16-12-2018

Σημαντικές Ανακοινώσεις


Πρόσκληση σε Διαβούλευση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3.

 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.)γνωρίζει  στις επιχειρήσεις - μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι  η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης προτίθεται, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα (αρχές του 2018) να διενεργήσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με συμφωνία – πλαίσιο για την προμήθεια «φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 και ανακυκλωμένου φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4» για τις ανάγκες φορέων του Δημοσίου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών διενεργεί έρευνα αγοράς για την επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης του προηγούμενου διαγωνισμού, προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή των οικονομικών φορέων και να αναπτυχθεί υγιής ανταγωνισμός, με στόχο το αμοιβαίο όφελος Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα. (Δ/ξη 01/2017).

Σε ό,τι αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, σας γνωρίζεται ότι στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, στο πεδίο "Διαβουλεύσεις" αναρτήθηκαν προς διαβούλευση οι επικαιροποιημένες Τεχνικές Προδιαγραφές για:

-          Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4

-          Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 

-          Ανακυκλωμένο φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4

 Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ ΦΠΑ ανά μονάδα (δεσμίδα 500 φύλλων) για τα προαναφερθέντα είδη υπολογίζεται σε:

 -          Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4: 2,35 ευρώ/μονάδα

 -          Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3: 5,00 ευρώ/μονάδα

 -          Ανακυκλωμένο φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4: 3,60 ευρώ/μονάδα

Σημειώνεται  ότι η επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών αφορά στη μετάβαση από την ανάθεση με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στην ανάθεση με κριτήριο τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής με καθορισμό των βαθμολογούμενων κριτηρίων ποιότητας.

Η υποβολή σχολίων και οι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και προτάσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών, της ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης και των λοιπών όρων της διακήρυξης θα είναι δυνατή για εικοσιπέντε ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησής τους στο ΕΣΗΔΗΣ, δηλαδή μέχρι τις 13-11-2017.

Επιπρόσθετα, η Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών επιθυμεί οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να τους αποστείλουν τα ακόλουθα στοιχεία :

1. Την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαγωνισμούς που προκηρύσσει η Εθνική Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή (ΕΚΑΑ) – Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών για το αναφερόμενο είδος.

2. Τη γεωγραφική περιοχή που δραστηριοποιείται η επιχείρηση

3. Τις πιστοποιήσεις ποιότητας που διαθέτει η επιχείρηση (π.χ. ISO, οικολογικά σήματα κ.ο.κ.)

4. Το μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας

Τα στοιχεία αυτά θα αξιοποιηθούν για τη δημιουργία βάσης δεδομένων - μητρώου με στοιχεία δυνητικών προμηθευτών του Δημοσίου και θα συμβάλουν στην εξαγωγή ολοκληρωμένων και αξιόπιστων αποτελεσμάτων έρευνας αγοράς.

Απαντήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της διακήρυξης και των πρόσθετων ζητούμενων πληροφοριών μπορούν να αποστέλλονται, εναλλακτικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση marketsearch@eprocurement.gov.gr.

Για οποιαδήποτε περεταίρω πληροφόρηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη  Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου: Αρμόδιοι:  Μ. Σανοζίδου και Θ. Αγγελοπούλου, τηλ.: 213 1514287, 213 1514326, e-mail: msanozidou@eprocurement.gov.gr, dangelopoulou@eprocurement.gov.gr

01/11/2017 ΠΗΓΗ: Τμήμα Εμπορίου 

  • 
ΓΕΜΗ