Σημαντικές Ανακοινώσεις


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την αξιοποίηση των στοιχείων που συλλέγει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, με σκοπό την ανάλυση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή αρμοδιότητάς του. Το σύστημα αποτελείται από τρία επιμέρους υποσυστήματα:

Α. Γεωπληροφοριακό Σύστημα (ΥΣ1): Το Γεωπληροφοριακό Σύστημα, θα αξιοποιήσει τα δεδομένα των επιχειρήσεων του ΕΒΕΑ και θα επιτρέπει την πολυεπίπεδη χωρική επεξεργασία των δεδομένων καθώς και την αποτελεσματική αναπαράστασή τους μέσω διαδραστικών χαρτών.

Β. Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΥΣ2)

Το Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας θα είναι σε θέση να παρέχει στους χρήστες την δυνατότητα να προσπελάσουν μεγάλους όγκους δεδομένων σχετικά με τις επιχειρήσεις ώστε να λάβουν αξιόπιστη πληροφορία, η οποία θα τους βοηθήσει στην λήψη κρίσιμων αποφάσεων.

Γ. Εφαρμογές για Κινητές Συσκευές (ΥΣ3)

Η εφαρμογή για κινητές συσκευές θα προσφέρει υπηρεσίες βασισμένες στη θέση του χρήστη (location based services).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

 

Κατηγορία υπηρεσίας 07: «Υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες»:

72500000 – 0: Υπηρεσίες πληροφορικής

72222300 - 0: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών

72416000 – 9: Παροχές υπηρεσιών εφαρμογών

722212600 – 5: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων

72212482 – 1: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επιχειρηματικών πληροφοριών.

Συμπληρωματικά:

38221000 – 0: Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα)

 

Διακήρυξη για την Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για τη Χωρική Ανάλυσητης Επιχειρηματικότητας

22/12/2020 ΠΗΓΗ: Τμήμα ΑΥΠΣ


DOWNLOADS
Diakiriksi_XorikiAnalysiEpixeirin_F-689349177.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ