Μητρώο Επιχειρήσεων   /   Εταιρείες με σύσταση ΜΕΤΑ τις 4/4/11 ή που έχουν αυτοαπογραφεί   /   Διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων   /   Α.Ε.


Ανώνυμες Εταιρείες

Για εταιρείες Α.Ε. με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ανήκουν στην Υπηρεσία Μιας Στάσης

Σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005) καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. Επίσης, με το Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/17.6.2010) απλοποιήθηκε η διαδικασία Σύστασης Προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ), οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. ββ, για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρείες, καθώς και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, που για τη σύσταση συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, ορίζεται ο συμβολαιογράφος που συντάσσει το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης (Λίστα των Πιστοποιημένων Συμβολαιογράφων - αρχείο Excel).

 
Για εταιρείες Α.Ε. με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που δεν ανήκουν στην Υπηρεσία Μιας Στάσης

Για τις Ανώνυμες Εταιρείες που οι ΚΑΔ εξαιρούνται από την Υ.Μ.Σ. υπεύθυνη είναι η Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου του ΕΒΕΑ.

 

28/02/2012 ΠΗΓΗ: E.B.E.A. 

  • 
ΓΕΜΗ