Μητρώο Επιχειρήσεων   /   Εταιρείες με σύσταση ΜΕΤΑ τις 4/4/11 ή που έχουν αυτοαπογραφεί   /   Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.   /   Απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις Γ.Ε.ΜΗ.


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΚΕ

 

 

 

 

===== Απαντήσεις =====

 

Ερώτηση ΙΚΕ 1) Ποια είναι τα καταχωριστέα Στοιχεία για τις ΙΚΕ και ποιές πράξεις τους υποβάλλονται σε δημοσιότητα;

Με βάση το Ν.4072/2012 τα καταχωριστέα στοιχεία και οι πράξεις των ΙΚΕ, που υποβάλλονται σε δημοσιότητα είναι :

 • Το όνομα του μοναδικού εταίρου (άρθρο 43 παρ. 4), εάν είναι μονοπρόσωπη
 • Η συμπερίληψη ή απαλοιφή από την επωνυμία της, της λέξης «μονοπρόσωπη» (άρθρο 44 παρ. 3)
 • Τα της μεταφοράς της καταστατικής έδρας (έκθεση διαχειριστή, απόφαση μεταφοράς) – (άρθρο 45 παρ. 2)
 • Η ιστοσελίδα της εταιρίας (άρθρο 47 παρ. 2)
 • Το καταστατικό και οι τροποποιήσεις αυτού (άρθρο 52) (βλέπε οδηγίες υποβολής τροποποιήσεων – Ερώτημα ΙΚΕ 2).
 • Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της εταιρίας (άρθρο 53 παρ. 5)
 • Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή (άρθρο 63)
 • Οι δικαστικές αποφάσεις του άρθρου 74 (για ακύρωση ελαττωματικών αποφάσεων των εταίρων, που έχουν καταχωρισθεί στο ΓΕΜΗ).
 • Η δήλωση (πρακτικό) του διαχειριστή για καταβολή του αρχικού κεφαλαίου ή της αύξησης αυτού (υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από τη σύσταση ή την αύξηση) - (άρθρο 77 παρ. 4)
 • Η αποτίμηση η μη των κεφαλαιακών εισφορών σε είδος καθότι εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 77 αναλογικά τα άρθρα 9 και 9α του κν 2190/20 <<περί ΑΕ >>.
 • Οι μεταβολές στις εγγυητικές εισφορές (επικαιροποιημένη κατάσταση με την μεταβολή που έχει επέλθει και τις εγγυητικές εισφορές των κατ’ ιδίαν εταίρων που υφίστανται με το πόσο της ευθύνης που δεν έχει καταβληθεί για κάθε εισφορά – άρθρο 79 παρ. 7)
 • Η διαπίστωση μείωσης των εταιρικών μεριδίων και ενδεχομένως αντίστοιχης μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου στις περιπτώσεις ακύρωσης ιδίων μεριδίων (που αναφέρονται στο άρθρο 87).
 • Η δήλωση του διαχειριστή για αναπροσαρμογή του κεφαλαίου, στις περιπτώσεις του εγκεκριμένου κεφαλαίου (άρθρο 90 παρ. 3)
 • Η δήλωση του διαχειριστή για ακύρωση εταιρικών μεριδίων, μείωση του κεφαλαίου αν συντρέχει περίπτωση  και αναπροσαρμογή του αριθμού των εταιρικών μεριδίων στην περίπτωση εξόδου εταίρου (άρθρο 92 παρ. 4)
 • Η προηγούμενη περίπτωση έχει αναλογική εφαρμογή και στην περίπτωση του άρθρου 93 (αποκλεισμός εταίρου)
 • Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας (άρθρο 98 παρ. 2) (βλέπε οδηγίες υποβολής οικονομικών καταστάσεων – Ερώτημα ΙΚΕ 3.).
 • Η λύση της εταιρίας (άρθρο 103 παρ. 2)
 • Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του εκκαθαριστή (άρθρο 104 παρ. 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 63)
 • Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης (άρθρο 105 παρ. 6)(βλέπε οδηγίες υποβολής δικ/κων Λύσης & Εκκαθάρισης – Ερώτημα ΙΚΕ 4).
 • Απόφαση μετατροπής σε εταιρία άλλης μορφής καθώς και το νέο καταστατικό (άρθρο 106 παρ. 2)
 • Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των ΙΚΕ για κάθε μια από τις συγχωνευόμενες εταιρίες (άρθρο 109 παρ. 3)
 • Οι αποφάσεις των εταίρων που εγκρίνουν τη συγχώνευση μαζί με υπεύθυνη δήλωση των διαχειριστών των συγχωνευόμενων εταιριών ότι τηρήθηκε η διαδικασία προστασίας των δανειστών του άρθρου 110 (άρθρο 112 παρ. 3)
 • Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει άκυρη ή αναγνωρίζει την ακυρότητα της συγχώνευσης (άρθρο 114 παρ. 4)

επιστροφή στις ερωτήσεις

  

Ερώτημα ΙΚΕ 2: Πως γίνεται η καταχώριση στο ΓΕΜΗ, των τροποιητικών πράξεων των ΙΚΕ ;

Για την καταχώριση στο ΓΕΜΗ, των τροποιητικών πράξεων των ΙΚΕ, θα πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του site, https://services.businessportal.gr του ΓΕΜΗ και σε μορφή pdf:

 • α) το πρακτικό απόφασης των εταίρων
 • β) το νέο τροποποιημένο καταστατικό (με όλα τα άρθρα του όπως ισχύουν) ανυπόγραφο σε μορφή pdf., εναρμονισμένο βάσει του πρακτικού απόφασης.

επιστροφή στις ερωτήσεις

  

Ερώτημα ΙΚΕ 3:: Πότε και πως υποβάλλονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των ΙΚΕ;

Με τις διατάξεις που ίσχυαν, πριν το Νόμο 4403/2016 η προθεσμία υποβολής στο ΓΕΜΗ είναι 3 μήνες από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου (άρθρο 98, Ν.4072/2012).

Μετά την ισχύ του Νόμου 4403/2016 και για χρήσεις που λήγουν από 7-7-2016 και μετά και για τις ΙΚΕ ισχύουν τα ιδία όπως και για τις ΑΕ (σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγρ. 4  και άρθρο 4 παράγρ.7 του Νόμου 4403/2016 –ΦΕΚ 125/Α/7-7-2016), ήτοι :  υποβάλλονται οι εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση των διαχειριστών και των ελεγκτών, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση. Η δε τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται το αργότερο έως την δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Συνεπώς για τη χρήση που λήγει στις 31/12, η Γενική Συνέλευση πρέπει να συνέλθει το αργότερο μέχρι την 10 /09 και οι εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να υποβληθούν για να δημοσιευθούν στο ΓΕΜΗ έως την 30/09.

Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά με τα πρότυπα των ηλεκτρονικών αιτήσεων, που έχουν αναπτυχθεί ανά περίπτωση, και που θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://services.businessportal.gr/.

 

επιστροφή στις ερωτήσεις

  

Ερώτηση ΙΚΕ 4: Ποια διαδικασία ακολουθείται και τι δικαιολογητικά υποβάλλονται για τη λύση, την εκκαθάριση και τη διαγραφή από το ΓΕΜΗ των ΙΚΕ;

α) Για τη λύση και τη θέση σε εκκαθάριση μιας ΙΚΕ, στο ΓΕΜΗ θα πρέπει να υποβάλλετε, το συμφωνητικό των εταίρων ή το πρακτικό της Γ.Σ. των εταίρων, για τη λύση και σε θέση εκκαθάρισης της εταιρείας και για το ορισμό εκκαθαριστών (ηλεκτρονική υποβολή).

β) Για τη διαγραφή των ΙΚΕ, μετά το πέρας της εκκαθάρισης θα πρέπει να υποβάλλετε, τον τελικό ισολογισμό πέρατος της εκκαθάρισης μαζί με το πρακτικό έγκρισής του από τη ΓΣ των εταίρων (ηλεκτρονική υποβολή).

Ο ισολογισμός λήξης εκκαθάρισης δεν θα πρέπει να φέρει ημερομηνία προγενέστερη της καταχώρησης λύσης και θέσης σε εκκαθάριση στο ΓΕΜΗ. (Σχετικά έγγραφα ΓΓΕ & ΠΚ / Δνση ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ, Αρ. Πρωτ. Κ2-1493/11-04-2014 - Αρ. Πρωτ. 68293/24-06-2015).

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

10/09/2018 ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

 • 
ΓΕΜΗ