Σημαντικές Ανακοινώσεις


2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελουμένων της Πράξης με τίτλο: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο του Φαρμάκου» (β΄κύκλος)

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», υλοποιεί ως Δικαιούχος, την Πράξη με τίτλο: « Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο του Φαρμάκου » και κωδικό ΟΠΣ 5002487.

Κύριος του Έργου είναι η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ).

Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση δράσεων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης σε 1.250 εργαζόμενους επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης). Βασικός Στόχος της δράσης είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αποκτήσουν πρόσθετες – της άσκησης του επαγγέλματός τους – γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. 

Μεταξύ των ωφελούμενων δεν περιλαμβάνονται αυτοαπασχολούμενοι ή άνεργοι με μοναδική εξαίρεση τις περιπτώσεις των εποχικά εργαζόμενων που ενδέχεται όταν ξεκινήσει η συμμετοχή τους στη δράση να βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας. 

Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει το σύνολο των Γεωγραφικών Περιφερειών της Χώρας. 

Η παρούσα Πρόσκληση Συμμετοχής αφορά στον 2ο Κύκλο Επιλογής Ωφελουμένων του Προγράμματος Κατάρτισης / Πιστοποίησης της Πράξης MIS 5002487.

Προσοχή: Η παρούσα 2η Πρόσκληση αφορά στην κάλυψη διαθέσιμων κενών θέσεων ωφελούμενων σε όλες τις περιφέρειες, πλην της Περιφέρειας Αττικής η οποία έχει καλυφθεί.

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ.

ΕΠΑνΕΚ

19/03/2021 ΠΗΓΗ: Τμήμα Προγραμμάτων & Κατάρτισης


DOWNLOADS
V΄_Prosklisi_ofeloumenon_EVEA_50024_87_F1932983076.docx

 

  • 
ΓΕΜΗ