Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


www.reporter.gr | Προτεραιότητες για την εξωστρέφεια

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ, κ. Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ

www.reporter.gr

Ημερ. Δημοσ.: 3/3/2021

 

Προτεραιότητες για την εξωστρέφεια

Όπως έχει αναδειχθεί από σειρά μελετών, ένα από τα κυριότερα εμπόδια στην αύξηση του μεριδίου των εξαγωγών στο ΑΕΠ της Ελλάδας είναι η κατακερματισμένη παραγωγική και – κατ’ επέκταση – η περιορισμένη εξαγωγική βάση της ελληνικής οικονομίας. Είναι ενδεικτικό ότι σήμερα, λιγότερες από 300 επιχειρήσεις πραγματοποιούν το 50% των εξαγωγών Οι ΜμΕ και ιδιαίτερα οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, που αποτελούν το 96,9% του συνόλου, υστερούν σημαντικά σε όρους παραγωγικότητας και εξωστρέφειας, έναντι των αντίστοιχων ευρωπαϊκών. Το ποσοστό που καταλαμβάνουν οι εξαγωγές στις συνολικές πωλήσεις των πολύ μικρών επιχειρήσεων, αντιστοιχεί μόλις στο 42% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ για τις μεσαίες το ποσοστό φτάνει στο 75%.

Για να πετύχει, λοιπόν, η χώρα το άλμα εξωστρέφειας που χρειάζεται στα επόμενα χρόνια, θα χρειαστεί μια συντονισμένη και πολυεπίπεδη προσπάθεια. Βασικό μέλημα αποτελεί η δημιουργία μιας νέας παραγωγικής δομής, η οποία θα στηρίζεται σε επιχειρήσεις μεγαλύτερου μέσου μεγέθους, με καλύτερες προϋποθέσεις εξωστρέφειας. Η Πολιτεία πρέπει να παρέχει κίνητρα και υποστήριξη προς τις επιχειρήσεις, ώστε να επιτύχουν κατ’ αρχήν την απαραίτητη κρίσιμη μάζα μέσα από συμπράξεις, συνεργασίες και συγχωνεύσεις. Μέσω της μεγέθυνσης, οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορέσουν να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας, να αποκτήσουν πρόσβαση σε κεφάλαια, να αξιοποιήσουν εξειδικευμένο προσωπικό, να διεισδύσουν ευκολότερα σε νέες αγορές και να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους θέση.

Εξίσου απαραίτητη είναι η επένδυση στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και στην καλλιέργεια των κατάλληλων δεξιοτήτων. Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον που γίνεται όλο και πιο πολύπλοκο και απαιτητικό, οι επιχειρήσεις χρειάζονται ανθρώπους με σύγχρονες γνώσεις, που θα μπορέσουν να βελτιστοποιήσουν την παραγωγική διαδικασία, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν στρατηγικές εξαγωγών, με βάση τις τάσεις και τις ανάγκες κάθε κλάδου.

Παράλληλα, θα απαιτηθεί ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών, για τη στήριξη των μικρομεσαίων εξαγωγικών επιχειρήσεων. Υπηρεσίες οι οποίες καλύπτουν τομείς όπως η παροχή πληροφόρησης για κλάδους και αγορές, αλλά και το coaching και η συμβουλευτική, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν την εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων, την προετοιμασία δυνητικών πελατολογίων, θέματα τυποποίησης και πιστοποίησης κ.ά.

Οι αναπτυξιακοί πόροι που έχει εξασφαλίσει η χώρα για τα επόμενα χρόνια, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και του νέου ΕΣΠΑ, παρέχουν την ευκαιρία να υλοποιηθούν σημαντικά προγράμματα, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία αυτών των δράσεων, είναι η συμμετοχή των φορέων της αγοράς, αλλά και της Αυτοδιοίκησης. Οι φορείς αυτοί βρίσκονται σε άμεση επαφή με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, γνωρίζουν τα προβλήματα και τις δυνατότητες, ανά περιοχή και κλάδο. Μπορούν, για το λόγο αυτό, να προτείνουν και να υλοποιήσουν στοχευμένες – άρα πιο αποτελεσματικές – παρεμβάσεις.

Για να μπορέσει η Ελλάδα να βγει ισχυρότερη από αυτή την κρίση, πρέπει να αναδειχθεί σε προτεραιότητα η παραγωγική ανασυγκρότηση της εθνικής οικονομίας, με επίκεντρο τις εξαγωγές. Σε αυτό το στόχο οφείλουμε να ενώσουμε δυνάμεις και να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά διαθέσιμους πόρους και εργαλεία.

03/03/2021 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ