Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


itn Ελληνικός Τουρισμός, itnnews.gr | Τουρισμός 365 μέρες τον χρόνο του Κωνσταντίνου Μίχαλου, Πρόεδρος ΚΕΕ & ΕΒΕΑ

Σήμερα, στη χώρα μας βλέπουμε ότι η πανδημία πλήττει κομβικούς τομείς, στους οποίους βασίστηκε κατά κύριο λόγο η ανάκαμψη της οικονομίας τα προηγούμενα χρόνια.
 
Βεβαίως μιλάμε κατ’ αρχήν για τον τουρισμό, αλλά και για ένα ευρύτερο πλέγμα δραστηριοτήτων, που αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς πιέσεις: το λιανεμπόριο, η εστίαση, οι μεταφορές κ.ά. Πρόκειται για τομείς που αναλογούν περίπου στο 40% της συνολικής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και συνεισέφεραν τα δύο τρίτα του ετήσιου ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2017-2019.
 
Ακόμη δεν γνωρίζουμε αν θα υπάρξουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της πανδημίας στον τουρισμό και ποιες θα είναι αυτές. Για το λόγο αυτό  ως επιμελητηριακή κοινότητα τονίζουμε συνεχώς την ανάγκη για άμεσα στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης του εγχώριου τουρισμού.
 
Συγκεκριμένα, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος έχει προτείνει την υλοποίηση ενός προγράμματος επιδότησης διακοπών Ελλήνων πολιτών συνολικής δαπάνης περίπου 1 δισ. €,  ποσό που αντιστοιχεί στο 5% των συνολικών τουριστικών εσόδων του έτους 2019. Αντικείμενο του προγράμματος θα πρέπει να είναι η επιδότηση δικαιούχων και των ωφελούμενων μελών τους, για την πραγματοποίηση διακοπών σε όλα τα Τουριστικά Καταλύματα της επιλογής στους στην Ελλάδα. Η επιδότηση θα γίνεται με τη χορήγηση ειδικού voucher (επιταγής) διακοπών. Η τόνωση της εγχώριας ζήτησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να εξασφαλιστούν οι πληρότητες εκείνες που θα καταστήσουν τη λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων βιώσιμη. Ενώ, θα βοηθήσει να στηριχθεί η τουριστική κίνηση, να διατηρηθούν θέσεις εργασίας και να υπάρξουν έσοδα για τις τοπικές οικονομίες.
 
Σε κάθε περίπτωση, τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα να προωθήσει σημαντικές επενδύσεις, αλλά και να ολοκληρώσει μεγάλες μεταρρυθμίσεις, για να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας της, με στόχο βέβαια και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της οικονομικής συνοχής. Σε ότι αφορά στο Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0  που παρουσίασε η κυβέρνηση για την αξιοποίηση των πόρων του αντίστοιχου ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, υπάρχουν θετικά σημεία αλλά και ερωτηματικά, κατά πόσο οι καλές προθέσεις που εκφράζονται θα φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
 
Ο τουρισμός ήταν και είναι βασικός πυλώνας ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, με καθοριστική συμβολή στην εξωστρέφεια και την απασχόληση. Η προστασία του απέναντι στις επιπτώσεις της πανδημίας αποτελεί σαφώς προτεραιότητα. Σημαντική είναι η δημιουργία προϋποθέσεων ανάκαμψης του τουρισμού την επόμενη μέρα, με επενδύσεις που αναβαθμίζουν την ποιότητα και τη διαφοροποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σημείο αναφοράς στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αποτελέσει η υποστήριξη επενδύσεων που συμβάλουν στην άμβλυνση της εποχικότητας και στην προσέλκυση επισκεπτών 365 μέρες το χρόνο. Ειδικότερα, υπάρχει ανάγκη για εξειδικευμένες δράσεις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, οι οποίες θα στοχεύουν στην ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού. 
 
Υφίσταται η ανάγκη από την αγορά για ένα πρόγραμμα στα πλαίσια του ΕΣΠΑ που να περιλαμβάνει την επιδότηση δαπανών για την ανάπτυξη του τουρισμού 365 ημέρες τον χρόνο, όπως ενδεικτικά την προώθηση νέων ειδικών μορφών εναλλακτικού τουρισμού, τη δυνατότητα ανάδειξης νέων ανερχόμενων προορισμών με έμφαση σε τουριστικά προϊόντα, όπως ο θαλάσσιος, ο συνεδριακός, ο αθλητικός τουρισμός, ο αγρoτουρισμός κ.λπ., αλλά και η ενίσχυση ώριμων θεματικών τουριστικών προϊόντων, καθώς και η ενθάρρυνση νέων επαγγελματικών δραστηριοτήτων στο θεματικό τουρισμό. 
 
Tο υπουργείο απαιτείται να σχεδιάσει προς ενεργοποίηση μια ακόμη Δράση, μεγάλου προϋπολογισμού, στην οποία θα μπορέσουν να συμμετέχουν πολλές νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, το οποίο να στοχεύει στην:
 
•Εξειδίκευση του τουριστικού τομέα στα θεματικά τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες, με επιπλέον κίνητρα για την επιχειρηματικότητα και την επιδότηση για την αγορά του απαιτούμενου εξοπλισμού όπως τουριστικά σκάφη, ιστιοπλοϊκά, τουριστικά λεωφορεία, ορειβατικό εξοπλισμό, εξοπλισμό ποδηλασίας, αγορά ηλεκτρικών οχημάτων κλπ .
•Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας για την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, μέσω ενίσχυσης για ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων ή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων.
•Ενίσχυση της διαδικτυακής προβολής των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων με χρήση νέων τεχνολογιών, ώστε να επιτευχθεί η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου μέσω της αύξησης της ζήτησης.
•Διασύνδεση του τουρισμού με την αγροτική παραγωγή ή και άλλες τοπικές παραγωγικές μονάδες του εκάστοτε προορισμού μέσω ενίσχυσης είτε της ίδρυσης τουριστικών επισκέψιμων αγροκτημάτων, είτε της αναβάθμισης μιας υφιστάμενης μονάδας με δραστηριότητες σχετικές με τον αγροδιατροφικό τομέα, είτε και μέσω συνεργασιών παραγωγικών μονάδων και τουριστικών επιχειρήσεων.
 
Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στην απουσία, εδώ και πάνω από πέντε έτη, χρηματοδοτικού εργαλείου μέσω ΕΣΠΑ που να επιδοτεί τις τουριστικές επιχειρήσεις για αγορά πάγιου εξοπλισμού, όταν μάλιστα μεγάλος αριθμός έργων λόγω έλλειψης πόρων δεν εντάχθηκε και στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Επιχειρηματικού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
 
Μια νέα Δράση ίδρυσης, αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού τουριστικών επιχειρήσεων με έμφαση στον εναλλακτικό τουρισμό θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα και ο διαθέσιμος για αυτή προϋπολογισμός θα εξυπηρετήσει την ανάπτυξη την ελληνικής οικονομίας και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και την απορροφητικότητα και αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
 

29/07/2021 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ