06-08-2020

Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


www.ieidiseis.gr | Απαραίτητη η ενίσχυση του βιομηχανικού ιστού

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

www.ieidiseis.gr

Ημερ. Δημοσ.: 4/12/2019

 

Απαραίτητη η ενίσχυση του βιομηχανικού ιστού

Ένα από τα κυριότερα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, που αποτέλεσε βασική αιτία της οικονομικής κρίσης, ήταν η αδυναμία να παράγει αρκετά διεθνώς εμπορεύσιμα και ανταγωνιστικά αγαθά. Σήμερα, σε μια περίοδο όπου η χώρα επιχειρεί να ακολουθήσει μια νέα αναπτυξιακή κατεύθυνση, είναι σημαντικό να επενδύσει στην ενίσχυση της βιομηχανικής της παραγωγής. Χρειάζεται μια νέα βιομηχανική πολιτική, η οποία θα δημιουργεί προϋποθέσεις για μια ανταγωνιστική βιομηχανία που καινοτομεί, παράγει, εξάγει, δημιουργεί εισοδήματα και θέσεις εργασίας.

Στο επίκεντρο αυτής της πολιτικής θα πρέπει να βρίσκεται η ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού του κλάδου, μέσα από την ανάπτυξη διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και τη συμμετοχή των ελληνικών βιομηχανιών σε διεθνείς αλυσίδες αξίας. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί, επίσης, στην ενίσχυση κλάδων και προϊόντων που αξιοποιούν συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως το καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, η αυξημένη τεχνογνωσία κ.ά., καθώς και στην ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, οι οποίες θα προσθέσουν τεχνογνωσία και θα παρέχουν τη δυνατότητα εισόδου σε νέες αγορές.

Παράλληλα, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών μονάδων, με άρση των υφιστάμενων εμποδίων, με ανάπτυξη κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, με ευνοϊκότερη φορολογική αντιμετώπιση των αποσβέσεων επενδύσεων παγίου μηχανολογικού εξοπλισμού, κ.ά. Εξίσου απαραίτητη είναι η εφαρμογή μέτρων για τη μείωση του υψηλού κόστους της ενέργειας, το οποίο αποτελεί σήμερα σημαντικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα για την ελληνική βιομηχανία.

Ζήτημα προτεραιότητας αποτελεί και η αποτελεσματική διασύνδεση της έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα μείγμα δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης της έρευνας, το οποίο, πέρα από την ενίσχυση των διαθέσιμων πόρων, θα συμβάλει και στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης, με τη μορφή καινοτομιών. Τέλος, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, με ενίσχυση προγραμμάτων σπουδών, ανάπτυξη νέων ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων που καλύπτουν όλο το φάσμα της αλυσίδας αξίας, αλλά και με τη δημιουργία προγραμμάτων επανακατάρτισης και επανειδίκευσης εργαζομένων.

Η ενίσχυση του βιομηχανικού ιστού της χώρας και η προσαρμογή στις ραγδαίες αλλαγές που φέρνει η 4η βιομηχανική επανάσταση, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την ελληνική οικονομία στα επόμενα χρόνια. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες ανάπτυξης και ευημερίας μετά την κρίση, οφείλουμε να ανταποκριθούμε έγκαιρα και αποτελεσματικά.

 

04/12/2019 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ