Σημαντικές Ανακοινώσεις


Πρόσκληση ανανέωσης Εξαγωγικής Επωνυμίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης νομοθεσίας (Ν.Δ. 3999/59, Ν. 936/79 και τις τροποποιήσεις αυτών), καλούνται οι επιχειρήσεις που καταχωρήθηκαν στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του Ε.Β.Ε.Α. το έτος 2017 ή που ανανέωσαν την εξαγωγική τους επωνυμία κατά το έτος αυτό και οι οποίες έχουν αριθμό Ειδικού Μητρώου Εξαγωγέων (ΕΜΕ):

13563

από 22056 έως 22260

από 31805 έως 31999

15128,15165,15204

από 23629 έως 23993

από 32009 έως 32309

17550

από 24024 έως 24565

από 33515 έως 33955

18168
από 26255 έως 26998
από 34018 έως 34066
19921
από 27028 έως 27363
από 35213 έως 35765
από 20179 έως 20390
από 29256 έως 29964
από 36209 έως 36486
21943
από 30018 έως 30170
 

να προσέλθουν, για ανανέωση της εγγραφής τους στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του Ε.Β.Ε.Α., από 2/1/2020 έως και 29/5/2020.

Σας γνωρίζουμε όμως ότι η ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα ο Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/11-04-2012 - Κεφάλαιο ΣΤ’, Άρθρα 35 §3) κατήργησε την υποχρέωση εγγραφής των επιχειρήσεων στα Ειδικά Μητρώα Εξαγωγέων. Η Υπηρεσία μας κατόπιν των ανωτέρω, προχώρησε στη δημιουργία της Προαιρετικής Βάσης του Μητρώου Εξαγωγέων (Δ.Ε. 1/9-1-2013), προκειμένου να συνεχιστεί η τήρησή του. Κύριος στόχος της δημιουργίας της, είναι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις με απλουστευμένη διαδικασία, και κυρίως χωρίς κόστος να έχουν οφέλη όπως την καταχώρηση τους στον Οδηγό Ελλήνων Εξαγωγέων και την διευκόλυνση εύρεσης συνεργασιών με επιχειρήσεις του εξωτερικού.

Κατόπιν των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, καλείστε να επιλέξετε αν επιθυμείτε να ανανεώσετε την εξαγωγική σας επωνυμία βάσει της προηγούμενης νομοθεσίας ή να καταχωρηθείτε στην Προαιρετική Βάση με την επικαιροποίηση των στοιχείων σας. Σημειώνεται ότι η υπηρεσία μας την τρέχουσα χρονιά δέχτηκε πάρα πολλές περιπτώσεις εταιρειών κατά τις οποίες απαιτήθηκε η ειδική άδεια του εξαγωγέα. Οι περιπτώσεις αυτές ήταν : οι μεταφορικές εταιρείες ή οι εκτελωνιστές κατά την πραγματοποίηση της εξαγωγής κυρίως σε Τρίτες Χώρες (κυρίως σε αραβικά  Κράτη με υψηλή αξία φόρτωσης),    οι    ΔΟΥ     για     την     επιστροφή    ΦΠΑ ,  η       συμμετοχή       των      εταιρειών     σε προγράμματα εξωστρέφειας και κυρίως τα τελωνεία των ξένων χωρών που εισάγουν τα ελληνικά προϊόντα και  οι συνεργάτες των εταιρειών στο εξωτερικό οι οποίοι ζητούσαν έκδοση πιστοποιητικού στο οποίο να εμφανίζεται η ειδική άδεια εξαγωγέα και τα προιόντα εξαγωγής. Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω, θα έχετε τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξετε σύμφωνα με την εμπειρία σας, τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε ν΄ ανανεώσετε.

Α) Για όσες εξαγωγικές επιχειρήσεις επιθυμούν να ανανεώσουν βάσει της προηγούμενης νομοθεσίας:

Για την ανανέωση της εγγραφής της εξαγωγικής επωνυμίας, πρέπει να συμπληρωθεί το συνημμένο έντυπο αίτησης ανανέωσης και να υποβληθεί μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά στο Τμήμα Ειδικών Μητρώων Εξαγωγέων του ΕΒΕΑ :

 1. Διπλότυπο είσπραξης με κωδικό ΚΑΕ 1450189001 ή παράβολο Δημοσίου Ταμείου (ΔΟΥ) αξίας 9 ευρώ. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο παράβολο δεν εντάσσεται στο ηλεκτρονικό παράβολο (e–παράβολο).
 2. Έγγραφο εκπροσώπησης κατά νομική μορφή:
  1. Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ με την τελευταία τροποποίηση, για Ο.Ε. και Ε.Ε. από την οποία να προκύπτουν οι ομόρρυθμοι εταίροι.
  2. Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ με την τελευταία τροποποίηση, για Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. από την οποία να προκύπτει η διαχείριση.
  3. Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ ή πρακτικό με πρωτοκ. κατάθεσης για Α.Ε. με το τελευταίο ισχύον Δ.Σ. από το οποίο να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι.
 3. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις εξαγωγές που πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία τριετία 2017 - 2019, (συνημμένο έντυπο).
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και στην οποία θα αναγράφονται τα εξής:
  «Ως εκπρόσωπος της επιχείρησης……………………………….δηλώνω, ότι αυτή εξακολουθεί να πληρεί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο ΕΜΕ, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθ. 9 του Ν. 936/79 και στην αριθ. 205759/Ε3/25759/23-6-2004 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών σχετικά με την μη μεταβολή της πτωχευτικής και ποινικής κατάστασης της επιχείρησης και των εκπροσώπων αυτής.»Προκειμένου περί επιχειρήσεων, που είναι μέλη άλλων επιμελητηρίων (Β.Ε.Α., Ε.Ε.Α.),
 5. Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου αυτού, με την ταμειακή τους ενημερότητα.

Προσοχή

 • Οι επιχειρήσεις που θα ανανεώσουν θα μπορούν να εκδώσουν πιστοποιητικό για κάθε νόμιμη χρήση στο οποίο θα αναγράφεται η ειδική άδεια εξαγωγέα καθώς και πιστοποιητικό εξαγωγέα με τα προϊόντα εξαγωγής. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά χορηγούνται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 • Όσες επιχειρήσεις δεν προβούν εμπρόθεσμα στην ανανέωση της εξαγωγικής τους επωνυμίας μέχρι 29-5-2020, θα διαγραφούν από το Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων.
 • Επίσης, θα διαγραφούν από το Μητρώο αυτό και οι επιχειρήσεις εκείνες που δεν πραγματοποίησαν εξαγωγές κατά την τελευταία τριετία (2017– 2019).
 • Τέλος, επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να προβούν στην ανανέωση της εξαγωγικής τους επωνυμίας θα πρέπει να είναι ταμειακά ενήμερες.

Β) Για όσες εξαγωγικές επιχειρήσεις επιθυμούν να καταχωρηθούν στην Προαιρετική Βάση του Ειδικού Μητρώου του Ε.Β.Ε.Α. :

Για την καταχώρηση της εξαγωγικής επιχείρησης στην Προαιρετική Βάση του ΕΜΕ, πρέπει να συμπληρωθεί το συνημμένο έντυπο αίτησης επικαιροποίησης και να υποβληθεί στο Τμήμα Ειδικών Μητρώων Εξαγωγέων του Ε.Β.Ε.Α. .

Προσοχή

 • Όσες επιχειρήσεις δεν προβούν εμπρόθεσμα στην επικαιροποίηση των στοιχείων τους μέχρι 29-5-2020, θα διαγραφούν από το Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων.
 • Επίσης, θα διαγραφούν από το Μητρώο αυτό και οι επιχειρήσεις εκείνες που δεν πραγματοποίησαν εξαγωγές κατά την τελευταία τριετία (2017 – 2019).
 • Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να καταχωρηθούν στην Προαιρετική Βάση του ΕΜΕ, θα πρέπει να είναι ταμειακά ενήμερες. Προκειμένου περί επιχειρήσεων, που είναι μέλη άλλων επιμελητηρίων (Β.Ε.Α., Ε.Ε.Α.), θα πρέπει να προσκομίζουν Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου αυτού, με την ταμειακή τους ενημερότητα.
 • Τέλος σημειώνεται ότι η καταχώρηση στην Προαιρετική Βάση του Ειδικού Μητρώου Εξαγωγέων του Ε.Β.Ε.Α. δεν αποτελεί άδεια εξαγωγέα και αφορά μόνο στις υπηρεσίες που προσφέρει το Ε.Β.Ε.Α. στην ανωτέρω επιχείρηση όπως αυτές αναφέρθηκαν παραπάνω.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Ειδικών Μητρώων του Ε.Β.Ε.Α., Ακαδημίας 7, τηλ. 210-3382149, 147, 210-3645000 και φαξ 210-3609675. Σημειώνεται ότι τις ανωτέρω διαδικασίες μπορείτε να τις πραγματοποιήσετε και στα Περιφερειακά Γραφεία του Ε.Β.Ε.Α.

 

sign_F-427474126.jpg

17/12/2019 ΠΗΓΗ: Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων


DOWNLOADS
EME-A12020_F1977213182.docx EME-A22020_F-1235868615.docx EME-B2020_F-2102314970.docx

 

 • 
ΓΕΜΗ