Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ | Πώς θα κερδίσουμε το στοίχημα της εξωστρέφειας

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

ΕΦΗΜ.: ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Ημερ. Δημοσ.: 18/5/2019

 

Πώς θα κερδίσουμε το στοίχημα της εξωστρέφειας

Η ενίσχυση της εξωστρέφειας αποτελεί βασική στρατηγική επιλογή στο πλαίσιο του στόχου για αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος της ελληνικής οικονομίας και για τη διαμόρφωση συνθηκών ταχύτερης και διατηρήσιμης ανάπτυξης, μετά την κρίση. Τα τελευταία χρόνια, η εξωστρέφεια λειτούργησε, για πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, ως αντίδοτο απέναντι στις συνέπειες της ύφεσης – κυρίως απέναντι στην κάθετη πτώση της εγχώριας ζήτησης. Οι θετικές εξαγωγικές επιδόσεις των τελευταίων ετών δείχνουν ότι υπάρχει μια σημαντική δυναμική, ωστόσο υπάρχουν ακόμη σημαντικές διαρθρωτικές προκλήσεις και εμπόδια που πρέπει να αντιμετωπιστούν. 

Τα βασικά σημεία προβληματισμού αναδεικνύονται ξεκάθαρα από τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποίησε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, σε συνεργασία με την Ernst & Young, σχετικά με τις προοπτικές των ελληνικών εξαγωγών και την ανάπτυξη των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, η μείωση του κόστους εργασίας που καταγράφηκε την τελευταία δεκαετία, στο πλαίσιο των προγραμμάτων προσαρμογής, δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς στον τομέα της εξωστρέφειας. Το γεγονός αυτό σχετίζεται με το ότι την ίδια περίοδο, είδαμε να υποχωρεί σημαντικά η παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο, τόσο σε απόλυτους αριθμούς, όσο και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προβληματισμό προκαλεί, επίσης, το γεγονός ότι οι ελληνικές εξαγωγές παραμένουν σχετικά μειωμένου τεχνολογικού περιεχομένου και χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Η χώρα μας παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα σε παραδοσιακούς κλάδους της μεταποίησης, υπολείπεται όμως αισθητά σε σύνθετα προϊόντα με μεσαία και υψηλή τεχνολογική αξία και διαφοροποίηση. Το πρόβλημα αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα χαμηλά επίπεδα επενδύσεων για Έρευνα και Ανάπτυξη. Συνδέεται, επίσης, με την υστέρηση της χώρας στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, που θα συνέβαλαν καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού και στη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.

Το θεσμικό πλαίσιο, τα γραφειοκρατικά εμπόδια, το ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον, το φορολογικό καθεστώς, οι αδυναμίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος, και οι δυσκολίες σε σχέση με την επίλυση των συμβατικών διαφορών, αναδεικνύονται για μια ακόμη φορά ως βασικά εμπόδια στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.  

Το σημαντικότερο, ωστόσο «αγκάθι», είναι ο κατακερματισμός της παραγωγικής βάση της ελληνικής οικονομίας. Είναι το γεγονός ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της χώρας, που αντιπροσωπεύουν το 97% σχεδόν του συνόλου, συνεχίζουν να υστερούν σημαντικά, σε όρους παραγωγικότητας, έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αδυνατούν να αποκτήσουν ικανή κρίσιμη μάζα και τις δεξιότητες που χρειάζονται, για να επιδιώξουν την εξωστρεφή τους ανάπτυξη. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα οι ελληνικές εξαγωγές στηρίζονται σε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις: 273 επιχειρήσεις πραγματοποιούν το 50% των εξαγωγών, ενώ οι πέντε μεγαλύτερες εξ αυτών καλύπτουν το 25,9% των εξαγωγών.

Το κλειδί, επομένως, για την ουσιαστική βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων – αλλά και ευρύτερα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας – είναι η μεγέθυνση και η ενδυνάμωση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της χώρας. Η επίτευξη μεγαλύτερων μεγεθών για τις ελληνικές επιχειρήσεις, θα ενισχύσει την παραγωγικότητά τους μέσα από οικονομίες κλίμακας. Θα τους επιτρέψει να επενδύσουν στην έρευνα και την τεχνολογία και να προσελκύσουν εξειδικευμένο προσωπικό. Θα ενισχύσει τη διαπραγματευτική τους θέση. Το scale up θα δημιουργήσει μια θετική αμφίδρομη σχέση μεταξύ μεγέθους και εξωστρέφειας

Στην κατεύθυνση αυτή απαιτείται η λήψη των κατάλληλων μέτρων από την Πολιτεία, αλλά και ο προσανατολισμός των ίδιων των επιχειρήσεων στο στρατηγικό στόχο της μεγέθυνσης. Βεβαίως, η επιτυχία μιας τέτοιας προσπάθειας, εξαρτάται και από τις ευρύτερες συνθήκες άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτό σημαίνει αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής κανονικότητας και απελευθέρωση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα, μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών, μείωση του ενεργειακού κόστους στη μεταποίηση, αλλά και επιτάχυνση κρίσιμων έργων εθνικής υποδομής, όπως ολοκλήρωση οδικών αξόνων και σιδηροδρομικού δικτύου, υποδομές logistics κτλ. 

Περιθώρια υπάρχουν σημαντικά, τόσο για τη διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας, όσο και για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό που χρειάζεται είναι να τα αξιοποιήσουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά.

 

 

18/05/2019 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ