Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | Η βιομηχανία σε ρόλο πρωταγωνιστή

Η βιομηχανία σε ρόλο πρωταγωνιστή

Είναι πλέον κοινή παραδοχή ότι η δυνατότητα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στα επόμενα χρόνια εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο θα επιτευχθεί η μετάβαση σε ένα νέο, υγιέστερο παραγωγικό μοντέλο. Ένα μοντέλο το οποίο θα δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας. Θα ενσωματώνει την τεχνολογία και την καινοτομία. Θα έχει εξωστρεφή προσανατολισμό.

Σε αυτή την προσπάθεια, ο τομέας της μεταποίησης και ειδικότερα η βιομηχανία θα πρέπει να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο, αναβαθμίζοντας τη συμμετοχή του στο ΑΕΠ της χώρας. Η Ελλάδα εξακολουθεί σήμερα να έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής της μεταποίησης στο ΑΕΠ και από τα χαμηλότερα ποσοστά εξαγωγών αγαθών, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, οι ελληνικές εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων το 2019 ήταν 9,2% του ΑΕΠ, ενώ ο μέσος όρος για εννέα ευρωπαϊκές χώρες, πληθυσμιακά συγκρίσιμες με την Ελλάδα, ανερχόταν στο 38,2%.

Για να αντιμετωπιστεί αυτή η υστέρηση, απαιτείται η υιοθέτηση μιας νέας πολιτικής, η οποία θα δημιουργεί προϋποθέσεις για μια ισχυρότερη, εξωστρεφή και διεθνώς ανταγωνιστική βιομηχανία, ικανή να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της σύγχρονης εποχής.

Τα κονδύλια που θα λάβει η χώρα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ, μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά σε αυτό το στόχο. Μπορούν να αξιοποιηθούν για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής μεγέθυνσης με κίνητρα και ενισχύσεις για τη συγχώνευση μικρών επιχειρηματικών μονάδων, για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του κλάδου και τη μετάβαση στο νέο μοντέλο βιομηχανικής παραγωγής, γνωστό ως Βιομηχανία 4.0, για την αναβάθμιση της καινοτομίας, με ενίσχυση του τριγώνου της γνώσης, δημιουργία κόμβων καινοτομίας και παροχή κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων από μεγάλες εταιρίες του εξωτερικού.

Παράλληλα, θα απαιτηθεί η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη μεταποίηση, με οριζόντιες παρεμβάσεις, αλλά και εξειδικευμένες πολιτικές για την ενίσχυση δυναμικών κλάδων. Σε αυτές περιλαμβάνονται οριζόντια φορολογικά μέτρα, άρση εμποδίων και αντικινήτρων, σε όλο το φάσμα της επενδυτικής διαδικασίας, πολιτικές για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, αναβάθμιση του χωροταξικού πλαισίου για τη βιομηχανία, ειδικές πολιτικές ενίσχυσης σε κλάδους με εξωστρεφή δυναμική και υψηλή προστιθέμενη αξία, καθώς και κίνητρα για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, οι οποίες θα προσθέσουν τεχνογνωσία, θα παρέχουν τη δυνατότητα εισόδου σε νέες αγορές ή αγορές υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Αυτονόητο είναι, τέλος, ότι αυτές οι παρεμβάσεις θα πρέπει να συνδυαστούν με την επιτάχυνση και την ολοκλήρωση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων στη φορολογία και στο ασφαλιστικό σύστημα, στην εκπαίδευση, στο σύστημα υγείας, στη δημόσια διοίκηση, στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης.

Σήμερα, αναγνωρίζουμε ότι τα αδιέξοδα που αντιμετώπισε η χώρα την προηγούμενη δεκαετία, οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε ένα στρεβλό υπόδειγμα ανάπτυξης, το οποίο στηρίχθηκε στην κατανάλωση, στις εσωστρεφείς υπηρεσίες, στις εισαγωγές. Τώρα είναι η στιγμή να επιδιώξουμε τη μεγάλη στροφή στην ποιοτική, εξωστρεφή και ανταγωνιστική παραγωγή, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και τις ικανότητες των ανθρώπων της.

02/04/2021 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ