).

Για να εκδοθεί από το ΕΒΕΑ βεβαίωση για κάποια επωνυμία ή διακριτικό τίτλο, θα πρέπει να διαφέρει κατά τρόπο ευδιάκριτο από άλλες/ους εγγεγραμμένες/ους στα αυτά βιβλία (άρθρο 4 παρ. 5 Ν.1089/80), γι' αυτό θα πρέπει, να έχει ερευνηθεί (κατά την ίδρυση της επιχείρησής σας) στο Επιμελητήριο, αν η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος, που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε, χρησιμοποιούνται ήδη ή έχουν καταχωρισθεί και κατοχυρωθεί από άλλη επιχείρηση.

Έντυπο αιτήσεως, για τη χορήγηση της βεβαιώσεως, μαζί με σχετικές οδηγίες χορηγούνται από το Τμήμα Μητρώου.

 

** ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

 1. ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ σε έντυπο, που χορηγείται από το Τμήμα Μητρώου του ΕΒΕΑ, υπογεγραμμένη από το φορέα της επιχείρησης, η οποία συμπληρώνεται με βάση τις οδηγίες, που υπάρχουν σ' αυτήν.

 2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για την επίδοση δήλωσης ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ (σε φωτοτυπία).

 3. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ Ε.Ε. ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ ή ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ προκειμένου για αλλοδαπούς από χώρες εκτός Ε.Ε. (σε φωτοτυπία).

 4. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, που απαιτείται για άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (σε φωτοτυπία).
 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η εγγραφή ολοκληρώνεται, το νωρίτερο, την επομένη ημέρα από την κατάθεση των δικαιολογητικών και αφού:

 • γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών

 • γίνει η εγγραφή και καταχώρισή της και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

 • εκπληρωθούν οι προς το ΕΒΕΑ οφειλόμενες συνδρομές, καθώς και 10€ για την καταχώρηση της επιχείρησης στο ΓΕΜΗ

 

03/10/2018 ΠΗΓΗ: E.B.E.A. 

 • 
ΓΕΜΗ