21-11-2018

Σημαντικές Ανακοινώσεις


Πρόσκληση ανανέωσης Εξαγωγικής Επωνυμίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης νομοθεσίας (Ν.Δ. 3999/59, Ν. 936/79 και τις τροποποιήσεις αυτών), καλούνται οι επιχειρήσεις που καταχωρήθηκαν στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του Ε.Β.Ε.Α. το έτος 2015 ή που ανανέωσαν την εξαγωγική τους επωνυμία κατά το έτος αυτό και οι οποίες έχουν αριθμό Ειδικού Μητρώου Εξαγωγέων (ΕΜΕ):

91, 432, 2216, 2598

από 9237 έως 9874

21136

από 31029 έως 31103

από 3008 έως 3880

από 10301 έως 10764

από 22318 έως 22845

από 32326 έως 32949

από 4035 έως 4931

11172, 11816,13623, 13749, 14030

από 24729 έως 24965

από 34076 έως 34630

από 5068 έως 5623

από 16382 έως 16648

από 25008 έως 25405

από 35773 έως 35997

από 6144 έως 6724

από 18310 έως 18941

από 27165 έως 27987

από 36003 έως 36095

από 7227 έως 7880

19055,19104

από 28006 έως 28185

από 36313 έως 36382

από 8378 έως 8855

από 20667 έως 20984

από 30194 έως 30989

 

να προσέλθουν, για ανανέωση της εγγραφής τους στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του Ε.Β.Ε.Α., από 2/1/2018 έως και 31/5/2018.

Σας γνωρίζουμε όμως ότι η ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα ο Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/11-04-2012 - Κεφάλαιο ΣΤ’, Άρθρα 35 §3) κατήργησε την υποχρέωση εγγραφής των επιχειρήσεων στα Ειδικά Μητρώα Εξαγωγέων. Η Υπηρεσία μας κατόπιν των ανωτέρω, προχώρησε στη δημιουργία της Προαιρετικής Βάσης του Μητρώου Εξαγωγέων (Δ.Ε. 1/9-1-2013), προκειμένου να συνεχιστεί η τήρησή του. Κύριος στόχος της δημιουργίας της, είναι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις με απλουστευμένη διαδικασία, και κυρίως χωρίς κόστος να έχουν οφέλη όπως την καταχώρηση τους στον Οδηγό Ελλήνων Εξαγωγέων και την διευκόλυνση εύρεσης συνεργασιών με επιχειρήσεις του εξωτερικού.

Κατόπιν των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, καλείστε να επιλέξετε αν επιθυμείτε να ανανεώσετε την εξαγωγική σας επωνυμία βάσει της προηγούμενης νομοθεσίας ή να καταχωρηθείτε στην Προαιρετική Βάση με την επικαιροποίηση των στοιχείων σας. Σημειώνεται ότι η υπηρεσία μας την τρέχουσα χρονιά δέχτηκε πάρα πολλές περιπτώσεις εταιρειών κατά τις οποίες απαιτήθηκε η ειδική άδεια του εξαγωγέα.

Οι περιπτώσεις αυτές ήταν: οι μεταφορικές εταιρείες ή οι εκτελωνιστές κατά την πραγματοποίηση της εξαγωγής κυρίως σε Τρίτες Χώρες με υψηλή αξία φόρτωσης, οι ΔΟΥ για την επιστροφή ΦΠΑ, η συμμετοχή των εταιρειών σε προγράμματα εξωστρέφειας και κυρίως οι συνεργάτες των εταιρειών στο εξωτερικό οι οποίοι ζητούσαν έκδοση πιστοποιητικού στο οποίο να εμφανίζεται η ειδική άδεια εξαγωγέα. Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω, θα έχετε τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξετε σύμφωνα με την εμπειρία σας, τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε ν΄ ανανεώσετε.

Α) Για όσες εξαγωγικές επιχειρήσεις επιθυμούν να ανανεώσουν βάσει της προηγούμενης νομοθεσίας:

Για την ανανέωση της εγγραφής της εξαγωγικής επωνυμίας, πρέπει να συμπληρωθεί το συνημμένο έντυπο αίτησης ανανέωσης και να υποβληθεί μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά στο Τμήμα Ειδικών Μητρώων Εξαγωγέων του ΕΒΕΑ :

 1. Διπλότυπο είσπραξης με κωδικό ΚΑΕ 3741 ή παράβολο Δημοσίου Ταμείου αξίας 9 ευρώ.
 2. Έγγραφο εκπροσώπησης κατά νομική μορφή:
  α) Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ ή καταστατικό για Ο.Ε. και Ε.Ε., με την τελευταία τροποποίηση από την οποία να προκύπτουν οι ομόρρυθμοι εταίροι.

  β) Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ , καταστατικό ή ΦΕΚ για Ε.Π.Ε. από το οποίο να προκύπτει η διαχείριση.

  γ)Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, ΦΕΚ ή  πρακτικό με πρωτοκ. κατάθεσης για Α.Ε. με το τελευταίο ισχύον Δ.Σ. από το οποίο να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι.

  δ) Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ ή Καταστατικό για Ι.Κ.Ε. από το οποίο να προκύπτει η διαχείριση.
 3. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις εξαγωγές που πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία τριετία 2015 - 2017, (συνημμένο έντυπο).
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και στην οποία θα αναγράφονται τα εξής:

  «Ως εκπρόσωπος της επιχείρησης……………………………….δηλώνω, ότι αυτή εξακολουθεί να πληρεί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο ΕΜΕ, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθ. 9 του Ν. 936/79 και στην αριθ. 205759/Ε3/25759/23-6-2004 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών σχετικά με την μη μεταβολή της πτωχευτικής και ποινικής κατάστασης της επιχείρησης και των εκπροσώπων αυτής.»

 5. Προκειμένου περί επιχειρήσεων, που είναι μέλη άλλων επιμελητηρίων (Β.Ε.Α., Ε.Ε.Α.), Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου αυτού, με την ταμειακή τους ενημερότητα.


Προσοχή

 • Οι επιχειρήσεις που θα ανανεώσουν θα μπορούν να εκδώσουν πιστοποιητικό για κάθε νόμιμη χρήση στο οποίο θα αναγράφεται η ειδική άδεια εξαγωγέα καθώς και πιστοποιητικό εξαγωγέα με τα προϊόντα εξαγωγής. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά  χορηγούνται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 • Όσες επιχειρήσεις δεν προβούν εμπροθέσμως στην ανανέωση της εξαγωγικής τους επωνυμίας μέχρι 31-5-2018, θα διαγραφούν από το Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων.
 • Επίσης, θα διαγραφούν από το Μητρώο αυτό και οι επιχειρήσεις εκείνες που δεν πραγματοποίησαν εξαγωγές κατά την τελευταία τριετία (2015– 2017).
 • Τέλος, επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να προβούν στην ανανέωση της εξαγωγικής τους επωνυμίας θα πρέπει να είναι ταμειακά ενήμερες.

Β) Για όσες εξαγωγικές επιχειρήσεις επιθυμούν να καταχωρηθούν στην Προαιρετική Βάση του Ειδικού Μητρώου του Ε.Β.Ε.Α. :

Για την καταχώρηση της εξαγωγικής επιχείρησης στην Προαιρετική Βάση του ΕΜΕ, πρέπει να συμπληρωθεί το συνημμένο έντυπο αίτησης επικαιροποίησης και να υποβληθεί στο Τμήμα Ειδικών Μητρώων Εξαγωγέων του Ε.Β.Ε.Α. .

Προσοχή

 • Όσες επιχειρήσεις δεν προβούν εμπροθέσμως στην επικαιροποίηση των στοιχείων τους μέχρι 31-5-2018, θα διαγραφούν από το Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων.
 • Επίσης, θα διαγραφούν από το Μητρώο αυτό και οι επιχειρήσεις εκείνες που δεν πραγματοποίησαν εξαγωγές κατά την τελευταία τριετία (2015 - 2017).
 • Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να καταχωρηθούν στην Προαιρετική Βάση του ΕΜΕ, θα πρέπει να είναι ταμειακά ενήμερες. Προκειμένου περί επιχειρήσεων, που είναι μέλη άλλων επιμελητηρίων (Β.Ε.Α., Ε.Ε.Α.), θα πρέπει να προσκομίζουν Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου αυτού, με την ταμειακή τους ενημερότητα.
 • Τέλος σημειώνεται ότι η καταχώρηση στην Προαιρετική Βάση του Ειδικού Μητρώου Εξαγωγέων του Ε.Β.Ε.Α. δεν αποτελεί άδεια εξαγωγέα και αφορά μόνο στις υπηρεσίες που προσφέρει το Ε.Β.Ε.Α. στην ανωτέρω επιχείρηση όπως αυτές αναφέρθηκαν παραπάνω.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Ειδικών Μητρώων του Ε.Β.Ε.Α., Ακαδημίας 7, τηλ. 210-3382149,147, 210-3645000 και φαξ 210-3609675. Σημειώνεται ότι τις ανωτέρω διαδικασίες μπορείτε να τις πραγματοποιήσετε και στα Περιφερειακά Γραφεία του Ε.Β.Ε.Α.

21/12/2017 ΠΗΓΗ: Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων 

 • 
ΓΕΜΗ