Οργάνωση ΕΒΕΑ   /   Διεύθυνση Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων   /   Τμήμα Διαιτησιών   /   Πληροφορίες Τμήματος


Τμήμα Διαιτησιών

O ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΒΕΑ

Ινστιτούτο Διαιτησίας και Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΕΒΕΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Ε.Β.Ε.Α

 

Προϊστάμενος: Παναγόπουλος Χρήστος

Τηλ. 210 3624341, 2103382311, 2103382310

1. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται (με βάση το Π.Δ. του Οργανισμού του ΕΒΕΑ) :

· Ο χειρισμός κάθε θέματος που ανάγεται στις διαιτησίες του Ε.Β.Ε. Αθηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Π.Δ. 31/12.1.1979.

· Η διεξαγωγή πραγματογνωμοσυνών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

· Η μεσολάβηση για την επίλυση των εμπορικών διαφορών και η σύνταξη των πρακτικών συμβιβασμού, ή συμβάσεων που συνάπτονται κατά τη διάρκειά του.

. Η σύνταξη καταλόγου διαιτητών.

· Η σύνταξη καταλόγου τακτικών πραγματογνωμόνων και η τήρηση βιβλίων κίνησης των πραγματογνωμοσυνών.

· Η οργάνωση και λειτουργία της Νομικής Βιβλιοθήκης.

· Η προμήθεια των ΦΕΚ που αφορούν τους Νόμους, Π.Δ. και Υπουργικές Αποφάσεις, η ταξινόμηση και η διανομή τους στις Υπηρεσίες του Ε.Β.Ε.Α.

2. Για τα υπαγόμενα θέματα στην αρμοδιότητα του Τμήματος ΔΙΑΙΤΗΣΙΩΝ παρέχονται πληροφορίες στους ενδιαφερομένους, αναλυτικότερα ως εξής:

2.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΩΝ

Ο χειρισμός κάθε θέματος, που ανάγεται στις ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ του ΕΒΕΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Π.Δ. 31/12-1-79 (με το οποίο συστήθηκε η Μόνιμη Διαιτησία στο ΕΒΕΑ) σε συνδυασμό με τα άρθρα 867-903 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

To Π.Δ. περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες της οργάνωσης και λειτουργίας της Διαιτησίας η οποία καλύπτει τις συναλλαγές του εσωτερικού και εξωτερικού εμπορίου καθώς και τις ιδιωτικού δικαίου συναλλαγές του Κράτους, ΝΠΔΔ και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας.

2.Α.1. Προϋποθέσεις για υπαγωγή διαφοράς στη Διαιτησία του ΕΒΕΑ :α.
Ύπαρξη Εμπορικής Διαφοράς, ανεξάρτητα από την ιδιότητα των μερών ως εμπόρων ή όχι, καθώς και από την ιθαγένεια ή την κατοικία τους.

β.
Έγγραφη συμφωνία των μερών (χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος τύπος) Οποιαδήποτε απλή και σαφής διατύπωση ρήτρας διαιτησίας σε κάθε συμφωνητικό συνεργασίας ή πώλησης υπογεγραμμένο από τα ενδιαφερόμενα μέρη (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 31/79 για τη Διαιτησία του ΕΒΕΑ), καθιστά αρμόδιο το Διαιτητικό Δικαστήριο.

2.Α.2. Διαδικασία της Διαιτησίας:

1.
Αίτηση : Το μέρος που προσφεύγει στην Διαιτησία πρέπει να απευθύνει αίτησηστον Πρόεδρο του ΕΒΕΑ στην οποία να αναφέρει :

α. Την ύπαρξη έγγραφης
συμφωνίας των μερών για τη υπαγωγή της διαφοράς στη Διαιτησία του ΕΒΕΑ,

β. ονοματεπώνυμο των μερών ή την επωνυμία των εταιρειών, την έδρα και τη διεύθυνση,

γ. σύντομο ιστορικό,

δ. περιγραφή της προς επίλυση διαφοράς,

ε. την αξία του αντικειμένου της διαφοράς και

στ. ορισμό διαιτητή, από
τον κατάλογο διαιτητών που καταρτίζει το ΕΒΕΑ, κάθε διετία.

Απαραίτητη επίσης προϋπόθεση είναι, μαζί με την υποβολή της αίτησης,
να προκαταβάλλονται τα δικαιώματα Διαιτησίας προς το ΕΒΕΑ, τα οποία καθορίζονται (ανάλογα με το ύψος της αξίας της αιτούμενης διαφοράς) που αναγράφεται στην αίτηση και βάσει ειδικού πίνακα του άρθρ. 882 ΚΠΔ και άρθρ. 33 του Π.Δ. Από τα δικαιώματα που θα εισπραχθούν το 1/3 αποτελεί έσοδο του ΕΒΕΑ και τα 2/3 αμοιβή του Επιδιαιτητή κατά 40% και των δύο Διαιτητών κατά 30% έκαστος. Σε περίπτωση που ο επιδιαιτητής είναι δικαστικός λειτουργός η αμοιβή του επιδιαιτητή και των διαιτητών καθορίζονται αντιστοίχως από τα άρθρα 882 και 882Α του Κ. Πολ.Δικ.

2. Επιλογή Διαιτητών : Οι Διαιτητές και ο Επιδιαιτητής ορίζονται από τον κατάλογο των Διαιτητών, ο οποίος καταρτίζεται κάθε δύο χρόνια, εγκρίνεται απότο Δ.Σ. του ΕΒΕΑ και κοινοποιείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Πρωτοδικείο Αθηνών, ΣΕΒ και Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών.

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται πρόσωπα που διακρίνονται για το ήθος, τη μόρφωση και την εμπειρία τους, με σημαντική δραστηριότητα στο Εμπόριο και τη Βιομηχανία, καθώς επίσης και ανώτατα στελέχη της Διοίκησης, Δικαστές και Καθηγητές Α.Ε.Ι., ώστε να παρέχεται η δυνατότητα διορισμού Διαιτητή ανάλογα με τη φύση της κρινομένης υπόθεσης.

3. Προθεσμίες Ορισμού Διαιτητή :

Ενδεικτικά οι προθεσμίες είναι οι εξής :

Ορισμός Διαιτητή εντός 8 ημερών για τις επιχειρήσεις εντός της έδρας του ΕΒΕΑ,

10 επιπλέον ημέρες για τις επιχειρήσεις εκτός έδρας ΕΒΕΑ και

30 επιπλέον ημέρες για τις επιχειρήσεις εκτός Ελλάδος.


Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 31/79, σε περίπτωση που ο ορισμός δεν γίνει εμπρόθεσμα, αυτός ορίζεται με αμετάκλητη απόφαση του Προέδρου του ΕΒΕΑ κατόπιν σχετικής αιτήσεως οποιουδήποτε από τα ενδιαφερόμενα μέρη.


4. Ορισμός Δικασίμου: Με απόφαση του Προέδρου του ΕΒΕΑ, αμέσως μετά τη συγκρότηση του Διαιτητικού Δικαστηρίου προσδιορίζεται και η δικάσιμος.

5. Διαιτητική απόφαση και εκτέλεσή της: Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας δίνει μεγάλη ισχύ στη διαιτητική απόφαση, η οποία αποτελεί εκτελεστό τίτλο από τη στιγμή της έκδοσής της χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία, πλην της κατάθεσής της στη γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η διαιτητική απόφαση
δ ε ν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

Κατ’ εξαίρεση και εφόσον προβλέπεται από τη συμφωνία των μερών για διαιτησία, μπορεί να επιτραπεί προσφυγή εντός προθεσμίας 20 ημερών από της επίδοσης της διαιτητικής απόφασης (άρθρο 32 Π.Δ. 31/79).

Ενώπιον των Πολιτικών δικαστηρίων μπορεί να ασκηθεί μόνο αγωγή ακύρωσης, για λόγους που σαφώς ορίζονται στο άρθρο 897 του ΚΠΔ. Η άσκηση της αγωγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διαιτητικής απόφασης.

2.Α.3. Διεθνής Διαιτησία :

Παράλληλα και η
Διεθνής Διαιτησία έχει μεγάλη ανάπτυξη. Χάρη σε αυτή διάδικοι από διαφορετικές χώρες επιλύουν τις διαφορές που προκύπτουν από διεθνείς συναλλαγές.

Σχετικά με τις Διαιτησίες που έχουν διεξαχθεί στο εξωτερικό η εκτέλεση τους εξασφαλίζεται από τις διατάξεις των αρθρ.903-906 ΚΠΔ και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα, όπως η Σύμβαση της Ν. Υόρκης του 1958, Ν.Δ 4220/61 καθώς και με το νόμο ( Ν.2735/1999 ) για τη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία.

2.Α.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ :

Ο θεσμός της Διαιτησίας εξασφαλίζει τη διευθέτηση των εμπορικών διαφορών σε αποκλειστικά σύντομες προθεσμίες, γρήγορα και σε αντίθεση από τη χρονοβόρα διαδικασία των τακτικών δικαστηρίων, με έκδοση αποφάσεων σε μικρό χρονικό διάστημα και χωρίς μεγάλο οικονομικό κόστος, αφού η αμοιβή για τη διαιτησία καθορίζεται αναλόγως της αξίας της απαίτησης και βάση του ειδικού πίνακα του ΚΠΔ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες και για παραλαβή φυλλαδίων με τον κανονισμό διαιτησίας (στα
Ελληνικά, Αγγλικά & Γαλλικά) καθώς και του καταλόγου διαιτητών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διαιτησιών του ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7 , 5ος - τηλ. 210 3624341, 2103382311 & 310).

3. ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ


Το ΕΒΕΑ
, διαμεσολαβεί, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, για την επίλυση ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ, επιχείρησης - μέλους του και η διαδικασία, που ακολουθείται, είναι η εξής:

α. Ο αιτών
απευθύνεται στο ΕΒΕΑ (Τμήμα Διαιτησιών), περιγράφοντας το αίτημά του και την απαίτησή του επισυνάπτοντας κάθε αποδεικτικό στοιχείο (όπως δελτία παραγγελίας ή παραλαβής, τιμολόγια, αποδείξεις κλπ).

β. Το ΕΒΕΑ (Τμήμα Διαιτησιών) μόλις παραλάβει το
αίτημα το διαβιβάζει στο αντισυμβαλλόμενο μέρος, έτσι ώστε αυτό να απαντήσει επί του προβλήματος του αιτούντος. Παράλληλα, τα έγγραφα, κατά περίπτωση, κοινοποιούνται σε αρμόδιους φορείς (συνδέσμους, επαγγελματικές ενώσεις κλπ), όταν η διαφορά αφορά σε ελληνική επιχείρηση και σε πρεσβείες, όταν η διαφορά αφορά σε αλλοδαπή επιχείρηση.

γ.
Τα σχετικά απαντητικά έγγραφα του αντισυμβαλλόμενου, κοινοποιούνται στον αιτούντα.

Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του το ΕΒΕΑ,
στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του,συμβάλλει αποφασιστικά στην επίλυση της εμπορικής διαφοράς, μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.


(Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε, στο Τμήμα Διαιτησιών τηλ. 2103624341, 2103382311 &
310).

4. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ


Η διεξαγωγή ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ και ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ,
πλαισιώνεται νομοθετικά απότον Κανονισμό Πραγματογνωμοσυνών του Ε.Β.Ε. Αθηνών της 13.9.1959όπως τροποποιήθηκε απότο Β. Δ. 581 της 14 8.1961,ως και η σύνταξη καταλόγου τακτικών πραγματογνωμόνων και δειγματοληπτών.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι : για τη διεξαγωγή ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ από το ΕΒΕΑ ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α. Υποβάλλεται
αίτηση στο ΕΒΕΑ - Τμήμα Διαιτησιών - (σε επιστολόχαρτο της επιχείρησης), που περιέχει τα στοιχεία του αντικειμένου της πραγματογνωμοσύνης και στην οποία πρέπει να γραφούν απαραίτητα η χώρα προέλευσης των προϊόντων (αν προέρχονται από την αλλοδαπή) και το ονοματεπώνυμο του αντιπροσώπου, που τυχόν διαμεσολάβησε στην εισαγωγή και με την οποία θα ζητείται η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. β. Στην αίτηση επισυνάπτονται, σε φωτοτυπία, τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (τιμολόγια του οίκου, φορτωτικές, κλπ.)
γ. Με την κατάθεση της αίτησης, καταβάλλονται στο Ταμείο του ΕΒΕΑ τα δικαιώματα πραγματογνωμοσύνης

  • Ελάχιστο όριο αμοιβής πραγματογνώμονα 500 €
  • Για τμήμα αξίας πραγματογνωμοσύνης έως 10.000 € ποσοστό 6% (δηλ. 600 €)
  • Για τμήμα αξίας πραγματογνωμοσύνης από 10.001 έως 20.000€ ποσοστό 4% (δηλ. 600 400=1000 €)
  • Για τμήμα αξίας πραγματογνωμοσύνης από 20.001 έως 50.000€ ποσοστό 2% (δηλ. 1000 600=1600 €)
  • Για τμήμα αξίας πραγματογνωμοσύνης από 50.001 έως 100.000€ ποσοστό 1% (δηλ. 1600 500=2100 €)
  • Για τμήμα αξίας πραγματογνωμοσύνης από 100.001 και άνω ποσοστό 1% με ανώτατο όριο 5.000 € εξεταζόμενο κατά περίπτωση.

δ. Από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης η πραγματογνωμοσύνη διενεργείται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, αφού ορισθεί από τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ ειδικός πραγματογνώμονας (εκ του καταλόγου πραγματογνωμόνων) και αφού γίνει ορκωμοσία του ενώπιο του. Ο αιτών οφείλει να έχει συγκεντρωμένα τα εμπορεύματα σε συγκεκριμένο σημείο της αποθήκης ή του καταστήματός του, έτσι ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος και η καταμέτρηση.

ε. Μετά το πέρας της πραγματογνωμοσύνης συντάσσεται εκτενής έκθεση, από την οποία χορηγείται αντίγραφο στον αιτούντα.

Σχετικά έντυπα
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΕΒΕΑ - ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ ΑΠΟ 1-1-2021 ΕΩΣ 31-12-2022

(Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε, στο Τμήμα Διαιτησιών τηλ. 210 3624341, 2103382311 & 310).


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΕΒΕΑ - ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ ΑΠΟ 2020 ΕΩΣ 2021

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΩΝ

(Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε, στο Τμήμα Διαιτησιών τηλ. 210 3624341, 2103382311 & 310).

ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

06/04/2016 ΠΗΓΗ: E.B.E.A.


DOWNLOADS
Diameso05102020_F-396452757.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ