Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.   /   Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)


Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ. - Ε.Β.Ε.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΕΜΗ ΣΕ Δ.Ο.Υ., ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ Κ.Ε.Δ.Ε.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Παράταση προθεσμίας διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ για το έτος 2020

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οικονομικές καταστάσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών χρήσης 2019

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ΑΕ,το οποίο προτείνεται να ακολουθούν οι ΑΕ, στις περιπτώσεις Υποβολής Αιτημάτων τροποποίησης άρθρων ή/και εναρμόνισης του Καταστατικού των,με τις διατάξεις του νέου νόμου 4548/2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Νέα Διαδικασία Αρχικοποίησης Στοιχείων Πρόσβασης για Υπόχρεους στο businessportal.gr

Υποχρέωση υποβολής αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ. από τις μη κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε., Συν ΠΕ., ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ κ.λ.π.)

 

Σύμφωνα με το Ν.3419/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3853/2010, Ν.4441/2016, Ν.4443/2016 & Ν.4456/2017 και Ν.4635/2019 καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. το οποίο λειτουργεί από 04/04/2011 στο ΕΒΕΑ.

 

Η Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου ΕΒΕΑ:

  1. Παραλαμβάνει ελέγχει και αρχειοθετεί τα δικαιολογητικά σύστασης των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που έχουν συσταθεί μέσω των Συμβολαιογράφων (που λειτουργούν ως Υπηρεσίες Μιας Στάσης, για την Ίδρυση των ΑΕ &ΕΠΕ.), ως επίσης και τα δικαιολογητικά σύστασης των ΟΕ, ΕΕ και Ι.Κ.Ε. που έχουν συσταθεί μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης των Επιμελητηρίων. Βάσει της ΚΥΑ 63577/2018 (ΦΕΚ 2380/Β/21-06-2018 & 2681/Β/06-07-2018 δίνεται η δυνατότητα σύστασης όλων των Νομικών μορφών με χρήση προτύπων καταστατικών (ΦΕΚ 928/20-03-2017) από οποιεσδήποτε ΥΜΣ (Επιμελητήρια, Συμβολαιογράφοι ή eΥΜΣ)

  2. Παραλαμβάνει, ελέγχει τα δικαιολογητικά σύστασης των επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής και νομιμοποιεί, με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ τη σύσταση, τόσο των εταιριών ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ & ΕΕ που η σύστασή τους εξαιρείται από την Υπηρεσία μιας Στάσης (σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4442/2016 και με την ΚΥΑ 16228/18-05-2017) όσο και όλων των άλλων εταιρειών / επιχειρήσεων (φυσικών και νομικών προσώπων) που υποχρεούνται για εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών, Συν Π.Ε., Ε.Ο.Ο.Σ κτλ (www.businessportal.gr).

  3. Παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά τροποποίησης και μεταβολών των επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής, νομιμοποιεί με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ τις πράξεις αυτές και εκδίδει τις σχετικές ανακοινώσεις που δημοσιεύονται στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ (www.businessregistry.gr).

  4. Χορηγεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά πιστοποιητικά εγγραφής και μεταβολών για ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ και για όλους όσους είναι υποχρεωμένοι να καταχωρισθούν στο ΓΕΜΗ.

  5. Χορηγεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά αντίγραφα των δημοσιευτέων εγγράφων που καταχωρίζονται στη μερίδα κάθε υπόχρεου εγγραφής στο ΓΕΜΗ, με εξαίρεση τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων των ΑΕ (τα οποία χορηγούνται σύμφωνα με την παρ.12 άρθρο 7α Ν.2190/1920 όπως ισχύει).

  6. Τηρεί τους φυσικούς φακέλους των εταιρειών.

 

» Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις Γ.Ε.Μ.Η.

 

 

Αιτήσεις Γ.Ε.ΜΗ.

 

Νομοθεσία

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. ΕΒΕΑ

Δ/ΝΣΗ Γ.Ε.ΜΗ. Α.Ε., Ε.Π.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Πληροφορίες Α.Ε.

Τηλ.: 210.33.82.302, -244

Email: ae-support@acci.gr

Πιστοποιητικά Α.Ε.

Τηλ.: 210.33.82.116, -103, -130

Email: gemicert-ae@acci.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.

Τηλ.: 210.33.82.113

Email: yms-ae@acci.gr

 

 

Ε.Π.Ε.

Πληροφορίες Ε.Π.Ε.

Τηλ.: 210.33.82.140, -137

Email: gemiepe@acci.gr

Πιστοποιητικά Ε.Π.Ε.

Τηλ.: 210.33.82.140, -115

Email: gemicert-epe@acci.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε.

Email: yms-epe@acci.gr
τηλ.: 210.33.82.140, -137

 

Δ/ΝΣΗ Γ.Ε.ΜΗ. Ι.Κ.Ε, Ο.Ε., Ε.Ε., ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & ΥΜΣ, Ι.Κ.Ε.

Πληροφορίες Ι.Κ.Ε.

Τηλ.: 210.33.82.317,-369,-413, -475

Email: gemiike@acci.gr

Πιστοποιητικά Ι.Κ.Ε.

Τηλ.: 210.33.82.142, -365

Email: gemicert-ike@acci.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε.

Τηλ.: 210.33.82.333, -407, -347, -368, -232

Email: yms-ike@acci.gr

Πληροφορίες Ο.Ε. & Ε.Ε.

Email: gemioe@acci.gr

Τηλ.: 210.33.82.122, -441

Πιστοποιητικά Ο.Ε. & Ε.Ε.

Email: gemicert-oe@acci.gr

Τηλ.: 210.33.82.243, -440, -118

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ Ο.Ε. & Ε.Ε.

Email: yms-oe@acci.gr

Τηλ.: 210.33.82.408, -211

ΑΤΟΜΙΚΕΣ

Τηλ.: 210.33.82.241, -107, -319

Email: atomikes@acci.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Τηλ.: 210.33.82.319, -443, -132

Email: gemibranch@acci.gr

ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

Τηλ.: 210.33.82.107, -319

Email: gemi-loipes@acci.gr

Πιστοποιητικά Ατομικών, Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών & Λοιπών Μορφών

Τηλ.: 210.33.82.226, -319, -241

Email:gemicert-loipes@acci.gr

03/10/2018 ΠΗΓΗ: E.B.E.A.


DOWNLOADS
OdigosSymplirosisOikKat2017_F-1260131922.pdf N4601_F1768883929.2019.pdf convertEPE2IKE_F1659717554.doc convertIKE2OE_F-1627577987.doc NOMOS4541_F-1697018443.pdf FEK928_F-1884358094.pdf E-MITR_F534016681.1160-02vs9.docx convertIKE2EPE_F1318977046.doc convertOE2IKE_F-1232203345.doc N_F1669710387.4513.2018.pdf FEKa167-30_F2022148084.10.2019.pdf nomos_4548_2018_F1922737710.pdf 491B_F1975176034.2020.pdf 2020-02-10SCHEDIOPRAKTIKOUGSGIAENARMONISIKATASTIKOU_F1860517207.docx

 

  • 
ΓΕΜΗ