Ανακοινώσεις


Πρόσκληση σε Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για ελαστικά επίσωτρα μοτοσυκλετών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) γνωρίζει στις επιχειρήσεις – μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ενόψει επικείμενης διενέργειας Συμφωνίας-Πλαισίου για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων μοτοσυκλετών για τις ανάγκες φορέων του Δημοσίου, έχει θέσει προς δημόσια διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τα ανωτέρω είδη στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr

Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνει πρόσκληση ενεργούς συμμετοχής των ενδιαφερόμενων με την υποβολή παρατηρήσεων και προτάσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών μέχρι τις 15-03-2019 στο πεδίο «Διαβουλεύσεις» στην προαναφερόμενη ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και με μοναδικό κωδικό 19DIAB000004234.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Πληρ.: Μ. Σανοζίδου, τηλ.: 2131514287, Εmail: msanozidou@eprocurement.gov.gr).

14/03/2019 ΠΗΓΗ: Τμήμα Εμπορίου


DOWNLOADS
Anakoinsistinistoselida_F-1393714276.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ