Ανακοινώσεις


Πρόσκληση σε Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Κλιματιστικών μηχανημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) γνωρίζει στις επιχειρήσεις – μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ενόψει επικείμενης διενέργειας Διαγωνισμού Συμφωνίας-Πλαισίου για την προμήθεια επιτοίχιων κλιματιστικών μηχανημάτων κατηγορίας  9.000, 12.000, 18.000 και 24.000 BTU/h για τις ανάγκες φορέων του Δημοσίου, έχει θέσει προς δημόσια διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τα ανωτέρω είδη στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr (Μοναδικός Κωδικός Διαβούλευσης: 19DIAB000004690)

 

Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνει πρόσκληση ενεργούς συμμετοχής των ενδιαφερόμενων με την υποβολή παρατηρήσεων και προτάσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών μέχρι τις 28-06-2019 στο πεδίο «Διαβουλεύσεις» στην προαναφερόμενη ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Πλ.: κ.κ. Σεϊτανίδης, Μωυσίδης, Θεοχάρης τηλ.: 2103893431, 2103893326, 2103893341, E-mails: tseitanidis@eprocurement.gov.gr, theoharim@ggb.gr, imoissidis@eprocurement.gov.gr)

12/06/2019 ΠΗΓΗ: Τμήμα Εμπορίου


DOWNLOADS
ANAKOINOSISTINISTOSELIDA_F188273410.-Antigrafo.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ