Σημαντικές Ανακοινώσεις


Πρόσκληση για τη συμμετοχή στην διαδικτυακή έρευνα με θέμα: «Η υλοποίηση της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού (CRII και CRII+) και του προγράμματος REACT-EU».

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών – Ε.Β.Ε.Α., ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο για τη δυνατότητα που έχουν να συμμετάσχουν στη σύντομη διαδικτυακή έρευνα με θέμα: «Η υλοποίηση της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού (CRII και CRII+) και του προγράμματος REACT-EU».

Η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού (CRII), που αποσκοπούσε στην κινητοποίηση αδιάθετων πόρων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2014-2020 προκειμένου να παρασχεθεί στα κράτη μέλη άμεση ρευστότητα για τη χρηματοδότηση επενδύσεων που συνδέονταν με την έξαρση της νόσου COVID-19 (π.χ. επενδύσεις στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, στήριξη των ΜΜΕ και της αγοράς εργασίας) τέθηκε σε ισχύ στις 24 Μαρτίου 2020.

Η πρωτοβουλία αυτή συμπληρώθηκε από μια δεύτερη δέσμη μέτρων με τίτλο «Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού +» (CRII+), με την οποία εισήχθησαν πρόσθετα μέτρα ευελιξίας, όπως οι μεταφορές κονδυλίων μεταξύ των τριών ταμείων της πολιτικής συνοχής (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταμείο Συνοχής) και μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών περιφερειών, η μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη θεματική συγκέντρωση, και η δυνατότητα ενωσιακής συγχρηματοδότησης σε ποσοστό 100%. Οι νέες διατάξεις τέθηκαν σε ισχύ την 1η Μαΐου 2020.

Επιπλέον, το νέο πρόγραμμα REACT-EU, νομοθετική πρωτοβουλία έκτακτης ανάγκης για τη διάθεση 47,5 δισ. ευρώ μέσω των διαρθρωτικών ταμείων και που απευθύνεται στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες που επλήγησαν περισσότερο, μόλις άρχισε να εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη.

Με την παρούσα έρευνα, η επιτροπή COTER της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, η οποία είναι αρμόδια για τις συμβουλευτικές εργασίες σχετικά με την πολιτική συνοχής, έχει ως στόχο να συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή αυτών των επειγόντων μέτρων, καθώς και σχετικά με τα οφέλη και τα μειονεκτήματά τους, βάσει των εμπειριών που έχουν αντληθεί από τις περιφέρειες και τις διαχειριστικές αρχές.

 

Η έρευνα απευθύνεται σε εκπροσώπους τοπικών και περιφερειακών αρχών (αξιωματούχους, πολιτικούς ή λοιπούς), σε διαχειριστικές αρχές επιχειρησιακών προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων, καθώς και σε λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο που σχετίζονται με την Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού (CRII και CRII+) και το πρόγραμμα REACT-EU.

 

Τα πορίσματα της έρευνας αυτής θα τροφοδοτήσουν το πολιτικό έργο της επιτροπής COTER, η οποία θα διεξαγάγει πιο εμπεριστατωμένη συζήτηση επί του θέματος σε επόμενη συνεδρίασή της.

  • Για να συμμετάσχετε στην έρευνα παρακαλούμε όπως πατήσετε στον σύνδεσμο εδώ.
  • Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν διαρκεί περισσότερο από 15 λεπτά.
  • Όλες οι απαντήσεις θα παραμείνουν εμπιστευτικές.
  • Τα αποτελέσματα της έρευνας θα τροφοδοτήσουν τις πολιτικές εργασίες της επιτροπής COTER και θα είναι ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα της 14ης Ιουνίου 2021.
  • Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: coter-survey-cor@cor.europa.eu.

COTER-banner_F-229092737.png

 

08/06/2021 ΠΗΓΗ: Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

  • 
ΓΕΜΗ