Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


www.karfitsa.gr | Ανάπτυξη και αγορά εργασίας

Δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα στοιχεία του ΕΦΚΑ για το 2018, τα οποία στηρίζονται τις δηλώσεις που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για τους εργαζομένους τους. Τα στοιχεία αυτά είναι θετικά, στο βαθμό που δείχνουν μια σαφή τάση αύξησης της απασχόλησης. Προκαλεί προβληματισμό, ωστόσο το γεγονός ότι το ύψος των αποδοχών των μισθωτών εργαζομένων δείχνει να μειώνεται σταθερά. Οι μέσες αποδοχές στο σύνολο των μισθωτών υπολογίζονται στα 916 ευρώ, μειωμένες κατά 1% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017. Στη μείωση του μέσου εισοδήματος των εργαζομένων συνέβαλε σημαντικά το υψηλό, για μια ακόμη χρονιά, ποσοστό των συμβάσεων μερικής απασχόλησης, που ανήλθε σε 29,5% το 2018 και περίπου 30,5% το 2017. Ο μέσος μηνιαίος μισθός των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση έφθασε τα 1.137 ευρώ μεικτά, ενώ ο μέσος μισθός όσων εργάζονται με συμβάσεις μερικής απασχόλησης ήταν μόλις 384,22 ευρώ το μήνα μεικτά.

Προκύπτει, επομένως, ότι το ένα τρίτο των εργαζομένων αμείβεται – ή εμφανίζεται να αμείβεται – με ένα ποσό που δεν επαρκεί για την κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης. Εξίσου ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι νέες θέσεις εργασίας, είτε αφορούν πλήρη είτε μερική απασχόληση, φαίνεται να δημιουργούνται σε δραστηριότητες σχετικά χαμηλής παραγωγικότητας και αντίστοιχα περιορισμένων αποδοχών.

Χρειάζεται, λοιπόν, για μια ακόμη φορά να τονιστεί η ανάγκη για γενναίες πολιτικές, με στόχο όχι μόνο την αύξηση της απασχόλησης, αλλά και τη βελτίωση των δομικών και ποιοτικών της στοιχείων. Μια από τις απαραίτητες παρεμβάσεις, που έχει ήδη αναδειχθεί επανειλημμένα από την αγορά, είναι ο περιορισμός του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας, κυρίως μέσα από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Η κίνηση αυτή θα οδηγήσει σε αύξηση της καταγεγραμμένης απασχόλησης, ενώ το αναπτυξιακό όφελος που θα προκύψει θα είναι αρκετό για να αντισταθμίσει την όποια δημοσιονομική επίπτωση.

Παράλληλα, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε πολιτικές συνεχιζόμενης κατάρτισης, επαγγελματικού αναπροσανατολισμού και ενθάρρυνσης της κινητικότητας των εργαζομένων. Η ανάπτυξη προγραμμάτων πρακτικής άσκησης νέων πτυχιούχων, η αξιοποίηση πόρων σε προγράμματα τεχνικής επανεκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ανάγκες αναδυόμενων κλάδων και δραστηριοτήτων, αλλά και η περαιτέρω βελτίωση του περιβάλλοντος ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων, είναι βασικές κατευθύνσεις στις οποίες η Πολιτεία θα πρέπει να αναλάβει δράση.

Σήμερα, πρέπει να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος Πολιτείας, κοινωνικών εταίρων και φορέων της αγοράς, προκειμένου η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας να συνοδευτεί από ένα ισχυρό και μετρήσιμο κοινωνικό μέρισμα απασχόλησης, που θα επιτρέψει την ταχύτερη αποκατάσταση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

 

 

 

13/05/2019 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ