10-08-2020

Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ | Επιχειρήσεις και Αυτοδιοίκηση ενώνουν δυνάμεις

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

ΕΦΗΜ.: ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Ημερ. Δημοσ.: 7/12/2019

Επιχειρήσεις και Αυτοδιοίκηση ενώνουν δυνάμεις

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως και τα Επιμελητήρια θεσμοί που λειτουργούν καθημερινά εντός των τοπικών κοινωνιών και διαθέτουν άμεση γνώση των αναγκών, αλλά και των δυνατοτήτων κάθε περιοχής. Γνωρίζουν καλά τα εμπόδια και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, το ανθρώπινο δυναμικό και το περιβάλλον απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, αλλά και τα πλεονεκτήματα και τις προοπτικές. Αυτό το πολύτιμο κεφάλαιο τοπικής γνώσης, μπορεί να μετατραπεί σε ισχυρό μοχλό για τη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης, όταν συνδυαστεί με την αξιοποίηση σύγχρονης τεχνογνωσίας, αλλά και καλών πρακτικών και εμπειρίας από άλλες περιοχές της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Με αυτό το σκεπτικό, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη προχώρησαν στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, για την ανάληψη κοινών, στοχευμένων δράσεων, οι οποίες θα συμβάλουν στην προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας.

Σημείο αναφοράς, στο πλαίσιο της συνεργασίας, αποτελεί η εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης, πενταετούς διάρκειας, με στόχο την ενδυνάμωση και την ενθάρρυνση ανθρώπων που βρίσκονται στην ανεργία, μέσα από  τη συνεργασία, αλληλεγγύη και την εξωστρέφεια. Ειδικότερα, σκοπός του σχεδίου είναι η ανάπτυξη τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης, οι οποίες θα στοχεύουν στην αύξηση της απασχολησιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού, με βάση την ανάλυση και εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης της αγοράς εργασίας στην περιοχή παρέμβασης.

Μεταξύ των δράσεων που σχεδιάζονται, είναι η δημιουργία Δημοτικών Γραφείων Προώθησης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας, τα οποία θα στηρίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, συνδέοντας όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και ωφελούμενους: ανέργους, επιχειρήσεις, φορείς και ευρύ κοινό. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την Προώθηση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας, το οποίο θα επιτρέπει την εισαγωγή και αντιστοίχιση αγγελιών και βιογραφικών σημειωμάτων, θα παρέχει και ενημέρωση για προγράμματα κατάρτισης και διαθέσιμες θέσεις εργασίας, ενώ θα υποστηρίζει και τη λειτουργία πλατφόρμας e-Learning. Παράλληλα, σχεδιάζεται η λειτουργία Διαδικτυακής Πύλης, η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης για θέματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, αλλά και διασύνδεσης ανέργων και εργαζόμενων με υποψήφιους εργοδότες. Μέσω των ψηφιακών αυτών εργαλείων, οι συνεργαζόμενοι Δήμοι και Επιμελητήρια θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται άμεσα και αυτοματοποιημένα τόσο τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας από άτομα σε καθεστώς ανεργίας, με βάση τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας, όσο και την αναζήτηση κατάλληλου προσωπικού από επιχειρήσεις, με βάση τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και προσόντα. Τέλος, προβλέπεται δυνατότητα συνεργασίας για τη δημιουργία Θερμοκοιτίδων Επιχειρηματικότητας, οι οποίες θα φιλοξενούν νεοφυείς επιχειρήσεις για διάστημα τουλάχιστον 24 μηνών, παρέχοντας υπηρεσίες γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, δράσεις δικτύωσης, ενημέρωση κ.ά.

Τα Επιμελητήρια της χώρας συνεχίζουν να επιδιώκουν και να επενδύουν στη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εξεύρεση αποτελεσματικών, βιώσιμων λύσεων στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες και οι κατά τόπους επιχειρήσεις. Η συνένωση δυνάμεων στη βάση κοινών στόχων, παρέχει το κλειδί για να αξιοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό του τόπου και να δημιουργήσουμε όρους βιώσιμης και συνεκτικής ανάπτυξης σε κάθε περιοχή της Ελλάδας.

 

07/12/2019 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ