Μητρώο Επιχειρήσεων   /   Εταιρείες με σύσταση ΜΕΤΑ τις 4/4/11 ή που έχουν αυτοαπογραφεί   /   Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.   /   Απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις Γ.Ε.ΜΗ.


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ Ατομικές Επιχειρήσεις (ΑΤ.)

 

 

===== Απαντήσεις =====

 

Ερώτηση για ΑΤ1). : Ποια είναι τα καταχωριστέα Στοιχεία για τις Ατομικές Επιχειρήσεις και ποια δικαιολογητικά υποβάλλονται ;

Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα των φυσικών προσώπων υπόχρεων εγγραφής στο ΓΕΜΗ, που προβλέπονται στην περίπτωση α), της παρ. 1, του άρθρου 1 του ν. 3419/2005, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της Υ.Α. Κ1-884/19-4-2012 (ΦΕΚ 1420/Β), ως και το άρθρο 5 της ΚΥΑ 79725/30-12-2014 (ΦΕΚ 3623/Β/2014), είναι τα εξής:

 1. Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο γονέων, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης διεύθυνση κατοικίας) του φυσικού προσώπου φορέα της επιχείρησης.
 2. Η εμπορική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος, η έδρα και η πλήρης διεύθυνση της επιχείρησης.
 3. Η άδεια διαμονής και, όπου απαιτείται, άδεια εργασίας προκειμένου για υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.
 4. Το αντικείμενο της εμπορίας, επιχείρησης ή οικονομικής δραστηριότητας όπως προσδιορίζεται από τον κύριο και τυχόν δευτερεύοντες κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) και κάθε μεταβολή ή διακοπή αυτών
 5. Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.).
 6. Το Αποδεικτικό υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (που προστέθηκε με την ΚΥΑ 79725/2014).

επιστροφή στις ερωτήσεις

  

Ερώτηση ΑΤ.2.) Ποιες Ατομικές Επιχειρήσεις εγγράφονται υποχρεωτικά στο ΓΕΜΗ και ιδιαίτερα ποιοι από τα ελεύθερα επαγγέλματα απαλλάσσονται της υποχρεωτικής εγγραφής στο ΓΕΜΗ και της υποβολής του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αυτών;

Στο ΓΕΜΗ εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι στην ημεδαπή, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/20051.
Για την ορθή εφαρμογή της διάταξης αυτής θα πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη μας, τον ορισμό του εμπόρου όπως έχει προκύψει από τη νομοθεσία, τη νομολογία και τις γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ, σύμφωνα με τον οποίο:

 1. «Έμποροι είναι όσοι μετέρχονται πράξεις εμπορικάς και κύριον επάγγελμα έχουν την εμπορία» (Εμπορικός Νόμος, άρθρο 1ο )
 2. Ο νόμος ορίζει κατ’ αρχήν μια σειρά από πράξεις οι οποίες είναι «εξ ορισμού» εμπορικές (Βασ. Διάταγμα περί της αρμοδιότητος των Εμποροδικείων2)
 3. Ακόμα και αν δεν περιλαμβάνεται στο κατάλογο των απαριθμούμενων στο νόμο εμπορικών πράξεων, εμπορική πράξη είναι γενικά κάθε πράξη (συμπεριλαμβανομένης και της παροχής υπηρεσιών) που περιέχει διαμεσολάβηση στην κυκλοφορία των οικονομικών αγαθών, φέρει τα στοιχεία της αβεβαιότητας και του κινδύνου, αλλά και την ελπίδα του κέρδους, στην οποία ο ενεργών την πράξη αμέσως ή εμμέσως προσβλέπει, και ασκείται στα πλαίσια οργανωμένης επιχείρησης.
 4. Πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις ειδικών νόμων οι οποίοι εξαιρούν ρητά συγκεκριμένες δραστηριότητες φυσικών προσώπων από την ιδιότητα του εμπόρου (π.χ. δικηγόροι)
 5. Στις  Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 774/1999 Γ’ Τμήματος, 368/2005 (Ατομική), 90/2008 Ολομέλειας, 200/2010 Στ’ Τμήματος και 391/2010 Δ’ Τμήματος, αναφέρονται χαρακτηριστικά παραδείγματα παρόχων υπηρεσιών που είναι εκ του νόμου υπόχρεοι εγγραφής στο ΓΕΜΗ (όπως είναι οι μεσίτες και οι πράκτορες ασφαλίσεων, οι μεσίτες αστικών συμβάσεων κλπ), όπως και παραδείγματα μη υπόχρεων εγγραφής στο ΓΕΜΗ (όπως οι λογοθεραπευτές, οι καθηγητές που παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα από το σπίτι τους ή επισκεπτόμενοι τα σπίτια των μαθητών τους, ο ηθοποιός κ.ο.κ.) Αντίθετα, περιπτώσεις οι οποίες πρέπει να κρίνονται κατά περίπτωση, είναι π.χ. αυτή του ηλεκτρολόγου ή του λογιστή (εξαρτάται από το αν παρέχει ο ίδιος τις υπηρεσίες του ή τις προσφέρει στο ευρύ κοινό μέσω οργανωμένης επιχείρησης που απασχολεί προσωπικό)

Σημείωση τα παραπάνω προκύπτουν και από το σχετικό έγγραφο ΓΓΕ & ΠΚ/ Δνση ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ, Αρ. Πρωτ. : 97333 / 23-09-2015

Συνεπώς οι ατομικές επιχειρήσεις ελευθέρων επαγγελματιών που η άσκηση της δραστηριότητας τους φέρει τα στοιχεία της αβεβαιότητας και του κινδύνου, αλλά και την ελπίδα του κέρδους, στην οποία ο ενεργών την πράξη αμέσως ή εμμέσως προσβλέπει, και ασκείται στα πλαίσια οργανωμένης επιχείρησης που απασχολεί προσωπικό, εγγράφονται υποχρεωτικά στο ΓΕΜΗ και υποχρεούνται στην υποβολή του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αυτών.

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

10/09/2018 ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

 • 
ΓΕΜΗ