Σημαντικές Ανακοινώσεις


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι όλες οι επιχειρήσεις που δεν είναι κεφαλαιουχικές – δηλαδή οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, ως ελάχιστο ετησίως καταχωριζόμενο στο ΓΕΜΗ στοιχείο, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79752/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623/Β).

Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr.

Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ., διότι σύμφωνα με το άρθρο 3 της ανωτέρω ΥΑ , «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

25/09/2018 ΠΗΓΗ: Τμήμα Μητρώου 

  • 
ΓΕΜΗ