Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


www.reporter.gr | Δεξιότητες για την πράσινη μετάβαση

Η μετάβαση σε ένα πράσινο μοντέλο ανάπτυξης προκαλεί σημαντικές αλλαγές στον κόσμο της εργασίας παγκοσμίως, επηρεάζοντας μια σειρά από κλάδους, επιχειρηματικούς τομείς και γεωγραφικές περιοχές. Σε κάποιες περιπτώσεις, η πράσινη μετάβαση συνδέεται με την απώλεια θέσεων εργασίας, όπως για παράδειγμα στον τομέα της λιγνιτοπαραγωγής, λόγω των αναγκών προσαρμογής σε νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις και στόχους. Παράλληλα, όμως, αναμένεται να δημιουργηθούν αντίστοιχες, ενδεχομένως και περισσότερες, νέες θέσεις εργασίας σε αναδυόμενους «πράσινους» τομείς, καθώς και νέες ειδικότητες και καθήκοντα με περιβαλλοντικό προφίλ.
 
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για τη Δυτική Μακεδονία – προβλέπεται ότι θα δημιουργηθούν 11.500 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, μέσω επενδύσεων σε πράσινες δραστηριότητας. Επίσης, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ αναμένεται να δημιουργηθούν πάνω από 37.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, για τα επόμενα 25 χρόνια, ενώ 22.000 θέσεις εργασίας αναμένεται να δημιουργηθούν στο πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων.   
 
Σε αυτό το πλαίσιο, αποτελεί ζωτικής σημασίας προτεραιότητα η ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων, προκειμένου να διατηρηθεί η απασχολησιμότητα των εργαζομένων, αλλά και να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να μην υπάρξουν ελλείψεις σε κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. 
 
Είναι απαραίτητο να διαμορφωθεί άμεσα μια εθνική στρατηγική για την πράσινη απασχόληση, η οποία θα εξειδικεύεται ανά κλάδο και γεωγραφική περιοχή της χώρας και θα επικαιροποιείται διαρκώς, με βάση τη συλλογή αξιόπιστων στοιχείων για τις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς.  Κεντρικός πυλώνας αυτής της στρατηγικής θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη νέων, πράσινων δεξιοτήτων, αλλά και ο εμπλουτισμός των δεξιοτήτων που ήδη κατέχουν οι εργαζόμενοι. Θα πρέπει να υπάρξουν οι κατάλληλες προσαρμογές στο σύστημα εκπαίδευσης, με επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών, ώστε οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας να διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις, ενώ ιδιαίτερη έμφαση χρειάζεται να δοθεί στην επανακατάρτιση και τη διευκόλυνση της μετάβασης των εργαζομένων σε κλάδους όπου αναμένεται μείωση, κατάργηση ή μετασχηματισμός των θέσεων εργασίας. Οι δράσεις κατάρτισης θα πρέπει να συνδυαστούν με ενεργητικές και παθητικές πολιτικές απασχόλησης, αλλά και προγράμματα ενθάρρυνσης της γεωγραφικής κινητικότητας, ώστε να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος ανεργίας και περιθωριοποίησης. 
 
Παράλληλα, χρειάζεται να δοθούν κίνητρα και υποστήριξη στις επιχειρήσεις, για τη δημιουργία προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, με στόχο την απόκτηση πράσινων δεξιοτήτων, την εκπαίδευση σε πράσινες διαδικασίες κ.ά. 
 
Στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνει η πράσινη μετάβαση, ζητούμενο είναι η προστασία και η ενδυνάμωση και η υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων, προκειμένου να αξιοποιήσουν νέες, βιώσιμες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, σε υφιστάμενους και νέους κλάδους. Σε αυτό το στόχο, Πολιτεία, αγορά και εκπαιδευτική κοινότητα, καλούμαστε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. 
 

28/07/2021 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ