Σημαντικές Ανακοινώσεις


Πρόσκληση ανανέωσης Εξαγωγικής Επωνυμίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης νομοθεσίας (Ν.Δ. 3999/59, Ν. 936/79 και τις τροποποιήσεις αυτών), καλούνται οι επιχειρήσεις που καταχωρήθηκαν στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του Ε.Β.Ε.Α. το έτος 2016 ή που ανανέωσαν την εξαγωγική τους επωνυμία κατά το έτος αυτό και οι οποίες έχουν αριθμό Ειδικού Μητρώου Εξαγωγέων (ΕΜΕ):

12694, 14358, 14744

από 23024 έως 23500

32983

από 16687 έως 16943

από 25442 έως 25975

από 33007 έως 33505

από 17008 έως 17252

από 26030 έως 26216

από 34666 έως 34976

από 19164 έως 19816

από 28215 έως 28971

από 35023 έως 35208

από 21191 έως 21753

από 29006 έως 29200

από 36103 έως 36193

από 22877 έως 22924

από 31126 έως 31780

από 36383 έως 36431

να προσέλθουν, για ανανέωση της εγγραφής τους στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του Ε.Β.Ε.Α., από 2/1/2019 έως και 31/5/2019.

Σας γνωρίζουμε όμως ότι η ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα ο Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/11-04-2012 - Κεφάλαιο ΣΤ’, Άρθρα 35 §3) κατήργησε την υποχρέωση εγγραφής των επιχειρήσεων στα Ειδικά Μητρώα Εξαγωγέων. Η Υπηρεσία μας κατόπιν των ανωτέρω, προχώρησε στη δημιουργία της Προαιρετικής Βάσης του Μητρώου Εξαγωγέων (Δ.Ε. 1/9-1-2013), προκειμένου να συνεχιστεί η τήρησή του. Κύριος στόχος της δημιουργίας της, είναι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις με απλουστευμένη διαδικασία, και κυρίως χωρίς κόστος να έχουν οφέλη όπως την καταχώρηση τους στον Οδηγό Ελλήνων Εξαγωγέων και την διευκόλυνση εύρεσης συνεργασιών με επιχειρήσεις του εξωτερικού.

Κατόπιν των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, καλείστε να επιλέξετε αν επιθυμείτε να ανανεώσετε την εξαγωγική σας επωνυμία βάσει της προηγούμενης νομοθεσίας ή να καταχωρηθείτε στην Προαιρετική Βάση με την επικαιροποίηση των στοιχείων σας. Σημειώνεται ότι η υπηρεσία μας την τρέχουσα χρονιά δέχτηκε πάρα πολλές περιπτώσεις εταιρειών κατά τις οποίες απαιτήθηκε η ειδική άδεια του εξαγωγέα. Οι περιπτώσεις αυτές ήταν : οι μεταφορικές εταιρείες ή οι εκτελωνιστές κατά την πραγματοποίηση της εξαγωγής κυρίως σε Τρίτες Χώρες (αραβικά Κράτη ως επί το πλείστον) με υψηλή αξία φόρτωσης, οι ΔΟΥ για την επιστροφή ΦΠΑ , η συμμετοχή των εταιρειών σε προγράμματα εξωστρέφειας και κυρίως οι συνεργάτες των εταιρειών στο εξωτερικό οι οποίοι ζητούσαν έκδοση πιστοποιητικού στο οποίο να εμφανίζεται η ειδική άδεια εξαγωγέα. Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω, θα έχετε τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξετε σύμφωνα με την εμπειρία σας, τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε ν΄ ανανεώσετε.

Α) Για όσες εξαγωγικές επιχειρήσεις επιθυμούν να ανανεώσουν βάσει της προηγούμενης νομοθεσίας:

Για την ανανέωση της εγγραφής της εξαγωγικής επωνυμίας, πρέπει να συμπληρωθεί το συνημμένο έντυπο αίτησης ανανέωσης και να υποβληθεί μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά στο Τμήμα Ειδικών Μητρώων Εξαγωγέων του ΕΒΕΑ :

 1. Διπλότυπο είσπραξης με κωδικό ΚΑΕ 1450189001 ή παράβολο Δημοσίου Ταμείου (ΔΟΥ) αξίας 9 ευρώ. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο παράβολο δεν εντάσσεται στο ηλεκτρονικό παράβολο (e–παράβολο).
 2. Έγγραφο εκπροσώπησης κατά νομική μορφή:
  1. Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ με την τελευταία τροποποίηση, για Ο.Ε. και Ε.Ε. από την οποία να προκύπτουν οι ομόρρυθμοι εταίροι.
  2. Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ με την τελευταία τροποποίηση, για Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. από την οποία να προκύπτει η διαχείριση.
  3. Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ ή πρακτικό με πρωτοκ. κατάθεσης για Α.Ε. με το τελευταίο ισχύον Δ.Σ. από το οποίο να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι.
 3. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις εξαγωγές που πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία τριετία 2016 - 2018, (συνημμένο έντυπο).
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και στην οποία θα αναγράφονται τα εξής:
  «Ως εκπρόσωπος της επιχείρησης……………………………….δηλώνω, ότι αυτή εξακολουθεί να πληρεί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο ΕΜΕ, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθ. 9 του Ν. 936/79 και στην αριθ. 205759/Ε3/25759/23-6-2004 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών σχετικά με την μη μεταβολή της πτωχευτικής και ποινικής κατάστασης της επιχείρησης και των εκπροσώπων αυτής.»Προκειμένου περί επιχειρήσεων, που είναι μέλη άλλων επιμελητηρίων (Β.Ε.Α., Ε.Ε.Α.),
 5. Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου αυτού, με την ταμειακή τους ενημερότητα.

Προσοχή

 • Οι επιχειρήσεις που θα ανανεώσουν θα μπορούν να εκδώσουν πιστοποιητικό για κάθε νόμιμη χρήση στο οποίο θα αναγράφεται η ειδική άδεια εξαγωγέα καθώς και πιστοποιητικό εξαγωγέα με τα προϊόντα εξαγωγής. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά χορηγούνται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 • Όσες επιχειρήσεις δεν προβούν εμπροθέσμως στην ανανέωση της εξαγωγικής τους επωνυμίας μέχρι 31-5-2019, θα διαγραφούν από το Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων.
 • Επίσης, θα διαγραφούν από το Μητρώο αυτό και οι επιχειρήσεις εκείνες που δεν πραγματοποίησαν εξαγωγές κατά την τελευταία τριετία (2016– 2018).
 • Τέλος, επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να προβούν στην ανανέωση της εξαγωγικής τους επωνυμίας θα πρέπει να είναι ταμειακά ενήμερες.

Β) Για όσες εξαγωγικές επιχειρήσεις επιθυμούν να καταχωρηθούν στην Προαιρετική Βάση του Ειδικού Μητρώου του Ε.Β.Ε.Α. :

Για την καταχώρηση της εξαγωγικής επιχείρησης στην Προαιρετική Βάση του ΕΜΕ, πρέπει να συμπληρωθεί το συνημμένο έντυπο αίτησης επικαιροποίησης και να υποβληθεί στο Τμήμα Ειδικών Μητρώων Εξαγωγέων του Ε.Β.Ε.Α. .

Προσοχή

 • Όσες επιχειρήσεις δεν προβούν εμπροθέσμως στην επικαιροποίηση των στοιχείων τους μέχρι 31-5-2019, θα διαγραφούν από το Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων.
 • Επίσης, θα διαγραφούν από το Μητρώο αυτό και οι επιχειρήσεις εκείνες που δεν πραγματοποίησαν εξαγωγές κατά την τελευταία τριετία (2016 – 2018).
 • Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να καταχωρηθούν στην Προαιρετική Βάση του ΕΜΕ, θα πρέπει να είναι ταμειακά ενήμερες. Προκειμένου περί επιχειρήσεων, που είναι μέλη άλλων επιμελητηρίων (Β.Ε.Α., Ε.Ε.Α.), θα πρέπει να προσκομίζουν Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου αυτού, με την ταμειακή τους ενημερότητα.
 • Τέλος σημειώνεται ότι η καταχώρηση στην Προαιρετική Βάση του Ειδικού Μητρώου Εξαγωγέων του Ε.Β.Ε.Α. δεν αποτελεί άδεια εξαγωγέα και αφορά μόνο στις υπηρεσίες που προσφέρει το Ε.Β.Ε.Α. στην ανωτέρω επιχείρηση όπως αυτές αναφέρθηκαν παραπάνω.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Ειδικών Μητρώων του Ε.Β.Ε.Α., Ακαδημίας 7, τηλ. 210-3382149,158,147, 210-3645000 και φαξ 210-3609675. Σημειώνεται ότι τις ανωτέρω διαδικασίες μπορείτε να τις πραγματοποιήσετε και στα Περιφερειακά Γραφεία του Ε.Β.Ε.Α.

14/12/2018 ΠΗΓΗ: Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων


DOWNLOADS
EksagogikonEponimion2019_F1336781637.docx EksaxthentonEidon2019_F869624062.docx Epikairopoiisi2019_F-623979146.docx

 

 • 
ΓΕΜΗ