Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


ΕΦΗΜ.: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | Επένδυση στις πράσινες δεξιότητες

Η «πράσινη μετάβαση» υπηρετεί ταυτόχρονα την ανάγκη για μετρίαση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αλλά και το στόχο για τη βιώσιμη και συνεκτική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στα επόμενα χρόνια. Για το λόγο αυτό αποτελεί και έναν από τους κεντρικούς πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, απορροφώντας πάνω από το ένα τρίτο των διαθέσιμων πόρων.
Κρίσιμο ρόλο, ωστόσο, στην επιτυχία αυτής της προσπάθειας, θα έχει ο ανθρώπινος παράγοντας και οι δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική προσαρμογή στις αλλαγές.
 
Είναι αλήθεια ότι η μετάβαση σε ένα πράσινο μοντέλο ανάπτυξης προκαλεί αλλαγές που επηρεάζουν μια σειρά από κλάδους και γεωγραφικές περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό ενδέχεται να υπάρξουν απώλειες θέσεων εργασίας, ενδεχομένως και άμεσα, σταδιακά όμως αναμένεται και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, επαγγελμάτων και ειδικοτήτων.
Είναι επομένως ζωτικής σημασίας ζητούμενο η ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων, προκειμένου να διατηρηθεί τόσο η απασχολησιμότητα των εργαζομένων, όσο και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.  
 
Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να διαμορφωθεί άμεσα μια εθνική στρατηγική για την πράσινη απασχόληση, η οποία θα εξειδικεύεται ανά κλάδο και γεωγραφική περιοχή της χώρας και θα επικαιροποιείται διαρκώς, με βάση τη συλλογή αξιόπιστων στοιχείων για τις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς.  
 
Κεντρικός πυλώνας αυτής της στρατηγικής θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη νέων, πράσινων δεξιοτήτων, αλλά και ο εμπλουτισμός των δεξιοτήτων που ήδη κατέχουν οι εργαζόμενοι. Θα πρέπει να υπάρξουν οι κατάλληλες προσαρμογές στο σύστημα εκπαίδευσης, με επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών, ώστε οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας να διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις, ενώ ιδιαίτερη έμφαση χρειάζεται να δοθεί στην επανακατάρτιση και τη διευκόλυνση της μετάβασης των εργαζομένων σε κλάδους όπου αναμένεται μείωση, κατάργηση ή μετασχηματισμός των θέσεων εργασίας.
Οι δράσεις κατάρτισης θα πρέπει να συνδυαστούν με ενεργητικές και παθητικές πολιτικές απασχόλησης, αλλά και προγράμματα ενθάρρυνσης της γεωγραφικής κινητικότητας, ώστε να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος ανεργίας και περιθωριοποίησης. 
 
Παράλληλα, χρειάζεται να δοθούν κίνητρα και υποστήριξη στις επιχειρήσεις, για τη δημιουργία προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, με στόχο την απόκτηση πράσινων δεξιοτήτων, την εκπαίδευση σε πράσινες διαδικασίες κ.ά. 
 
Η καλλιέργεια «πράσινων» δεξιοτήτων, είναι μια απαραίτητη επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας.
Μια επένδυση απαραίτητη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η μετάβαση στην πράσινη οικονομία θα γίνει ομαλά, χωρίς να μείνει κανείς πίσω. Πολιτεία, αγορά και εκπαιδευτική κοινότητα, οφείλουμε να συνεργαστούμε σε αυτό το στόχο, ώστε η πράσινη ανάπτυξη να στηρίξει στην πράξη την οικονομική και κοινωνική ευημερία του τόπου. 
 

29/07/2021 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ