Μητρώο Επιχειρήσεων   /   Εταιρείες με σύσταση ΜΕΤΑ τις 4/4/11 ή που έχουν αυτοαπογραφεί   /   Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.   /   Απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις Γ.Ε.ΜΗ.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

===== Απαντήσεις =====

 

1) Τι είναι το ΓΕΜΗ και από τι απαρτίζεται;

Το ΓΕΜΗ είναι το Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Ελλάδας, στο οποίο καταχωρούνται υποχρεωτικά, «τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι έμποροι, διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή», ήτοι οι «οι υπόχρεοι» καταχώρισης στο ΓΕΜΗ (όπως αναλυτικά ορίζονται στο άρθρο 1, Ν. 3419/2005 όπως ισχύει).
Το ΓΕΜΗ απαρτίζεται από το Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών, τη μερίδα και το Φάκελο κάθε υπόχρεου. Το Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών και η μερίδα τηρούνται ηλεκτρονικά ως αρχεία βάσης δεδομένων που είναι κοινή για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή/ και υποκαταστήματα στη Ελλάδα και η πρόσβαση σ’ αυτό γίνεται μεσω του site www.businessregistry.gr.
Παράλληλα μέσω του Portal του ΓΕΜΗ  www.businessportal.gr μπορούμε να ενημερωθούμε για το ΓΕΜΗ, τη λειτουργία του, το θεσμικό πλαίσιο που το διέπει και όλες τις σχετικές εγκυκλίους, ανακοινώσεις και υπουργικές αποφάσεις.

 επιστροφή στις ερωτήσεις

  

2) Πως λαμβάνω κωδικούς πρόσβασης στο ΓΕΜΗ και πως υποβάλλω στο ΓΕΜΗ, ηλεκτρονικά αιτήσεις Καταχώρισης μεταβολών και Λήψης πιστοποιητικών και αντιγράφων;

Μέσα από το www.businessportal.gr επίσης επιλέγοντας την ηλεκτρονική υποβολή, οδηγούμαστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://services.businessportal.gr/ όπου μπορούμε να λάβουμε κωδικούς πρόσβασης για κάθε «υπόχρεη» ατομική επιχείρηση & εταιρεία ή και για κάθε «τρίτο» ενδιαφερόμενο.

Αν δεν έχουμε ακόμα κωδικούς πρόσβασης, μπορούμε να κάνουμε εγγραφή μέσω του www.businessportal.gr, όπου γίνεται αυθεντικοποίηση κάθε «υπόχρεης» επιχείρησης, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxis αυτής, οπότε δημιουργούμε κωδικούς ΓΕΜΗ οι οποίοι ενεργοποιούνται πατώντας στο link του email που λαμβάνουμε από το ΓΕΜΗ. Αν για κάποιο λόγο ξεχάσουμε ή θέλουμε να αλλάξουμε τους κωδικούς μας, υποβάλλουμε στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ εξουσιοδότηση από το νόμιμο εκπρόσωπο (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) και ζητάμε αλλαγή κωδικών, αναγράφοντας και το email της εταιρείας στο οποίο θα λάβουμε τους νέους κωδικούς.

Αν κάποιο «τρίτο» πρόσωπο χρειαστεί πιστοποιητικά ή αντίγραφα για κάποια «υπόχρεη» εταιρεία, κάνει εγγραφή με τη επιλογή «τρίτος», δίνει τους κωδικούς που θέλει και λαμβάνει αμέσως ένα email με το link ενεργοποίησης, ενεργοποιεί το κωδικό του και στη συνέχεια αιτείται το πιστοποιητικό ή το αντίγραφο που επιθυμεί.

Με τους κωδικούς αυτούς μπορούμε να υποβάλλουμε ηλεκτρονικά τις αιτήσεις για τις μεταβολές της εταιρείας ή για να ζητήσουμε πιστοποιητικά της ή αντίγραφα των πρακτικών ή των καταστατικών της, ψηφιακά υπογεγραμμένα (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 Ν 3419/2005 και στη ΚΥΑ Κ2-4946/2014 ΦΕΚ 2919/Β/2014).

Τα πρότυπα ηλεκτρονικών αιτήσεων που έχουν αναπτυχθεί ανά νομική μορφή εταιρείας και ανά περίπτωση, θα τα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://services.businessportal.gr/

 επιστροφή στις ερωτήσεις

  

3) Ποια αίτηση πρέπει να χρησιμοποιήσω από τις υπάρχουσες στο portal του ΓΕΜΗ και πως πρέπει να συμπληρώνονται τα αντίστοιχα πεδία της κάθε αίτησης;

Με τις ηλεκτρονικές αιτήσεις, που ήδη έχουν ήδη αναπτυχθεί στο portal του ΓΕΜΗ www.businessportal.gr και στην επιλογή ‘‘Ηλεκτρονική Υποβολή Δικαιολογητικών καταχώρισης μεταβολών και στοιχείων στο ΓΕΜΗ’’, καλύπτεται  η συντριπτική πλειοψηφία των συνηθέστερων αποφάσεων των οργάνων διοίκησης που πρέπει να υποβάλλονται για καταχώριση και δημοσίευση στο ΓΕΜΗ.

Θα πρέπει όμως, κατά την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, να προσέχετε και να επιλέγετε το σωστό τύπο αίτησης & όχι, όποια ‘‘ψιλοταιριάζει’’, για να ξεμπερδεύετε ή για να προλάβετε προθεσμίες, γιατί αν επιλεγεί λάθος αίτηση, ως υπηρεσία ΓΕΜΗ, είμαστε αναγκασμένοι να προχωρούμε στην απόρριψη της αίτησης, που σημαίνει καθυστέρηση για εσάς και ίσως πρόστιμα.

Αυτό θα γίνεται γιατί, η κάθε αίτηση, έχει διαφορά με τις άλλες στα πεδία που συμπληρώνετε και στην ανακοίνωση που βγαίνει. Αν λείπουν λοιπόν πεδία που είναι απαραίτητα για την ανακοίνωση καθώς και έγγραφα η ανακοίνωση δεν θα βγαίνει σωστά.

Αυτές οι περιπτώσεις ήταν συχνές μέχρι σήμερα, προκάλεσαν καθυστέρηση και πολλές λάθος συνέπειες, π.χ. λάθος πιστοποιητικό ή λάθος αντίγραφο.
Επίσης τα πεδία στις αιτήσεις θα πρέπει να τα συμπληρώνετε όλα, σωστά και ολόκληρες τις λέξεις. Πολλές φορές επίσης στην εκπροσώπηση, άλλα γράφει το πρακτικό και άλλα γράφετε στο πεδίο της εκπροσώπησης.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Ότι : Θα πρέπει να συμπληρώνονται και στα πρακτικά των οργάνων διοίκησης (ΓΣ και ΔΣ) άλλα και στα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης σωστά και τα πλήρη στοιχεία (ταυτότητα , κατοικίας και ΑΦΜ) των μελών του ΔΣ και των εκπροσώπων της ΑΕ ή των εταίρων και διαχειριστών ΕΠΕ & ΙΚΕ (γιατί αποτελούν στοιχεία καταχωριζόμενα στην μερίδα της στο ΓΕΜΗ – σύμφωνα με την  ΥΑ Κ1-884/2012 –ΦΕΚ 1420Β) και γιατί ο ΑΦΜ αποτελεί ‘‘κλειδί’’ για την καταχώριση κάποιου φυσικού ή νομικού προσώπου στην Βάση δεδομένων του ΓΕΜΗ.

Στην τροποποίηση καταστατικού, επίσης δεν συμπληρώνετε σωστά ούτε τον αριθμό του άρθρου που αλλάζει, αλλά δεν συμπληρώνετε ούτε και τα πεδία που μετατρέπονται.
Τέλος θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι πλέον, όλα τα έγγραφα των κεφαλαιουχικών εταιρειών, θα τα υποβάλλετε (θα τα αναρτάτε) στο ΓΕΜΗ κατά την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων ανυπόγραφα, με την προϋπόθεση ότι έχετε ‘‘τικάροντας’’ και αποδεχθεί την επιλογή στη ‘‘βεβαίωση ότι τα υποβαλλόμενα  είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και νομίμως υπογεγραμμένων που τηρούνται στην εταιρεία σας’’ (βλέπετε και σχετικά έγγραφα ΓΓΕ & ΠΚ / Δνση ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ, Αρ. Πρωτ. 50622/11-05-2015 & Αρ. Πρωτ. 69931/25-06-2015).

Αυτό γίνεται για να μην βγαίνουν στη δημοσιότητα οι υπογραφές των εκπροσώπων των εταιρειών και για την προστασία των υπογραφόντων επιχειρηματιών από πλαστογράφηση των υπογραφών των, αφού πλέον π.χ. στην ανακοίνωση καταχώρισης τροποποίησης καταστατικού θα αναρτάται συνημμένο ολόκληρο το καταστατικό, αλλά χωρίς υπογραφές ή στην ανακοίνωση καταχώρισης των Οικονομικών καταστάσεων θα αναρτάται συνημμένος ο Ισολογισμός χωρίς υπογραφές.

Όπως έχουμε πληροφορηθεί, από κάποιες Περιφερειακές Ενότητες, ζητούν να τους υποβληθούν (για να προβούν σε κατασταλτικό έλεγχο) και τα αντίστοιχα νομίμως υπογεγραμμένα έγγραφα.

Τώρα, ως προς τις ηλεκτρονικές αιτήσεις, που ήδη έχουν ήδη αναπτυχθεί στο portal του ΓΕΜΗ www.businessportal.gr, σας ενημερώνουμε ότι, γίνεται συνεχής προσπάθεια για επέκταση & βελτίωση των υφιστάμενων εφαρμογών και η ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών αιτήσεων, έτσι ώστε να καλύπτουν το σύνολο των απαιτουμένων αιτήσεων για υποβολή δικαιολογητικών καταχώρισης στο ΓΕΜΗ.

Επίσης ενημερώνουμε (όσους δεν το γνωρίζουν) ότι, από εδώ και πέρα, η ενημέρωση της κάθε εταιρείας ‘‘για την ανάρτηση στο ΓΕΜΗ των ανακοινώσεων καταχώρισης που την αφορούν’’ θα γίνεται πια με e-mail και μόνο. Έτσι θα αποδεικνύεται ότι σας ενημερώσαμε και βέβαια ηλεκτρονικά μα τον πιο γρήγορο και άμεσο τρόπο.
Επιπρόσθετα συνιστούμε όπως και κάθε εκπρόσωπος της κάθε εταιρείας παρακολουθεί μέσω του portal του ΓΕΜΗ www.businessportal.gr, την πορεία της κάθε αίτησης και μόλις αυτή διεκπεραιωθεί, να κατεβάζει την σχετική ανακοίνωση καταχώρισης την οποία σε ορισμένες περιπτώσεις θα πρέπει να την υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. (μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης), γιατί αλλιώς η εταιρεία κινδυνεύει να της επιβληθούν από τη Δ.Ο.Υ. πρόστιμα.

 επιστροφή στις ερωτήσεις

   

4) Πως Υποβάλλω αιτήσεις καταχώρισης μεταβολής, αν δεν υπάρχει πρότυπο ηλεκτρονικής αίτησης;

Για τις εταιρίες που θέλουν να υποβάλλουν μια αίτηση για καταχώριση μεταβολής και δεν βρίσκουν στο www.businessportal.gr, το αντίστοιχο πρότυπο ηλεκτρονικής αίτησης που χρειάζονται π.χ. για πιστοποίηση αύξησης κεφαλαίου ΑΕ (που αυτή τη στιγμή δεν έχει υλοποιηθεί), θα πρέπει να προσέλθουν στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου και να υποβάλουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά σε έντυπη και ψηφιακή μορφή σε CD (αρχεία pdf, μεγέθους <=5mb).

Η κατάθεση και η παραλαβή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών γίνεται στον 1ο όροφο του ΕΒΕΑ.

 επιστροφή στις ερωτήσεις

  

5) Πως γίνεται η αναζήτηση των ανακοινώσεων καταχώρισης, που εκδίδει και δημοσιεύει το ΓΕΜΗ;

Για την αναζήτηση των ανακοινώσεων των εταιρειών, μπαίνετε ΜΟΝΟ στο www.businessregistry.gr όπου (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΝΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ), επιλέγετε το πεδίο «δημοσιότητα» και στην επόμενη οθόνη, δίνετε το στοιχείο που γνωρίζετε για την επιχείρηση/ εταιρεία (π.χ. ΑΦΜ, Αρ. ΓΕΜΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ) και σας εμφανίζονται οι ανακοινώσεις που έχουν δημοσιευθεί γι αυτήν.

 επιστροφή στις ερωτήσεις

   

6) Πως λαμβάνω Ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά & Αντίγραφα από το ΓΕΜΗ και ποια εξαίρεση υπάρχει ;

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 του άρθρου 8 του Ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί κα ισχύει, οι αιτήσεις για λήψη πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, γίνονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ, ενώ και η έκδοση αυτών γίνεται επίσης αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και ψηφιακά υπογεγραμμένα.

Η υπηρεσία αυτή έχει υλοποιηθεί και λειτουργεί από την 1η Μαρτίου 2015.
Προϋπόθεση, της επεξεργασίας της αίτησης, για χορήγηση αντιγράφων ή πιστοποιητικών, είναι η ηλεκτρονική πληρωμή των τελών (έκδοσης και τήρησης μερίδας στο ΓΕ.Μ.Η.), στις καθορισμένες από το νόμο προθεσμίες (ήτοι μέχρι 31/03 κάθε έτους), είτε μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, είτε μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου, είτε με ηλεκτρονική κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών.

Επίσης, το ανταποδοτικό τέλος ορίζεται στα πέντε (5) ευρώ, ενώ προσαυξάνεται τρία (3) ευρώ προκειμένου να καλυφθεί το κόστος των ταχυδρομικών τελών εσωτερικού, εάν ζητηθεί.

Όταν η αίτηση ολοκληρωθεί και γίνουν οι πληρωμές, η ΥΓΕΜΗ συμπληρώνει το πιστοποιητικό από το περιεχόμενο του φακέλου στο ΓΕΜΗ και το αποστέλλει ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένο στο e-mail που έχει δηλωθεί.

Τα αιτηθέντα πιστοποιητικά ή αντίγραφα εκδίδονται από την κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία ΓΕ.Μ.Η. ηλεκτρονικά με την αποστολή απάντησης εντός 10 ημερών από την υποβολή του αιτήματος.

Σε περίπτωση που για μία Α.Ε. δεν έχει γίνει ανάκληση των στοιχείων από την Περιφέρεια για τις προ ΓΕ.Μ.Η. τροποποιήσεις, τότε το ηλεκτρονικό αίτημα διαβιβάζεται στην Περιφέρεια με χρόνο διεκπεραίωσης 20 ημερών.

Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα αιτήματα για χορήγηση αντιγράφου πρακτικού Γενικής Συνέλευσης Α.Ε., τα οποία υποβάλλονται με έντυπη αίτηση και παραλαμβάνονται είτε από παραστάντα στην Γ.Σ. μέτοχο, είτε από αυτόν που έχει εξουσιοδοτήσει με γνήσιο υπογραφής ο μέτοχος, είτε σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση επίκλησης έννομου συμφέροντος, με εισαγγελική παραγγελία, σύμφωνα με τον νόμο περί ανωνύμων (εδαφ 12, άρθρο 7β, ν. 2190/1920) και σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. Κ2-4946/2014 ΦΕΚ 2919/Β/2014.
 

  

7) Πρέπει να καταβάλλεται το ετήσιο τέλος τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ, από επιχειρήσεις που διαγράφονται εντός του πρώτου τριμήνου του έτους;

Ως γνωστό το ύψος και τα σχετικά με τον τρόπο καταβολής του ετήσιου τέλους τήρησης μερίδας από επιχειρήσεις, ρυθμίζονται από την ΚΥΑ 79752/30-12-2014 (ΦΕΚ 3623 Β).
Μετά από ερωτήματα, σχετικά με την καταβολή του ετήσιου τέλους τήρησης μερίδας, από επιχειρήσεις που διαγράφονται ‘‘εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους (1/1 έως 31/3), που καταβάλλεται το ετήσιο τέλος τήρησης μερίδας’’ υποβάλλαμε σχετική ερώτηση στη Δ/νση Εταιρειών & ΓΕΜΗ του Υπουργείου Οικονομίας υποδομών ναυτιλίας και τουρισμού, από το οποία λάβαμε την (με αρ. πρωτ. 33312/24-03-2015) την απάντησή του σύμφωνα με την οποία «πέραν της ΚΥΑ 79752/30-12-2014 (ΦΕΚ 3623 Β), ειδικές διατάξεις που να ρυθμίζουν την καταβολή ή μη του σχετικού τέλους τήρησης μερίδας από τον υπόχρεο, εφόσον διαγραφεί από το ΓΕΜΗ εντός του έτους δεν υπάρχουν. Ως εκ τούτου ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλει το σχετικό τέλος εξ ολοκλήρου ανεξαρτήτως της ημερομηνίας διαγραφής της εταιρείας»

Σημειώνουμε ότι : Αναλογικά το ίδιο ισχύει και εφαρμόζεται και κατά τη σύσταση (που το τέλος τήρησης μερίδας των νεοσύστατων καταβάλλεται έως το τέλος του ημερολογιακού έτους). Εάν  π.χ. μια εταιρεία συσταθεί το Δεκέμβριο ενός έτους, τότε καταβάλει ολόκληρο το τέλος του έτους αυτού.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

16/10/2018 ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

  • 
ΓΕΜΗ