Μητρώο Επιχειρήσεων   /   Εταιρείες με σύσταση ΜΕΤΑ τις 4/4/11 ή που έχουν αυτοαπογραφεί   /   Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.   /   Απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις Γ.Ε.ΜΗ.


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ Υποκαταστήματα Αλλοδαπής (Υ.Α.) στην Ελλάδα

 

 

 

 

 

===== Απαντήσεις =====

 

Ερώτημα ΥΑ 1) : Ποια είναι τα καταχωριστέα Στοιχεία για τα Υποκαταστήματα Αλλοδαπής (Υ.Α.) στην Ελλάδα και ποιές πράξεις τους υποβάλλονται σε δημοσιότητα;

Στην παράγραφο 2β, του άρθρου 6, του νόμου 3419/2005 - πού προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 78 ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α 265)- ορίζονται τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών Εταιρειών στην Ελλάδα.
Ενώ ήδη, με τα άρθρα 13 & 14 της Υ.Α. Κ1-884/19-4-2012 (ΦΕΚ 1420/Β), είχε ορισθεί ότι, τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα των Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών Εταιρειών στην Ελλάδα, είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7α παρ. 2 & 3, και στα άρθρα 50 και 50α, του κ.ν. 2190/1920 περί ΑΕ και στα άρθρα 57, 58 & 59 του Ν.3190/1955 περί ΕΠΕ καθώς και στην τροποποίηση αυτού με τον Ν.4541/2018 και επιπλέον:

  • Ο Α.Φ.Μ. του ή των νομίμων εκπροσώπων της εταιρίας για τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος,
  • Η άδεια διαμονής και, όπου απαιτείται, άδεια εργασίας προκειμένου για υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. , του ή των νομίμων εκπροσώπων της εταιρίας για τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος,
  • Ο κύριος και τυχόν δευτερεύοντες κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) του υποκαταστήματος και κάθε μεταβολή ή διακοπή αυτών, καθώς και
  • Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του υποκαταστήματος.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

Ερώτημα ΥΑ 2) : Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται στην Αλλοδαπή, τι θεώρηση πρέπει να φέρουν και από ποιόν πρέπει να μεταφράζονται για να γίνουν αποδεκτά από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.;

Τα Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά για τα Υ.Α., που εκδίδονται στην αλλοδαπή, πρέπει να έχουν θεώρηση Αpostille (για τις χώρες στη Συνθήκη της Χάγης) ή Προξενικής αρχής και να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα. Εξαιρείται η Κύπρος, όπου η θεώρηση Αpostille είναι απαραίτητη μόνο στα ιδιωτικά έγγραφα. Η μετάφραση των ξενόγλωσσων δικαιολογητικών γίνεται ή από τη μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από πιστοποιημένο δικηγόρο που μπορεί να κάνει μεταφράσεις.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

Ερώτημα ΥΑ 3) : Ποια είναι τα δικαιολογητικά για τις διάφορες πράξεις/μεταβολές σχετικά με τα υποκαταστήματα Αλλοδαπών εταιρειών και πως υποβάλλονται για καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.;

Τα δικαιολογητικά των Υ.Α., τόσο για την ίδρυσή τους όσο και για τις μεταβολές των στοιχείων που καταχωρίζονται και ανακοινώνονται στο ΓΕΜΗ, προσωρινά και μέχρι να υλοποιηθεί η αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση, μέσω του Business Portal, υποβάλλονται με προσέλευση στην Υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ., σε έντυπη μορφή (ένα πρωτότυπο και ένα απλό αντίγραφο) και σε CD σε μορφή PDF.

Αναλυτικότερα:

Εγκατάσταση υποκαταστήματος: Τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στη δεύτερη σελίδα της σχετικής αίτησης Πατήστε εδώ .

Αλλαγή έδρας /σκοπού υποκαταστήματος: Απαιτείται απόφαση της μητρική εταιρείας, νομίμως θεωρημένη και μεταφρασμένη.

Αλλαγή επωνυμίας υποκαταστήματος: Απαιτείται απόφαση της μητρική εταιρείας, νομίμως θεωρημένη και μεταφρασμένη, καθώς επίσης και το έγγραφο προέγκρισης επωνυμίας από το Ε.Β.Ε.Α. (ισόγειο - τμήμα επωνυμιών). Αν έχει αλλάξει και η επωνυμία της μητρικής εταιρείας, θα πρέπει να αναφερθεί στην ανωτέρω απόφαση και να προσκομιστεί το σχετικό πιστοποιητικό από το μητρώο εταιρειών στην Αλλοδαπή.

Αλλαγή Νομίμου εκπροσώπου: Απαιτείται απόφαση της μητρική εταιρείας, καθώς επίσης και Συμβολαιογραφική ή Προξενική Πράξη διορισμού του που να αναφέρει αναλυτικά τις αρμοδιότητές του, (νομίμως θεωρημένα και μεταφρασμένα).

Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων της μητρικής: Τα Υ.Α. δεν έχουν υποχρέωση να δημοσιεύουν τις οικονομικές καταστάσεις τους καθώς τα ίδια δεν έχουν νομική προσωπικότητα. Υποχρεούνται όμως να δημοσιεύουν για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., τα λογιστικά έγγραφα (ισολογισμό κλπ) της μητρικής εταιρείας (όπου θα εμπεριέχονται και τα οικονομικά στοιχεία του Υποκαταστήματος), όπως καταρτίσθηκαν ελέχθησαν και δημοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους μέλους από το οποίο διέπεται η εταιρεία και σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ (κατά τα οριζόμενα τόσο στο άρθρο 7Α παράγραφος 2 του νόμου 2190/1920, όσο και στην παράγραφο 2β, του άρθρου 6, του νόμου 3419/2005). Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται νομίμως θεωρημένες και μεταφρασμένες και καταχωρίζονται στη μερίδα του υποκαταστήματος εντός 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στο αντίστοιχο εμπορικό μητρώο ή Μητρώο εταιρειών του Κράτους Μέλους η τρίτης χώρας (Εγκύκλιος 62784-06/06/2017).

Διακοπή/κλείσιμο/διαγραφή υποκαταστήματος: Απαιτείται απόφαση της μητρικής εταιρείας νομίμως θεωρημένη και μεταφρασμένη καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου ότι δεν υπάρχει προϊόν προς εκκαθάριση (περιουσιακά στοιχεία).

Επίσης, αν αλλάζουν /μεταβάλλονται τα στοιχεία που αφορούν στη μητρική εταιρεία και που δημοσιεύονται στις σχετικές ανακοινώσεις (όπως π.χ. της επωνυμίας ή της έδρας ή του σκοπού κλπ) και που τροποποιείται το καταστατικό της μητρικής (τα υποκαταστήματα δεν έχουν καταστατικό δικό τους) τότε θα πρέπει να υποβάλουν, τη σχετική απόφαση της μητρικής μαζί με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά της Υπηρεσίας μητρώου του κράτους την έδρας της Μητρικής, για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ..

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

Ερώτημα ΥΑ 4) : Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των Υ.Α., μετά την καταχώριση και την ανακοίνωση της εγκατάστασής τους από το Γ.Ε.ΜΗ.;
Αφού ανακοινωθεί από το Γ.Ε.ΜΗ. η εγκατάστασή τους στην Ελλάδα, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. την Έναρξη από την αρμόδια ΔΟΥ, από την οποία θα προκύπτει ο Α.Φ.Μ. και οι Κ.Α.Δ. του υποκαταστήματος. Η  διαδικασία εγκατάστασης ολοκληρώνεται αφού προστεθούν από την υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. τα ανωτέρω στη μερίδα του υποκαταστήματος και έπειτα θα μπορεί να αιτηθεί κωδικούς για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω του Βusiness portal.


Επίσης, έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν για καταχώριση στο ΓΕΜΗ, τα λογιστικά έγγραφα (ισολογισμό κλπ) της μητρικής εταιρείας (όπου θα εμπεριέχονται και τα οικονομικά στοιχεία του Υποκαταστήματος), όπως υποδεικνύεται στο Ερώτημα 3.


Εξυπακούεται βέβαια ότι σε περίπτωση που αλλάζουν /μεταβάλλονται τα στοιχεία που καταχωρούνται στη μερίδα του Υποκαταστήματος στο ΓΕΜΗ  και που δημοσιεύονται στις σχετικές ανακοινώσεις (όπως για οποιαδήποτε τροποποίηση π.χ. επωνυμίας ή έδρας ή σκοπού ή του πληρεξουσίου, εκπροσώπου και αντικλήτου του υποκαταστήματος, έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν για καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στο Ερώτημα 3.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

Ερώτημα ΥΑ 5) : Απαιτείται έκδοση απόφασης έγκρισης της εγκατάστασης του Υ.Α. για ΕΠΕ & ΑΕ (μετά από έλεγχο νομιμότητας των πράξεων ίδρυσης και μεταβολών των Υ.Α.) και Αν ΝΑΙ από πού εκδίδονται οι σχετικές αποφάσεις;

Όταν πρόκειται για εγκατάσταση ή για μεταβολή στοιχείων υποκαταστημάτων αλλοδαπών Ε.Π.Ε. από μη κοινοτικές χώρες (εκτός Ε.Ε.), τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην αρμόδια Περιφερειακή ενότητα, για την έκδοση απόφασης έγκρισης εγκατάστασης ή/και μεταβολής, σύμφωνα με το νόμο περί ΕΠΕ και σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Για τα Υ.Α. από κράτος μέλος της Ε.Ε ή Ε.Ο.Χ. (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) ο έλεγχος νομιμότητας γίνεται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ..

Αντίστοιχα όταν πρόκειται για εγκατάσταση υποκαταστήματος αλλοδαπής ΑΕ, ο έλεγχος των δικαιολογητικών γίνεται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και το Νομικό Συνεργάτη του ΕΒΕΑ, ενώ όλες οι μεταβολές τους διαβιβάζονται για έλεγχο στην αρμόδια Περιφέρεια.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

10/09/2018 ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

  • 
ΓΕΜΗ