18-11-2018

Μητρώο Επιχειρήσεων   /   Εταιρείες με σύσταση ΜΕΤΑ τις 4/4/11 ή που έχουν αυτοαπογραφεί   /   Υπηρεσία Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)   /   Υ.Μ.Σ. (Ο.Ε. - Ε.Ε.)


Έγγραφα και Δικαιολογητικά Υπηρεσίας Μιας Στάσης

 
Έγγραφα Σύστασης
Διευκρινήσεις
1.

Υπεύθυνη Δήλωση – εξουσιοδότηση για τον ορισμό εκπροσώπου για εξουσιοδότηση τρίτου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

Συμπληρώνεται με γνήσιο υπογραφής από κάθε εταίρο ξεχωριστά.

Εάν πρόκειται για ιδρυτή Ν.Π. συμπληρώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Ν.Π.

Εάν πρόκειται για ιδρυτή Φ.Π. μόνιμο κάτοικο εξωτερικού,  απαιτείται εξουσιοδότηση με apostille (για χώρες που είναι στη συνθήκη της Χάγης) ή θεωρημένη από προξενική αρχή.

     
     
2.
Καταστατικό ΟΕ ή ΕΕ.

Σε έντυπη μορφή ενυπόγραφο, σε ηλεκτρονική μη επεξεργάσιμη μορφή και σε ηλεκτρονική μορφή (πρωτότυπο αρχείο doc).

3.

Αστυνομική Ταυτότητα ή ακριβές αντίγραφο αυτής, Διαβατήριο ή ακριβές αντίγραφο αυτού, Διαβατήριο πολιτών τρίτων χωρών ή ακριβές αντίγραφο αυτού

 
     
     
     
4.
Έντυπα ΔΟΥ Μ3, Μ6, Μ7, Μ8.
 

ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ.

5.
 • Αντίγραφο καταστατικού.

 • Για ΙΚΕ και ΕΠΕ, ακριβές αντίγραφο Γενικής Συνέλευσης για τη συμμετοχή στην υπό σύσταση εταιρεία, υπογεγραμμένο από το διαχειριστή.

 • Για ΟΕ και ΕΕ, υπεύθυνη δήλωση από όλους τους εταίρους για τη συμμετοχή στην υπό σύσταση εταιρεία.

 • Εφόσον ο εκπρόσωπος για την σύσταση της εταιρείας είναι πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο, χρειάζεται εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.
ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ ΑΕ.
6.
 • Ανακοίνωση σύστασης ΓΕΜΗ.

 • Ανακοίνωση τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου.

 • Ανακοίνωση από την οποία να προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση.

 • Αντίγραφο πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρείας.
 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.
7.
 • Αντίγραφο καταστατικού του νομικού προσώπου.
 • Βεβαίωση του αρμόδιου Εθνικού Μητρώου στο οποίο έχει καταχωριστεί το νομικό πρόσωπο εκδόσεως τελευταίου τριμήνου απο την οποία να προκύπτει τουλάχιστον ο αριθμός εγγραφής του σε αυτό και ότι δεν βρίσκεται σε κατάσταση λύσης-εκκαθάρισης, πτώχευσης ή σε οποιαδήποτε άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης των πιστωτών του.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για τον διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα.

  Όλα τα ανωτέρω προσκομίζονται κατά τα διεθνή νόμιμα (κατά περίπτωση, σφραγίδα apostille, προξενική θεώρηση, θεώρηση από το ελληνικό προξενίο ή κατά τα προβλεπόμενα σε διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα) με την επίσημη μετάφραση αυτών.

Ειδικότερα, τα έγγραφα που εκδίδονται από δημόσιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν απαιτείται να λάβουν την επισημείωση της Χάγης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα.

Σημείωση:
Σε περίπτωση που στο καταστατικό ΔΕΝ αναφέρεται, η έδρα της επιχείρησης  ή αν δεν ισχύει πια, προσκομίζετε ξεχωριστό πρόσφατο πιστοποιητικό έδρας με Apostille.

20/07/2018 ΠΗΓΗ: E.B.E.A.


DOWNLOADS
Exousiodotisi_F912180974.docx
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Υπηρεσία Μιας Στάσης (Ίδρυση Ομόρρυθμων & Ετερόρρυθμων Εταιρειών) (17/02/2016)

 

 • 
ΓΕΜΗ