Μητρώο Επιχειρήσεων   /   Ειδικά Μητρώα   /   Εξαγωγείς (Ε.Μ.Ε.)


Προϋποθέσεις Εγγραφής στο Ε.Μ.Ε. και δικαιολογητικά εγγραφής

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΕΜΕ) ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟ Ε.Β.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

 1. Η επιχείρηση πρέπει να έχει ήδη γίνει μέλος του Επιμελητηρίου της έδρας της, στο οποίο κατατάσσεται με βάση το αντικείμενο οικονομικής δραστηριότητάς της, δηλαδή η εμπορική ή βιομηχανική επιχείρηση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ή βιοτεχνική του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου ή επαγγελματική του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου.

 2. Η καταχώριση της εξαγωγικής επωνυμίας στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων γίνεται με πράξη του Προέδρου του Ε.Β.Ε.Α. ή με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Ε.Β.Ε.Α. σε ειδικές περιπτώσεις, μετά από προηγούμενη διαπίστωση, ότι ο εξαγωγέας έχει την απαιτούμενη για τη διενέργεια εξαγωγικού εμπορίου εμπορική εγκατάσταση και οργάνωση. Για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων αυτών (εμπορική εγκατάσταση και οργάνωση), σε περίπτωση που τα υποβληθέντα στην Υπηρεσία δικαιολογητικά δεν κρίνονται επαρκή, το ΕΒΕΑ μπορεί να προβαίνει σε περαιτέρω έρευνα και σχετική αυτοψία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση ή σχετικό έντυπο αυτής χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Β.Ε.Α. (ΕΜΕ), με συμπλήρωση των στοιχείων της επιχείρησης επ' αυτού (2η σελίδα του εντύπου) από το Επιμελητήριο, που είναι εγγεγραμμένη ως μέλος.

 2. Κατάθεση ατομικών στοιχείων και υποδειγμάτων υπογραφής των νομίμων εκπροσώπων της επιχείρησης, σε έντυπο που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Επιμελητηρίου (ΕΜΕ). Τα υποδείγματα υπογραφής θεωρούνται από το Επιμελητήριο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη ως μέλος.

 3. Παράβολο Δημοσίου ή Διπλότυπο είσπραξης (ΚΩΔ. ΚΑΕ 1450189001) δεκατέσσερα ευρώ & πενήντα λεπτά (14.50), από Δημόσιο Ταμείο. Στο παράβολο να αναγράφεται ο σκοπός έκδοσής του, δήλωση για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του Ε.Β.Ε.Α..

 4. Συστατική επιστολή Τραπέζης στην οποία θα αναφέρεται από την Τράπεζα οτιδήποτε σχετικά με την επιχείρηση και τους νόμιμους εκπροσώπους της (οικονομική κατάσταση, φερεγγυότητα κ.τ.λ.).

 5. Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ της τελευταίας τροποποίησης από την οποία να προκύπτουν:

  α) για τις ομόρρυθμες: οι ομόρρυθμοι εταίροι

  β) για τις ετερόρρυθμες: οι ομόρρυθμοι εταίροι

  γ) για τις ΕΠΕ: ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές

  δ) για τις ΙΚΕ: ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές

  ε) για τις ΑΕ: το τελευταίο ισχύον ΔΣ (όπου δικαίωμα εξαγωγέα έχουν ο Πρόεδρος ο Δ/νων Σύμβουλος και οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι ή τα Εκτελεστικά Μέλη του.)

  στ) στους Συνεταιρισμούς : για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή για τα πρόσωπα που τους εκπροσωπούν.

  Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ θα πρέπει να προσκομιστεί η τροποποίηση ή το πρακτικό με το αντίστοιχο πρωτόκολλο κατάθεσης στο ΓΕΜΗ.

 6. Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο Αθηνών περί μη πτώχευσης, γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία μας:

  α) στις ατομικές επιχειρήσεις, για το φυσικό πρόσωπο
  β) στις Ο.Ε. και Ε.Ε., για όλους τους ομορρύθμους εταίρους και για το νομικό πρόσωπο (εταιρεία).
  γ) στις Ε.Π.Ε., για το διαχειριστή ή τους διαχειριστές και για το νομικό πρόσωπο.
  δ) στις Ι.Κ.Ε., για το διαχειριστή 'η τους διαχειριστές και για το νομικό πρόσωπο
  ε) στις Α.Ε., για τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους Εντεταλμένους Συμβούλους ή τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και για το νομικό πρόσωπο.
  στ) στους Συνεταιρισμούς, για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή για τα πρόσωπα που τους εκπροσωπούν, καθώς επίσης και για το Συνεταιρισμό.

 7. Αντίγραφο ποινικού μητρώου Δικαστικής χρήσης, γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία μας, ακόμη και για αλλοδαπούς υπηκόους:

  α) στις ατομικές επιχειρήσεις, για το φυσικό πρόσωπο,
  β) στις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), για όλους τους ομορρύθμους εταίρους,
  γ) στις Ε.Π.Ε. για το διαχειριστή ή τους διαχειριστές,
  δ) στις Ι.Κ.Ε. για το διαχειριστή ή τους διαειριστές
  ε) στις Α.Ε., για τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους Εντεταλμένους Συμβούλους ή τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  στ) στους Συνεταιρισμούς, για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή για τα πρόσωπα που τους εκπροσωπούν


ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ι:

 1. Σε περίπτωση που την επιχείρηση δεσμεύουν πρόσωπα που είναι αλλοδαποί υπήκοοι και μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού απαιτείται επίσης η προσκόμιση πιστοποιητικού περί μη πτώχευσης ή ισοδύναμου εγγράφου, που χορηγείται από αρμόδια δικαστική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης και πληροί τις σχετικές απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας.

  Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπει τη χορήγηση του εγγράφου πιστοποιητικού μη κήρυξης σε πτώχευση τότε απαιτείται:

  1. Βεβαίωση της πρεσβείας της χώρας καταγωγής του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα, στην οποία να βεβαιώνεται ότι η χώρα του δεν εκδίδει το απαιτούμενο δικαιολογητικό.

  2. Ένορκη δήλωση του ενδιαφερομένου κι αν δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, επίσημη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμοδίας δικαστικής, ή Διοικητικής Αρχής, ή ενδεχομένως ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης. Η δήλωση για τη μη κήρυξη σε πτώχευση μπορεί να γίνει και ενώπιον αρμοδίου επαγγελματικού οργανισμού της ίδιας χώρας.

 2. Το έγγραφο πρέπει να υποβληθεί σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο, καθώς και σε επίσημη μετάφραση στα ελληνικά από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

 3. Η ισχύς των ανωτέρω πιστοποιητικών (περί μη πτώχευσης - ποινικό), είναι τρίμηνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΙΙ:

Όσον αφορά στην εμπορική εγκατάσταση και οργάνωση των προς εγγραφή επιχειρήσεων (σελ. 1, παρ. 2) τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά ή στοιχεία πέρα απ' αυτά του φακέλου είναι τα εξής:

 • Συμφωνητικό μισθώσεως ή εκτύπωση μέσω TaxisNet ή άλλο σχετικό δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει η έδρα της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση όπου το ακίνητο είναι ιδιόκτητο, θα πρέπει να προσκομιστεί Υ.Δ του εκπροσώπου της επιχείρησης, ο οποίος θα το βεβαιώνει ή εκτύπωση μέσω TaxisNet του Ε9 που να  προκύπτει η ιδιοκτησία.

 • Αντίγραφο ισολογισμού για τις Ε.Π.Ε., I.K.E. και Α.Ε


Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι σε περίπτωση που η επιχείρηση αδυνατεί να προσκομίσει τα ανωτέρω στοιχεία ή δε διαθέτει στοιχεία ή όταν τα προσκομισθέντα κριθούν ανεπαρκή, τότε το Επιμελητήριο μπορεί να προβαίνει σε περαιτέρω έρευνα και σχετική αυτοψία, σύμφωνα με την παρ. 4, άρθρο 9 του Ν. 936/79.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα δικαιολογητικά σε μορφή doc

Δικαιολογητικό Α
(Αίτηση εγγραφής)

Δικαιολογητικό Β
(Έντυπο ελέγχου στοιχείων επιχείρησης & νομίμων εκπρωσώπων της - Υποδείγματα Υπογραφής)

Δικαιολογητικό Γ1
(Έντυπο αυτεπάγγελτης αναζήτησης ποινικού μητρώου για όσους έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα)

Δικαιολογητικό Γ2
(Έντυπο αυτεπάγγελτης αναζήτησης ποινικού μητρώου για όσους έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό)

Δικαιολογητικό Δ1
(Έντυπο για αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού περί μη πτώχευσης ατόμου)

Δικαιολογητικό Δ2
(Έντυπο για αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού περί μη πτώχευσης εταιριών)

03/11/2015 ΠΗΓΗ: E.B.E.A. 

 • 
ΓΕΜΗ