Μητρώο Επιχειρήσεων   /   Εταιρείες με σύσταση ΜΕΤΑ τις 4/4/11 ή που έχουν αυτοαπογραφεί   /   Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.   /   Απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις Γ.Ε.ΜΗ.


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)

 

 

 

===== Απαντήσεις =====

 

Ερώτηση για ΕΛΠ 1). : Με βάση το νόμο 4308/2014 για τα ΕΛΠ, σε ποιές Οντότητες κατατάσσονται οι επιχειρήσεις ; τι περιλαμβάνουν οι Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ; και τι δικαιολογητικά υποβάλλει κάθε Οντότητα, για την καταχώριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεών της στο ΓΕΜΗ ;

Α)

Σύμφωνα με το άρθρο 2, του Νόμου 4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α), οι οριζόμενοι ως οντότητες, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ιδίου νόμου, κατατάσσονται με βάση το μέγεθός τους, ως εξής :
α) Μεγάλες οντότητες: Είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

 • Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ.
 • Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ.
 • Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα.


β) Μεσαίες οντότητες : Είναι οι οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ μικρές ή μικρές οντότητες και οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

 • Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ.
 • Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ.
 • Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα.

γ) Μικρές οντότητες : Είναι οι οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ μικρές οντότητες και κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

 • Σύνολο ενεργητικού: 4.000.000 ευρώ.
 • Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 8.000.000 ευρώ.
 • Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια τηςπεριόδου: 50 άτομα.

δ) Πολύ μικρές οντότητες : Είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

 • Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ.
 • Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ.
 • Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα.

Πολύ μικρές οντότητες (παραγρ. 2γ, άρθρ.1.) : Ειδικά οι οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 (δηλαδή : Η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα του ιδιωτικού τομέα που υποχρεούται στην εφαρμογή αυτού του νόμου από φορολογική ή άλλη νομοθετική διάταξη) εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων με μόνη προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 ευρώ.

Β)

Σύμφωνα με το άρθρο 16, του Νόμου 4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α), οι Χρηματοοικονομικές καταστάσεις κατά Οντότητα, περιλαμβάνουν τα εξής, τα οποία πρέπει να υποβάλονται για καταχώριση στο ΓΕΜΗ :
α) Μεγάλες οντότητες : Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των μεγάλων οντοτήτων, περιλαμβάνουν:

 • Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας)
 • Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας).
 • Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας).
 • Την Κατάσταση Χρηματοροών (Πίνακας).
 • Το Προσάρτημα (Σημειώσεις).

β) Μεσαίες οντότητες : Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των μεσαίων οντοτήτων, περιλαμβάνουν:

 • Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας).
 • Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας).
 • Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας).
 • Το Προσάρτημα (Σημειώσεις).


γ) Μικρές οντότητες : Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των μικρών οντοτήτων, περιλαμβάνουν:

 • Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας).
 • Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας).
 • Το Προσάρτημα (Σημειώσεις).


δ) Πολύ μικρές οντότητες : Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των πολύ μικρών, περιλαμβάνουν:

 • Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας).
 • Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας).
 • Το Προσάρτημα (Σημειώσεις).


Σημείωση 1 : Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων καταρτίζονται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα υποδείγματα του Παραρτήματος Β:
υπόδειγμα Β.1.1 ή Β.1.2 (Ισολογισμός),
υπόδειγμα Β.2.1 ή Β.2.2 (Κατάσταση Αποτελεσμάτων),
υπόδειγμα Β.3 (Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης) και
υπόδειγμα Β.4 (Κατάσταση Χρηματοροών).


Σημείωση 2 : Οι πολύ μικρές οντότητες δύνανται, εναλλακτικά (της ως άνω σημείωσης 1), να καταρτίζουν συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από άλλη νομοθεσία.


Σημείωση 3 :. Οι πολύ μικρές οντότητες της παρ. 2 (γ) του άρθρου 1 του παρόντος νόμου δύνανται, εναλλακτικά της (της ως άνω σημείωσης 2), να καταρτίζουν μόνο την Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από άλλη νομοθεσία.

επιστροφή στις ερωτήσεις

  

Ερώτηση για ΕΛΠ 2). : Ποιες Οντότητες υπόκεινται σε έλεγχο και πρέπει να υποβάλουν στο ΓΕΜΗ Εκθέσεις Ελεγκτών ;

Σύμφωνα με το άρθρο 2, Υποπαράγραφος Α1, του Νόμου 4336/14-8-2015 (ΦΕΚ 94 Α), υπόκεινται σε έλεγχο και πρέπει να υποβάλουν στο ΓΕΜΗ Εκθέσεις Ελεγκτών, κατά Οντότητα ως εξής :

 • Στις Μεγάλες Οντότητες η Έκθεση Ελεγκτών είναι Υποχρεωτική είτε συντάσσουν απλές, είτε συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
 • Στις Μεσαίες Οντότητες η Έκθεση Ελεγκτών είναι Υποχρεωτική όταν συνάσσουν απλές οικονομικές καταστάσεις και Δυνητική όταν συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
 • Σε όλες τις άλλες Οντότητες (Μικρές & πολύ Μικρές) η Έκθεση Ελεγκτών είναι Δυνητική είτε συντάσσουν απλές, είτε συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

επιστροφή στις ερωτήσεις

  

Ερώτηση για ΕΛΠ 3). : Ποιες Οντότητες και πρέπει να συντάξουν και να υποβάλουν στο ΓΕΜΗ Εκθέσεις Διαχείρισης ;

Ως προς τις Εκθέσεις Διαχείρισης :

 • Είναι Υποχρεωτικό να υποβληθούν στο ΓΕΜΗ για όλες τις κεφαλαιουχικές οντότητες, οι Εκθέσεις Διαχείρισης του ΔΣ για τις ΑΕ και του ή των Διαχειριστών για τις ΕΠΕ και τις ΙΚΕ και
 • Δεν απαιτείται να υποβληθούν στο ΓΕΜΗ, Εκθέσεις Διαχείρισης για τις Προσωπικές (ΟΕ & ΕΕ).

επιστροφή στις ερωτήσεις

 

10/09/2018 ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

 • 
ΓΕΜΗ