02-07-2020

Σημαντικές Ανακοινώσεις


ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ελάχιστο Μετοχικό Κεφάλαιο 25.000 € (Άρθρο 15 N.4548/2018)   .

Το ελάχιστο ύψος του κεφαλαίου της Α.Ε ορίζεται στο ποσό των 25.000 € (αντί του προβλεπόμενου σήμερα ποσού των 24.000 ευρώ), ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της εταιρείας.

Οι ανώνυμες εταιρείες με μικρότερο κεφάλαιο θα πρέπει να το προσαρμόσουν στο νέο ελάχιστο κεφάλαιο, το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019,άλλως υφίστανται ως κύρωση την αδυναμία νεότερων καταχωρίσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Κατάργηση της Δυνατότητας Έκδοσης Ανωνύμων Μετοχών και Υποχρεωτική Ονομαστικοποίηση έως 1/1/2020 (Άρθρα 40 και 184 N.4548/2018)

Από τη δημοσίευση του Ν.4548/2018,οι ανώνυμες εταιρείες δεν μπορούν πλέον να εκδίδουν ανώνυμες μετοχές.

Οι Ανώνυμες μετοχές που έχουν εκδοθεί από ελληνικές ανώνυμες   ονομαστικοποιούνται υποχρεωτικά έως την 1η Ιανουαρίου 2020.

04/11/2019 ΠΗΓΗ: Τμήμα Μητρώου 

  • 
ΓΕΜΗ